Napísal 18. septembra 2017

Zasadanie Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Bratislava, 12. september 2017 – Predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, Mons. Peter Rusnák, pozval na stretnutie predstaviteľov inštitúcií a platforiem, pôsobiacich v sociálnej oblasti. Stretnutia sa zúčastnil P. Václav Hypius CSsR, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených, sr. Jana Kurkinová, FMA, predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí, sr. Petra Sičáková, SSNPM, podpredsedníčka KVPŽR, Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity a Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií.  Zúčastnení deklarovali záujem prehĺbiť spoluprácu, vzájomné informovanie a koordináciu v službe núdznym a pomáhajúcim. Sociálna subkomisia  považuje za svoje kľúčové poslanie zviditeľnenie verejnoprospešnosti Cirkvi v civilnej spoločnosti, ale aj vo svojom vlastnom prostredí; sieťovanie, vzájomné informovanie, koordináciu v rámci možností a kompetencií;
podporu, sprevádzanie a vzdelávanie pomáhajúcich a kňazov a senzibilizáciu veriacich voči potrebám núdznym, upriamenie ich snahy pomáhať  na existujúce pomáhajúce inštitúcie a podporu rozvoja dobrovoľníctva v týchto inštitúciách.

Sociálna subkomisia v zložení z delegátov týchto inštitúcií a Vojenského ordinariátu sa budú stretávať dvakrát ročne – začiatkom roka a v júni. Úlohou tohto grémia by bolo stanoviť rámcové priority a vízie, načrtnúť spoločný kalendár kľúčových podujatí, pomenovať kľúčové výzvy v spoločnosti a potreby pomáhajúcich inštitúcií a pokúsiť sa v synergii nimi sa zaoberať alebo ich uspokojiť a reflektovať výzvy a priority, na ktorých sa chceme podieľať ako súčasť univerzálnej Cirkvi alebo v rámci Európy.

Okrem toho by sa v rámci Sociálnej subkomisie formalizovala aj širšia platforma, ktorá sa stretáva už viac rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý je 10. decembra. Z dlhodobého hľadiska by bolo pravdepodobne vhodné vzájomnú spoluprácu a agendu zjednotiť tak, ako je spojená v rámci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Pre rok 2018 sa Sociálna subkomisia sústredí na mladých a Národné stretnutie mládeže Prešov 2018. Svätý otec vyhlásil kampaň One Million for the Pope (Som jedným z milióna pre pápeža) a pozýva mladých, aby vyjadrili  sociálne učenie Cirkvi vo svojich životoch. Ako nástroj ponúka DOCAT http://www.docat-app.com/  – zrozumiteľné pretlmočenie náuky do jazyka mladých.  Sociálna subkomisia sa zapojí aktívne do tejto kampane a do P18, najmä ponukou  k dobrovoľníctvu v charitatívnych a  sociálnych iniciatívach.

Katarína Hulmanová
tajomníčka Sociálnej subkomisie

Foto: Helena Vislocká

 

 

Kategória: Zo života Cirkvi