Napísal 24. novembra 2018

Jozef Durkot – novokňaz bratislavskej eparchie

Bratislava – V sobotu, 24. novembra v Katedrálnom chráme povýšenia úctyhodného a životodarného kríža v Bratislave rukopoložil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák diakona Jozefa Durkota na pressbytera (kňaza). Stalo sa tak počas slávnostnej archijerejskej liturgie, ktorú spevom sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon.

Samotný obrad sa konal po cherubínskej piesni a začal predstavením kanditáta. Jeho životopis prečítal bratislavský farár o. Rastislav Čižik. Po obrade, ktorým sa svätenec symbolicky zasnúbil s oltárom, na ktorom ako kňaz bude sláviť božskú liturgiu, vyznal vieru a predniesol sľub vernosti eparchovi, pápežovi a ich nástupcom. Podstatou kňazskej vysviacky je už od čias apoštolov vkladanie rúk a konsekračná modlitba. Tú predniesol vladyka Peter nad svätencom, ktorý pritom kľačal pred oltárom. Následne biskup odovzdal novokňazovi jednotlivé časti kňazského rúcha a novokňaz spolu so svätiteľom a ďalšími prítomnými kňazmi spoluslávil svoju prvú liturgiu.

Na slávnosti nechýbali rodičia a príbuzní novosvätenca, priatelia a spolužiaci zo štúdií z Prešova a z ITI v Trumau, rehoľné sestry, početné duchovenstva a Boží ľud.

Vladyka Peter zaželal novokňazovi, aby sa vo svojom kňazskom živote stával čoraz obrazom Krista. Novokňaz, ktorý prijal sviatosť kňazstva ako nežennatý (v celibáte), bude pôsobiť v bratislavskej eparchii a bude sa okrem iných služieb venovať pastorácii vysokoškolskej mládeže v UPC v Bratislave.

Primičnú sv. liturgiu bude novokňaz sláviť vo svojom rodisku obci Kurimka, 8. decembra.

Uvádzame životopis novokňaza:

Životopis nového diakona

Mgr. Jozef Durkot, sa narodil v r. 1980 vo Svidníku v gréckokatolíckej rodine, otcovi Jozefovi Durkotovi a matke Márii rodenej Pirščovej. Bývajú v obci Kurimka vo svidníckom okrese.

Po maturite na Obchodnej akadémii v Bardejove v roku 1998, ukončil magisterské vysokoškolské štúdium prírodných vied v odbore informatika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde pracoval vo svojom obore 7 rokov.

Počas toho času bol členom nášho speváckeho zboru Kyrillomethodeon. V roku 2012 nastúpil na štúdiá teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove, ako seminarista, bohoslovec za Bratislavskú eparchiu. Po ukončení tretieho ročníka v Prešove, pokračoval v štúdiách teológie v Rakúsku. Prípravný rok zameraný na zdokonalenie anglického jazyka strávil v jazykovom a teologickom inštitúte LCI (Language and Cathetetical Institute) v rakúskom Gamingu.

Posledné dva roky bol študentom magisterského štúdia katolíckej teológie na pápežskom Medzinárodnom teologickom inštitúte ITI (International Theological Institute) v rakúskom Trumau, kde úspešne ukončil štúdium a dňa 9. júna 2018 bol promovaný za magistra posvätnej teológie.

Diakonát prijal 29. júna t.r. v Bratislave.

(správa bude aktualizovaná)

Text a Foto: Stanislav Gábor

Kategória: Zo života eparchie