Napísal 13. septembra 2018

Biskupské erby kanadsko-slovenskej eparchie

Začiatky torontskej eparchie

Dejiny slovenských gréckokatolíkov v Kanade sa začínajú ich príchodom do tejto krajiny na konci 19. storočia. Prvá farnosť bola založená v mestečku Lethbridge na Západe Kanady v roku 1921. Rozvoj prisťahovalectva do Kanady za čias prvej Česko-slovenskej republiky znamenal zriadenie ďalšej slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Montreale roku 1930, ku ktorým sa po Druhej svetovej vojne pridali farnosti založené predovšetkým vo veľkých mestách, a to hlavne v provincii Ontário (Toronto, Hamilton, Windsor, Welland, Sudbury, Oshawa a ďalšie). Pre farnosti v rámci ukrajinskej eparchie Toronto bol roku 1957 zriadený osobitný slovenský gréckokatolícky dekanát na čele s dekanom, o. Michalom Rusnákom. Otec Rusnák bol v roku 1964 menovaný za titulárneho biskupa černického, pomocného biskup torontskej ukrajinskej eparchie, ale predovšetkým za apoštolského vizitátora pre slovenských gréckokatolíkov v Kanade. Vladyka Michal Rusnák CSsR prijal biskupské svätenie v januári roku 1965.

Gréckokatolícka eparchia sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade bola zriadená dnes už svätorečeným pápežom Jánom Pavlom II., 13. októbra 1980. Za prvého sídelného biskupa bol menovaný vladyka Michal Rusnák CSsR. Vtedy sa začína písať história erbov tohto cirkevného spoločenstva. Keďže samotná eparchia nemá a nikdy nemala vlastný erb, toto cirkevné spoločenstvo je charakterizované erbom úradujúceho vladyku. Doposiaľ eparchiu viedli traja vladykovia, ktorých jednotlivé erby prinášame i s popisom.

Michal Rusnák CSsR (1980-1996) – Slovenčina po prvýkrát na svete v erbe

Erb vladyku Michala Rusnáka sa zapísal do dejín predovšetkým tým, že sa v ňom po prvýkrát v dejinách objavila slovenčina. Pre svoj biskupský erb si zvolil citát z Jánovho evanjelia „Aby všetci jedno boli“(Jn 17,21), podobne ako biskup-mučeník bl. Vasiľ Hopko. Touto prosbou z Ježišovej veľkňazskej modlitby vyjadril snahy o jednotu kresťanov, ktoré veľmi zosilneli práve v období Druhého vatikánskeho koncilu, počas ktorého bol vladyka menovaný na biskupa. Je to skutočne fenomenálny úspech, že to bol práve gréckokatolícky biskup v zahraničí, ktorý po prvýkrát v dejinách dal do biskupského erbu citát v spisovnej slovenčine.

Erb sa ešte pridržiaval vtedajších erbových schém katolíckych biskupov, a tak nad mitrou nad erbom bol ešte i biskupský klobúk a po stranách tri rady strapcov, ako to prislúchalo biskupskému stavu, ktoré boli previazané i cez procesijný kríž a biskupskú palicu.

Samotný erb bol akoby rozdelený na šesť častí. Centrálnu časť tvoril slovenský znak – dvojkríž na trojvrší, symbol Slovenska a Slovákov, pre ktorých sa biskup M. Rusnák v Kanade stal apoštolským vizitátorom. Bol to ale odkaz i na Slovensko a trpiacu Cirkev. Pod naším znakom je javorový list, symbolizujúci Kanadu. Možno niekoho prekvapí farebnosť listu: list je zelenej, nie červenej farby. Tu treba pripomenúť, že dnešná vlajka Kanady s červeným javorovým listom uprostred vstúpila do platnosti až niečo vyše mesiaca po biskupskej vysviacke vladyku Michala. V spodnej časti erbu sú po stranách postavy sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov. Už pred vznikom eparchie mal vladyka veľkú úctu k týmto našim vierozvestom. Navyše, aj jeho titulárne biskupské sídlo Černik, bolo historicky podriadené metropolii v Ochride, kam sa uchýlili vyhnaní žiaci sv. Cyrila a Metoda.

V hornej časti erbu sú po stranách dva symboly. Vľavo je erb Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, rehoľného spoločenstva, z ktorého vyšiel nielen vladyka Michal, ale aj obidvaja jeho nástupcovia na biskupskom stolci. Vpravo je zobrazená modliaca sa Bohorodička – Oranta, ktorá bola prevzatá zo svätyne Chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte, kde vladyka Michal ešte ako kňaz dlhé roky pôsobil a ktorá sa neskôr stala i jeho prvou katedrálou.

 

John Stephen Pazak CSsR (2000-2016) – Pripravte cestu Pánovi

Menovanie o. Johna Stephena Pazaka (Pažáka) CSsR za biskupa slovenskej eparchie v Kanade koncom roku 2000 prinieslo posun aj v dizajne biskupského erbu. Samotný erb je ozdobený len mitrou, procesijným krížom a biskupským žezlom. Zmizli strapce i plášť na pozadí. Biskupské heslo súvisí so sv. Jánom Kristiteľom, jeho patrónom a je prevzaté z úvodu Markovho evanjelia „Pripravte cestu Pánovi“ (Mk 1,3); heslo bolo uvedené dvojjazyčne: slovensky a anglicky.

Samotný erb má vo svojom strede jednoduchý kríž na slovenskom trojvrší. Kríž je vyobrazený i s nástrojmi umučenia, teda kopijou a trstinou, ako ho nachádzame i na erbe kongregácie redemptoristov, ku ktorým vladyka John patrí. Avšak na rozdiel od ich znaku, kde sú okolo kríža iniciálky Krista a Bohorodičky, sú tu okolo kríža grécke písmena IC XC, NI KA (hoci aj bez titiel, teda znakov predstavujúcich v cirkevnoslovanskom, či gréckom texte skrátené formy slov) – teda Ježiš Kristus víťazí. Po stranách kríža sú vyobrazení patróni eparchie – sv. Cyril a Metod.

Po svojom ustanovení za biskupa eparchie Phoenix, zmenil vladyka John slovenský text „Pripravte cestu Pánovi“ na anglicko-španielsky, aby sa tak prispôsobil jazykovému zloženiu veriacich na juhozápade USA, kam bol poslaný pôsobiť.

 

Marián Andrej Pacák CSsR (2018 – ) – Objať dvojkríž s javorovými listami

Samotný erb je umiestnený na bordovom biskupskom plášti (mantii), ozdobený na vrchu byzantskou biskupskou mitrou, po stranách s procesijným krížom a biskupskou palicou – žezlom, s dvoma hadmi, symbolizujúcimi múdrosť a opatrnosť, ktorými sa má vyznačovať biskup v svojej službe.

Hlavnou témou erbu je trojvršie s cyrilo-metodským dvojkrížom – symbolom Slovenska a Slovákov, ku ktorým je biskup do Kanady poslaný. Nad krížom je Božie oko, symbol všemohúceho Boha, a súčasne symbol prevzatý z erbu otcov Redemptoristov, kongregácie, z ktorej vyšiel novovymenovaný vladyka Marián, ako aj jeho predchodcovia na tomto biskupskom stolci kanadsko-slovenskej eparchie.

Na kríži je umiestnený medailón s gréckymi skratkami pre Bohorodičku – Matku Božiu (MP ΘY). Tento motív spolu s troma hviezdami, ktoré predstavujú Máriino ustavičné panenstvo (pred, počas i po pôrode Krista), odkazujú na erb starobylej mukačevskej eparchie, ktorá je materskou cirkvou všetkých (sui iuris) cirkví a veriacich pochádzajúcich z Užhorodskej únie (1646). Biskup Marián má k presvätej Bohorodičke osobitnú úctu a tiež biskupská katedrála na Shaw Street je zasvätená sviatku Narodenia Bohorodičky. Úcta k Bohorodičke je rozšírená v celej kanadskej eparchii, čoho dôkazom sú aj chrámy v Hamiltone (Zosnutie Bohorodičky – 15. augusta) a Oshawe, kde slávia ako farský sviatok jej Pokrov – Presvätú Bohorodičku Ochrankyňu (1. október). Mária je po svojom zosnutí prítomná v nebi (ako to predstavujú dve hviezdy na modrom – nebeskom pozadí), ale je prítomná i na zemi v cirkvi (symbolizuje to hviezda umiestnená na vrchoch). Medailón umiestnený pred krížom je tiež znakom toho, aký by mal byť náš postoj ako veriacich ľudí. Stáť pevne vo viere pred krížom Pána, a to obzvlášť vtedy, keď je nám ťažko, v krížoch nášho každodenného života.

Z kríža, nazývaného v byzantských hymnoch i životodarným drevom, vyrastajú dva javorové listy, symbol Kanady a jej ľudu, nakoľko pápežské menovanie posiela biskupa Mariána na druhý breh Atlantiku, aby bol misionárom pre všetkých, ktorých počas svojho pôsobenia stretne. Tieto javorové listy sú akoby rukami, pripravenými na objatie i pozývajúcimi k objatiu. Pozvaním objať kríž s vierou, láskou i nádejou. Objať kríž, ktorý je symbolom našej viery, ale aj národnej identity.

Z teologického hľadiska vidíme líniu, ktorá zostupuje zhora dole, od Božieho oka, teda od Boha Otca, cez kríž, ako symbol Syna, kde kríž nám pripomína vykúpenie i spásu, ktorú sme skrze Neho dostali, až na zem, zastúpenú vrchmi, ktoré sú zelenej farby, ako farby Svätého Ducha, ktorý všetko oživuje. A tak táto línia i život schádza od Boha k nám, aby nás pozdvihla smerom hore, do neba – našej pravej vlasti. Je jedno, či žijeme na Slovensku, alebo v Kanade, pre veriaceho je pozemský príbytok len dočasným; kresťan má očakávať ten skutočný, ktorý príde v budúcom živote.

Pod erbom je na zvitku nápis s mottom nového biskupa. Nápis je po latinsky a je tak neutrálnou voľbou namiesto trojitého nadpisu v slovenčine, angličtine i francúzštine. Samotný citát znie: Servire fideliter, čo po slovensky znamená: Verne slúžiť. Heslo, ktoré si vladyka Marián Andrej zvolil je zaiste prejavom toho, že svoje začínajúce pastierske pôsobenie nevníma ako pozíciu prestíže, ale ako službu jemu zvereného stádu.

Svoju službu vladyka Marián Andrej začína v sobotu 15. septembra v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte.

Prajeme nášmu novému kanadsko-slovenskému biskupovi hojnosť zápalu, milostí a požehnania do jeho misijnej práce a prevolávame: Mnohaja ľita! Many years! Mnoho rokov!

Daniel Černý

 

Kategória: Zo života Cirkvi