Napísal 31. októbra 2017

„Pánova láska nás ženie hlásať evanjelium“

Záverečné komuniké zo stretnutie východných katolíckych biskupov Európy pri príležitosti 60. výročia ukrajinskej eparchie Svätej rodiny v Londýne

Londýn, 26.-29. októbra 2017

Od 26. do 29. októbra sa v Londýne konalo výročné stretnutie východných katolíckych biskupov Európy, na pozvanie J.E. Mons. Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie Svätej rodiny v Londýne. Stretnutie sa konalo v Centre pre jednotu hnutia Fokoláre vo Welwyn Garden City. Boli to dni naplnené stretnutiami, prednáškami a diskusiami, ale predovšetkým dni bratského spoločenstva a modlitby, počas ktorých biskupi zdieľali nádeje a trápenia, plány a ťažkosti východných katolíckych cirkví Európy. Na podujatí sa zúčastnilo 40 účastníkov, biskupov, kňazov a odborníkov na katechézu, od Veľkej Británie až po Ukrajinu, od Škandinávie až po Grécko. Hlavnou témou stretnutia bolo – ohlasovanie, poznanie, a život viery v Kristovi (Kerygma-Katechéza-Mystagógia).
V týchto dňoch si tiež tamojšia Ukrajinská eparchia Svätej rodiny v Londýne pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Táto okolnosť bola príležitosťou k tomu, aby sme si s vďačnosťou pripomenuli pastoračnú starostlivosť Svätej stolice, ktorá vyšla v ústrety pastoračným potrebám východných katolíkov roztrúsených v západnej Európe. Takto mohla byť ocenená špecifická situácia východných katolíckych cirkví nachádzajúcich sa v podmienkach diaspóry v nádeji, že skúsenosť z minulosti ale aj zo súčasnosti, môže aj dnes poslúžiť ako inšpirácia pre ďalšie pastoračné úsilie všetkých cirkevných skutočností vo vzťahu k veriacim, ktorí emigrovali zo svojej vlasti.

Na otvorení podujatia sa zúčastnil aj pomocný biskup Londýna, J.E. Mons. Paul McAleenan, ktorý priniesol pozdrav kardinála Vincenta Nicholsa a zaželal účastníkom vanutie Ducha Svätého na podujatí. Apoštolský nuncius vo Veľkej Británii, J.E. Mons. Edward J. Adams, odovzdal pozdrav Svätého Otca. Pápež František udelil svoje apoštolské požehnanie pre toto stretnutie a svoj pozdrav adresoval aj veriacim celej ukrajinskej eparchie i vrchnému arcibiskupovi. Apoštolský nuncius zdôraznil potrebu ohlasovať evanjelium, zvestovať ho a objaviť krásu života v spoločenstve s Bohom a s druhými. Poukázal na obraz Krista ako na liek proti zlu súčasnej doby. Prostredníctvom kerygmy a mystagógie pokračuje Kristovo spásne dielo skrze Cirkev až dodnes.

Všetci my, pastieri východných katolíckych cirkví Európy, na záver našej práce cítime, že Pánova láska nás povzbudzuje v našej službe Cirkvi, ako aj božia milosť, ktorá uzdravuje naše slabosti, a že Kristova láska k svojej Cirkvi nás ženie k ohlasovaniu jeho evanjelia. Sme presvedčení o tom, že ústredným bodom a základnou potrebou je ohlasovanie Krista cez katechézu a mystagógiou, ktoré vyvierajú zo slávenia božskej liturgie, v ktorej vyznávame a slávime našu vieru. Mystagógia, ktorá vychádza zo samého evanjelia, z liturgických textov, i z ikonografie, vedie našich veriacich k tomu, aby mohli kontemplovať tajomstvo Krista, vteleného Božieho Slova z Ducha Svätého a z Márie vždy Panny.

Rozmanité liturgie slávené v týchto dňoch nám tiež umožnili zakúsiť bohatstvo katolicity, ktorá sa prejavuje prostredníctvom rôznych kresťanských tradícií, ktoré takmer dve tisícročia stvárňujú kresťanskú tvár Európy. Táto skutočnosť nám vedie k uvedomeniu si povolania, ktoré je stále nové, a to svedčiť o evanjeliu milosrdenstva, lásky a zmierenia v dnešnom svete, poznačenom utrpením, chudobou, nespravodlivosťou a ozbrojenými konfliktami, ktoré postihujú tvár mnohých našich cirkví a našich národov. Osobitne vyprosujeme dar pokoja a zmierenia pre ukrajinský národ, ktorý je už príliš dlho trápený násilím a vojnou, neopomínajúc ani prenasledovanie a utrpenie našich kresťanských bratov na Blízkom východe.

Ďakujeme Kongregácii pre východné cirkvi a Rade európskych biskupských konferencií (CCEE) zastúpenej generálnym sekretárom Mons. Duartem da Cunha za ich podporu pre naše stretnutia, ktoré už trvajú dvadsať rokov. Diskutovaná téma nás priviedla k tomu, aby sme sa usilovali o obnovu katechézy v celej Cirkvi. Potešilo nás tiež povzbudenie a podpora zo strany Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Pri slávení božskej liturgie vo Westminsterskej katedrále, ktorej predsedal Jeho Blaženosť Svjatoslav Ševčuk a ktorú koncelebrovali prítomní východní katolícki biskupi, ako aj mnohí biskupi z Veľkej Británie a za prítomnosti kardinála Vincenta Nicholsa, ktorý predniesol homíliu, sme ďakovali Konferencii biskupov Veľkej Británie a Wallesu za pomoc, ktorej sa nám dostalo pri príprave a počas priebehu nášho stretnutia. Katedrála bola zaplnená Božím ľudom. Prítomnosť predstaviteľov anglikánskej a pravoslávnych cirkví bola svedectvom dobrých ekumenických vzťahov v tejto krajine.

Rozličné aspekty danej témy, ktorými sme sa hlbšie zaoberali v týchto dňoch, nám ukázali, aké je dôležité znovu objaviť ústrednú úlohu Krista v našom ohlasovaní a katechéze, ale aj vzácne a platné metódy veľkej Tradície našich cirkví: ohlasovanie, katechéza, ikonografia, mystagógia; no zároveň aj potrebu využívať nové prostriedky komunikácie na ohlasovanie dobrej zvesti o Kristovi pre všetkých.

V roku 2018 sa stretnutie uskutoční od 14. od 17. júna v italo-albánskej Eparchii Lungro v Taliansku, a to na pozvanie J.E. Mons. Donata Oliveria.

Stretnutie v Londýne bolo zakončené v nedeľu 29. októbra slávením Božskej liturgie v Katedrále Svätej rodiny v Londýne, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

Vraciame sa späť k svojim cirkvám, povzbudení vo viere a vo vedomí, že Kristus, ktorého slávime, ohlasujeme a ktorého prežívame je opravdivým mystagógom viery. On nás vedie a napomáha v našom poslaní ohlasovať evanjelium.

V Londýne, 29. októbra 2017

Zdroj: CCEE
Preklad: Stanislav Gábor

Kategória: Zo života Cirkvi