Napísal 11. apríla 2018

Pascha slovenských gréckokatolíkov v zahraničí

Najväčší kresťanský sviatok a základnú pravdu našej viery – Kristovo vzkriesenie, oslávili slovenskí gréckokatolíci nielen doma na Slovensku, ale aj za jeho hranicami, tam kde ich Božia prozreteľnosť zaviala. Hoci roztrúsení po svete, vzdialení od domova, aj oni si pripomenuli Ježišovo trojdňové pochovanie v hrobe a slávne vzkriesenie prostredníctvom liturgických obradov a slávení. Tie kresťanov vťahujú do tajomstva Boha, ktorý tak miloval človeka, že sa stal jedným z nás a pre nás podstúpil i smrť, aby na tretí deň vstal z mŕtvych a nám daroval život večný.

Prinášame krátky prehľad paschálnych slávení niektorých komunít slovenských gréckokatolíkov vo svete.

Toronto

Spoločenstvo veriacich v slovenskej gréckokatolíckej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Toronte na Shaw Street prežívalo Paschu síce bez biskupa, – ktorého menovanie v modlitbách stále čakáme, – ale so svojim farárom, o. Marekom Novickým. Na veľkú sobotu navyše spoločenstvo pri prestole s ním vytvárali aj o. Ron Comeau, z katedrálnej misie v Thornhill, ako aj o. Stephen Williams zo slovenského gréckokatolíckeho chrámu v Oshawe. Tohtoročná Pascha mala za ostatné roky najvyššiu účasť veriacich. Otec Marek pri posviacke jedál pozval dopredu deti, ktoré dostali od neho i sladkú odmenu. Naši veriaci popri angličtine nezabúdajú ani na cirkevnú slovančinu a slovenčinu. A tak i za Atlantickým oceánom bolo v nedeľu Paschy ohlásené Kristovo víťazstvo nad smrťou tak, ako ho oslavovali i slovenskí gréckokatolíci doma v starom kraji.

Londýn

S heslom: Prežite Paschu v kruhu rodákov – gréckokatolíkov v Londýne, pozvala misia pre slovenských gréckokatolíkov v Londýne cez svoju facebookovú stránku našich veriacich na spoločné slávenie nedele Kristovho vzkriesenia. Na pravé poludnie sa v drevenom chráme Bieloruskej gréckokatolíckej misie začala svätá liturgia, ktorú slávil o. Martin Demo (kňaz košickej eparchie), poverený pastoráciou našich veriacich v Londýne. Obrady v slovenčine a cirkevnej slovančine spríjemnili sviatok sviatkov našim krajanom, ktorí prišli na slávenie do štvrte Finchley. Po liturgii a posvätení jedál nasledovalo spoločné agapé, na ktoré zavítal i predstavený bieloruskej misie – o. Siarhiej Stasievič. Misia, ktorá má za svojho patróna blahoslaveného Metoda D. Trčku CSsR prežila Paschu o to radostnejšie, že odteraz sa budú slúžiť bohoslužby pre našich krajanov pravidelne každú nedeľu. Približne štyridsať veriacich tak v Londýne radostne prežilo túto Paschu a radi medzi sebou privítajú i ďalších krajanov.

Mníchov

Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v bavorskom Mníchove (Nemecko) má svoje počiatky ešte v júni 2013. Jeho duchovným správcom je o. Juraj Bujňák. Hoci mnohí naši veriaci z Mníchova a okolia cestovali na Paschu domov na Slovensko, predsa len nemálo z nich trávilo tento najväčší sviatok roka i v metropole Bavorska. Bohoslužby našich krajanov boli v chráme sv. Mikuláša na Innere Wiener Strasse 1 v časti Mníchov-Haidhausen. Veriaci sa zišli do chrámu v piatok na večiereň s uložením plaščanice do hrobu, v sobotu na liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, a aj na samotnú nedeľu Paschy. O 9.30 h. začala paschálna utiereň so sprievodom okolo chrámu, následnou liturgiou i posvätením veľkonočných jedál. Otcovi Jurajovi pri liturgických obradoch asistovala kantorka Oľga Fejerčáková. Tí, ktorí ostali na sviatky v Mníchove, tak mohli prežiť radostnú atmosféru, podobne ako ich rodina i priatelia doma na Slovensku.

Praha

Špecifikom slovenskej gréckokatolíckej farnosti Svätej Trojice v Prahe, ktorá existuje len čosi vyše desať rokov, je skutočnosť, že sa za to krátke obdobie svojej existencie stala farnosťou viacgeneračnou. Farnosť sa formovala zo študentov a pracujúcej mládeže, ktorí sa v Prahe usídlili a založili si postupne rodiny a prichádzajú za nimi aj rodičia a príbuzní zo Slovenska. Spolu sú tak v hlavnom meste našich západných susedov tou gréckokatolíckou slovenskou soľou, dávajúcou českej spoločnosti chuť evanjelia.

Liturgickým sláveniam v chráme na Spálenej ulici predsedal mitrofórny protojerej o. Kornel Baláž. Chrám sa naplnil veriacimi, ktorí prišli osláviť Krista nielen do chrámu, ale i do funkčného farského spoločenstva. Po liturgii nasledovalo spoločné agapé pre tých, ktorí mohli ostať a tak pokračovať v radosti tohto farského spoločenstva.

Brno

Tým, že oslava Kristovho vzkriesenia – Kristova Pascha, patrí medzi najväčší sviatok v roku, veľká časť veriacich z farnosti odišla na Slovensko ku svojim rodinám, aby v kruhu rodiny prežívali túto radosť. Naopak, ta malá časť zostala v Brne, aby slávila sviatky spolu so svojím kňazom. Vo štvrtok večer slúžili Strasti, v piatok kráľovské hodinky a večiereň s uložením plaštenice do hrobu, v sobotou ráno sa modlili Jeruzalemskú utiereň, v nedeľu ráno a v pondelok ráno slávili utiereň vzkriesenia a sv. liturgiu. V nedeľu začala v Brne paschálna liturgia o 10.15 a bola slávená v cirkevnoslovanskom jazyku. Na sláveniach okrem domáceho o. Jána Bíleho, bol aj synkel (biskupský vikár) o. Jozef Blaščák, ako aj brnenský rímskokatolícky duchovný. V pondelok sa po sv. liturgii konalo aj spoločné posedenie. Otec J. Bilý ďakuje Pánu Bohu za požehnané prežitie týchto veľkých paschálnych sviatkov a pozýva študentov i pracujúcich v Brne do tohto mladého farského spoločenstva.

Podľa správ, ktoré sme sa dozvedeli z rôznych zdrojov, okrem vyššie uvedených miest slávili slovenskí gréckokatolíci Paschálne sviatky i v ďalších chrámoch Kanady (Hamilton, Windsor) a USA (Barberton, Brunswick, Cleveland, Parma), ako aj vo Viedni (Rakúsko), či Ríme (Taliansko), ale aj inde vo svete, podľa svojich možností.

V nedeľu 8. apríla oslávili Paschu i tí slovenskí gréckokatolíci žijúci v zahraničí, ktorí vo svete navštevujú napr. ukrajinské farnosti, pridržiavajúce sa juliánskeho kalendára.

Buďme Bohu vďační za to, že i naši krajania sa v modlitbách spájajú s nami a že si i v cudzine uchovávajú a zveľaďujú svoju vieru, obrad i národné povedomie. Prosme Pána, aby sa tieto slovenské komunity a gréckokatolícke misie vo svete rozvíjali, a aby ich – podľa potreby –pribúdalo, aby gréckokatolíci, ktorí odchádzajú do cudziny, mali možnosť zapojiť sa do týchto komunít a tak prežívať svoju vieru vo svojom vlastnom, im srdcu blízkom, obrade.

Natíska sa otázka, kde všade vo svete žijú početnejšie krajanské komunity slovenských gréckokatolíkov, a aké sú možnosti ich pastorácie v našom obrade, našom jazyku a našimi duchovnými. Kiež aj tento článok povzbudí ďalších ku väčšej angažovanosti sa pre gréckokatolícke slovenské misie vo svete.

Christos Voskrese! – Kristus vstal z mŕtvych!

Z rôznych zdrojov spracoval Daniel Černý
Foto: Archív autora

Kategória: Zo života Cirkvi