Napísal 27. januára 2018

Eparchia oslávila desiate výročie aktualizované

Desiate výročie eparchie spojené s udelením nižších svätení a poddiakonátu

Bratislava (27. januára 2018) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia oslávila v sobotu 27. januára 2018 desiate výročie svojho ustanovenia. Eparchiu zriadil 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka.

Oslavy sa začali slávnostným zasadaním kňazov bratislavskej eparchie a rehoľníkov pôsobiacich v eparchii pod vedením vladyku Petra Rusnáka a za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Vladyka Peter v úvode všetkých privítal a vyjadril vďačnosť všetkým kňazom a rehoľníkom za ich pastoračnú prácu, ktorú vykonávajú vo farnostiach. Ako zdôraznil, hoci sú naše farské spoločenstvá počtom malé, kňazi v nich vykonávajú dôležitú prácu. Ukazujú totiž dnešnému človeku, ktorý je taký vykorenený, smer k Bohu. Vyjadril tiež radosť z toho, že dvaja bohoslovci bratislavskej eparchie príjmu nižšie svätenia. Je to skutočne veľký dar od Boha, tieto povolania, keď epachia má „vlastné deti, nielen adoptované“.

Eparcha ďalej zdôraznil, že za tých desať rokov sa potvrdila oprávnenosť zriadenia našej eparchie. Podľa vladyku, desať rokov nie je veľa, a predsa, je to istý medzník, jubileum, ktoré si hodno všimnúť. Použijúc slová sv. Pavla eparcha vyzval kňazov: Buďte za všetko vďační!

Viera nám hovorí, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. „Ak sme za tých desať rokov reptali, šomrali, odporovali Božej vôli, dnes máme príležitosť v tomto spoločenstve poďakovať sa Bohu.“

Kňazov tiež vyzval, aby im záležalo na každom jednom veriacom, aby vedeli, keď niekto pribudol, alebo keď niekto chýba. Lebo aj Bohu chýba každá duša. Kiež nám Boh požehnáva tento spôsob pastorácie.

„Našu vďačnosť!, dodal na záver, „najviac vyjadríme slávením svätej liturgie, pri ktorej budeme ďakovať Bohu prostredníctvom jeho Syna Ježiša Krista, ktorý prináša dokonalú obetu.“

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ potom predniesol prednášku, v ktorej stručne načrtol dejinný vývoj, ktorý smeroval k metropolitnému usporiadaniu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Okrem historického aspektu poukázal aj na kánonický a teologický význam metropolitného usporiadania vo východných cirkvách. Ako zdôraznil, naša Cirkev prešla za uplynulých tridsať rokov veľkým vývojom, čo sa pozitívne prejavilo v jej sebauvedomení a identite. Sekretár východnej kongregácie tiež trpezlivo odpovedal na otázky kňazov týkajúce sa niektorých aktuálnych cirkevnoprávnych záležitostí.

Centrom osláv bola ďakovná archijerejská svätá liturgia v Katedrálnom chráme Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža v Bratislave, ktorú svojím spevom skrášlil katedrálny zbor Chrysostomos. Okrem miestnych veriacich a eparchiálnych kňazov sa na liturgii zúčastnili aj gréckokatolícki kňazi z Trumau a z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky zo západného Slovenska.

Liturgii predchádzalo udelenie nižších svätení dvom bohoslovcom našej eparchie: Jozefovi Durkotovi a Lukášovi Homoľovi. Kandidátov predstavil zhromaždenému Božiemu ľudu bratislavský farár, o. Rastislav Čižk.

Mag. Theol. Lukáš Homoľa sa narodil v roku 1989 vo Svidníku a vyrastal v neďalekej dedine Piskorovce pri Stropkove. V roku 2008 zmaturoval na Strednej priemyselnej škole chemickej a potravinárskej v Humennom. V akademickom roku 2008/2009 študoval na Ekonomickej Univerzite v Bratislave v odbore Manažérske rozhodovanie a informačné technológie. V roku 2009 bol úspešné prijatý na teologické štúdia na GTF v Prešove a na formáciu do kňazského seminára. Po trojročnom štúdiu a úspešnom absolovaní štátnych skúšok z filozofie, pedagogiky a psychológie pokračoval v štúdiu na Katolíckej Univerzite v nemeckom Eichstätte a vo formácii Kolégiu Orientale. V júli 2017 úspešné zavŕšil svoje teologické štúdia a v súčasnosti pokračuje v licenciátnom štúdiu v odbore liturgika.

Mgr. Jozef Durkot, sa narodil v roku 1980 vo Svidníku v gréckokatolíckej rodine a vyrastal v dedinke Kurimka. Zmaturoval na Obchodnej akadémii v Bardejove v roku 1998. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore informatika. Po štúdiách pracoval sedem rokov v Bratislave v civilnom zamestnaní. V roku 2012 vstúpil do kňazského v Prešove a začal štúdiá filozofie a teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove ako bohoslovec Bratislavskej eparchie. Po ukončení tretieho ročníka v Prešove, pokračoval v štúdiách teológie v Rakúsku: najprv a teologickom inštitúte LCI v Gamingu a následne na Medzinárodnom teologickom inštitúte ITI v Trumau. V súčasnosti je študentom posledného ročníka magisterského štúdia katolíckej teológie.

Po predstavení kandidátov nasledovalo udelenie nižších svätení. Jozef Durkot študujúci na Medzinárodnom teologickom inštitúte v rakúskom Trumau – prijal postriženije a poddiakonát; Lukáš Homoľa študujúci na Teologickej fakulte v nemeckom Eichstätte prijal subdiakonát.

Nižšie svätenia. Postriženije na čteca, pivca a sviščenosca (lektora, kantora, svieconosiča) je prvým stupňom svätení a udeľuje ho biskup. Svätenec dostáva pri svätení sviečku, stichárion a knihu apoštolských čítaní. Podstatnou časťou nižších svätení je postrihnutie vlasov na hlave, čím sa vyjadruje, že svätenec sa zasväcuje službe Bohu. Udelením nižších svätení je svätenec prijatý do duchovného (klerického) stavu a koná službu v chráme – číta Božie Slovo, spieva žalmy a nosí sviecu. V latinskej cirkvi reformou Druhého vatikánskeho koncilu nižšie svätenia ako také zanikli a ostali dve služby (ministériá): lektorát a akolytát. Gréckokatolícka cirkev a všetky východné cirkvi zachovali tieto svätenia hlavne preto, aby zvýraznili okrem kňazskej služby aj iné služby pri oltári a vo svätyni.
Subdiakonát. Po udelení nižších svätení udelil vladyka Peter obom kandiátom subdiakonát. Samotný obrad ustanovenia za subdiakona (poddiakona) pozostával z vkladania rúk biskupa na hlavu svätencov a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ich Pán zachoval nepoškvrnenými a aby im dal milosť milovať krásu jeho domu a učinil ich dôstojnými vykonávať službu subdiakona. Svätencí potom trikrát liali vodu na ruky svätiteľa, recitujúc slová Jelyci virni a následne im svätenec položil lention na hlavu.

Poslaním subdiakona je posluhovať v chráme: strážiť kráľovské dvere, aby nik nepovolaný nevstupoval do svätyne; udržiavať v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na oltári; zapaľovať sviece, obliekať biskupa a kňaza do liturgických rúch; pripravovať potrebné veci na udeľovanie sviatostí; liať vodu na ruky biskupa a kňaza a prednášať čítanie z listov svätých apoštolov (Apoštol). Hoci Západná cirkev po Druhom vatikánskom koncile tento obrad zrušila, Východná cirkev si ho ponechala dodnes ako stredný stupeň medzi čitateľom, kantorom, svieconosičom a medzi diakonátom.

Vo svojej homílii vladyka Peter vychádzal z úryvku evanjelia o chudobnej vdove, ktorá dala do chrámovej pokladnice dva haliere – všetko čo mala. Veriacich vyzval, aby tak ako Boh nám dáva všetko, čo má – svojho Syna, Svätého Ducha, aj oni dávali do „pokladnice“ Cirkvi svoju lásku, svoje sily, celé svoje „Ja“.

Na záver liturgie sa v mene obidvoch novopostavených subdiakonov prihovoril Lukáš Homoľa. Poďakoval sa obom vladykom za nádhernú slávnosť pri príležitosti desiateho výročia od založenia bratislavskej eparchie. Zároveň pripomenul, že spolu s Jozefom Durkotom sú prvými bohoslovcami bratislavskej eparchie. Vyjadril vďaku Bohu za povolanie do duchovnej služby a vladykovi Petrovi poďakoval za dôveru a za možnosť rozvíjať talenty od Boha dané, s cieľom stať sa dobrými a vernými služobníkmi pre bratislavskú eparchiu.

Skôr ako v závere liturgie zaznelo viacnásobné Mnoholitstvije, protosynkel o. Vladimír Skyba prečítal pozdravné listy pre Svätého Otca Františka ako aj pre emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý eparchiu zriadil. Vladyka Peter tiež prítomných pozval na najbližšiu slávnosť, pri ktorej si pripomenie desiate výročie svojej biskupskej vysviacky (16. februára 2008). Oslavy desiateho výročia eparchie boli zakončené spoločným posedením kňazov s vladykom Petrom a vladykom Cyrilom pri slávnostnom obede.

Na mnohé a blahé roky!
-sg-

 

 

Kategória: Zo života eparchie