Napísal 19. februára 2018

Biskup Ladislav Hučko sa dožíva 70 rokov

V piatok, 16. februára 2018 sa biskup Ladislav Hučko, apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike dožil 70 rokov života. Pri tejto príležitosti priniesol český Katolícky týdeník rozhovor s jubilantom pod názvom „Řeckokatolícka církev roste“. Úryvok z rozhovoru si možno prečítať na stránke: http://www.katyd.cz/rozhovory/reckokatolicka-cirkev-roste.html

Aj časopis SLOVO priniesol prednedávnom rozhovor s vladykom Ladislavom pod titulkom „Jasným smerom“. Rozhovor si možno prečítať na stránke http://casopisslovo.sk/2018/02/15/jasnym-smerom/ .

LADISLAV HUČKO sa narodil 16. februára 1948 v Prešove v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Keďže kvôli režimu nemohol študovať teológiu, vyštudoval experimentálnu fyziku (1966–1971) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a získal titul RNDr. Žil v Bratislave a venoval sa výskumnej práci v oblasti ťažby ropy a plynu. Roku 1987 získal na Vysoké škole báňské v Ostrave titul kandidáta geologických vied (CSc.). Počas totalitného režimu bol aktívne činný v laickom hnutí pôsobiacom v katakombách.

Po páde totality pôsobil ako redaktor v Katolíckych novinách. V rokoch 1990-1991 zastával funkciu výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska. Vyštudoval teológiu na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme), kde dosiahol aj doktorát z teológie (1992-2000). Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého biskupa Slavomíra Miklovša 30. marca 1996. Po návrate z Ríma prednášal dogmatickú teológiu na Teologickej fakulte v Košiciach. Pápež Ján Pavol II. ho 24. apríla 2003 vymenoval za apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu a za titulárneho biskupa orejského. Biskupské svätenia prijal 31. mája 2003 v Prahe. V rámci Českej biskupskej konferencie pôsobil ako generálny sekretár ČBK (2005-2011). Jeho biskupským heslom je citát z Jánovho evanjelia: „Ja som svetlo sveta“ (Jn 8,12).

Na mnohé a blahé roky, vladyka!

Foto: Jiří Macháně/Katolícky týdeník

-sg-

Kategória: Zo života Cirkvi