Napísal 2. mája 2017

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Týždeň vrcholí Štvrtou veľkonočnou nedeľou (tzv. Nedeľou Dobrého pastiera v latin. obrade), keď sa v Katolíckej cirkvi slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý zaviedol pápež Pavol VI. v roku 1964.

V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“

Diecézy, farnosti, rehoľné spoločenstvá, tímy pastorácie povolaní v tomto týždni pripravujú duchovné podnety, podujatia a aktivity, ktoré vytvoria priestor mladým pre načúvanie Pánovho hlasu v srdci, k schopnosti odpovedať na volanie a urobiť rozhodný krok k darovaniu života do služby Jemu.

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby v každom dni tohto týždňa formou brožúry, plagátu, podnetov na osobné rozlišovanie pre mladých (možno si ich stiahnuť www.povolania.kbs.sk).

Pápež František povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske.“

Zdroj: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS

Kategória: Zo života eparchie