Napísal 23. novembra 2016

Kantorský kurz Košickej eparchie

kantorsky-kurz-banner-2016Gréckokatolícka eparchia Košice organizuje v roku 2016/2017 v poradí druhý Kantorský kurz pre záujemcov, ktorí sa prihlásili prostredníctvom príslušných farských úradov v rámci Košickej eparchie. Ide o príležitosť pre tých, ktorí aktuálne vykonávajú kantorskú prax vo farnostiach, ako i pre nových záujemcov o funkciu kantora v našich cirkevných spoločenstvách.

Cieľom tohto kurzu je zjednotiť liturgický spev v priestore Košickej eparchie s ustálenou normou, vyplývajúcou z pravidiel Irmologiona a tiež s prijatou liturgickou praxou, zosúladiť s platnými internými normami v rámci Košickej eparchie a prehĺbiť jeho kvalitu.

Obsahová náplň Kantorského kurzu je rozdelená do troch oblastí:

– hudobná náuka, kde ide o základnú orientáciu v teórii hudby a spevu;
– liturgický spev, ktorého cieľom je praktické zvládnutie liturgických spevov stálych i menlivých častí bohoslužieb východného obradu (sv. liturgia, večiereň, hodinky, večiereň a iné);
– prednášky z liturgiky, ktoré majú napomôcť orientácii v pravidlách skladby liturgických textov bohoslužieb v rámci cirkevného roka a tiež prehĺbiť vedomosti o štruktúre a význame jednotlivých bohoslužieb v živote veriaceho človeka, praktizujúceho katolícky východný, byzantský obrad.
Po úspešnom ukončení kurzu účastník získa certifikát pre kantorskú službu v Košickej eparchii od vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa.

Každé stretnutie bude trvať tri vyučovacie bloky (hodiny) (hudobná náuka, liturgický spev a prednáška z liturgiky), pričom zodpovedný vedúci kurzu môže obsahovú náplň jednotlivých blokov upraviť podľa aktuálnych potrieb účastníkov.
Začiatok stretnutia je vždy o 9:00 a koniec o 12:00 hod.
Miesta konania kurzu sú dve:

1. Trebišov (TV):
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, ul. M.R. Štefánika 9
zodpovedný vedúci: Mgr. Marcela Zorvanová

2. Košice (KE):
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice
zodpovedný vedúci: MgrArt. Lucia Lovašová

Termíny jednotlivých stretnutí v roku 2016/2017:

19.11.2016 (TV, KE)
10.12.2016 (TV, KE) – Účastníkom kantorského kurzu v Košiciach oznamujeme, že stretnutie dňa 10.12.2016 sa bude konať v priestoroch Eparchiálneho úradu na Dominikánskom námestí (za katedrálou)
17.12.2016 (len KE)
14.01.2017 (TV,KE)
28.01.2017 (TV,KE)
11.02.2017 (TV,KE)
25.02.2017 (TV,KE)
29.04.2017 (TV,KE)
13.05.2017 (TV,KE)
20.05.2017 (TV,KE)
10.06.2017 (TV,KE)