Napísal 16. marca 2017

Krížová cesta v Trenčíne prilákala široké publikum

Krížová cesta

Večer v prvú pôstnu sobotu 4. marca 2017 sa Mierové námestie v Trenčíne zaplnilo veriacimi i neveriacimi, ktorí sa prišli pomodliť a zhliadnuť netradičnú Krížovú cestu, pripravenú gospelovou skupinou ANASTASIS tvorenou našimi bohoslovcami z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Osobitosťou tejto Via crucis bolo jej netradičné spracovanie a zobrazenie Pánovho utrpenia jednak z pohľadu apoštola Petra, ako aj prostredníctvom tieňových výjavov, gospelovej hudby a hovoreného slova. Prítomní tak mali možnosť rozjímať o tajomstvách spásy, a to nielen na základe počutého slova, ale aj s pomocou umeleckých prejavov (obraz, hudba, spev).
Toto jedinečné podujatie zorganizovali Gréckokatolícka farnosť v Trenčíne v spolupráci s Mestom Trenčín a Centrom pre rodinu v Trenčíne.

Poznámka. Krížová cesta patrí medzi obľúbené nábožné cvičenia ľudovej zbožnosti, ktorými si veriaci uctievajú Pánovo utrpenie (porov. Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, č. 131). „Prostredníctvom tohto nábožného cvičenia veriaci znovu prechádzajú s citovou spoluúčasťou posledný úsek cesty, ktorým Ježiš prešiel počas svojho pozemského života: od Olivovej hory, kde na ,pozemku, ktorý sa volá Getsemaniʻ (Mk 14,32), Pána postihla smrteľná úzkosť (porov. Lk 22,44), až po vrch Kalváriu, kde bol ukrižovaný medzi dvoma zločincami (porov. Lk 23, 33), a po záhradu, kde ho uložili do nového hrobu, vytesaného do skaly (porov. Jn 19, 40-42)“ (Direktórium, č. 131).

Súčasná forma krížovej cesty so štrnástimi zastaveniami bola ustálená v prvej polovici 17. stor., schválená Apoštolskou stolicou a obdarená odpustkami (porov. Direktórium, č. 132).

Via crucis „je cesta, obľúbená Cirkvou, ktorá uchovala živú spomienku na slová a udalosti posledných dní svojho Ženícha a Pána“ […] a je zvlášť vhodná pre obdobie štyridsaťdňového pôstu“ (Direktórium, 133).

Igor Cingeľ
Foto: Karol Dubovan

Kategória: Zo života eparchie