Home Bula o vymenovaní Petra Rusnáka za bratislavského eparchu

Bula o vymenovaní Petra Rusnáka za bratislavského eparchu

by admin

 

Biskupská bula

 

Preklad z latinského originálu:

 

Benedikt, biskup, Sluha sluhov Božích,

milovanému synovi Petrovi Rusnákovi, doterajšiemu farárovi bratislavského chrámu Povýšenia svätého Kríža byzantského obradu a protopresbyterovi toho istého presbyterátu, eparchiálnemu biskupovi, danému Bratislavskej cirkvi pre veriacich byzantského obradu, posielame pozdrav a apoštolské požehnanie. V každej veci chceme byť nápomocní všetkým cirkvám, a tak sa usilujeme s najväčšou starostlivosťou všetkým pomáhať v ich potrebách na ich prospech. Teraz osobitne uvažujeme o riadení stolca Bratislavskej eparchie, preto zároveň s tým, ako sme našou listinou Complures saeculorum – Po viacero storočí, založili Bratislavskú eparchiu, ponáhľame sa, tak ako si to situácia vyžaduje, dať jej biskupa. Obraciame sa milovaný synu na Teba, pretože vieme, že si dôkladne vzdelaný v duchovných otázkach a máš skúsenosti z pastorálnej praxe pri znášaní kňazskej služby, ktorá je veľmi ťažká, ale jej cieľom je Božia sláva a služba ľuďom. Dozvedeli sme sa, že si schopný na prijatie tohto Pánovho stáda. Preto na radu Kongregácie pre východné cirkvi a z našej apoštolskej moci Ťa vyberáme do hodnosti bratislavského eparchiálneho biskupa a zároveň Ti udeľujeme všetky práva a povinnosti, ktoré sú spojené s Tvojou hodnosťou a Tvojím poslaním. Čo sa týka Tvojej ordinácie, vyznania viery a sľubu poslušnosti, presne zachováš stanovené normy Kódexu kánonov východných cirkví. Okrem toho oboznámiš duchovenstvo a svoj veriaci ľud s týmto listom. Povzbudzujeme ich, aby v Tebe náležite ctili svojho učiteľa a pastiera. Napokon, milovaný synu, keďže si vystrojený pevnou náukou a podporený zbožnosťou, týchto Tebe známych veriacich budeš prijímať s láskou a budeš ich správne vyučovať, trvale im dosvedčujúc napomenutia samého Pána a jeho večnú dobrotu.

Dané v Ríme pri svätom Petrovi, dňa 30. januára roku Pána dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu

Benedikt XVI. Veľkňaz pastierov

Brennus Chestle, apoštolský protonotár

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava