Home Sestry služobnice

Sestry služobnice

by admin

Sestry sluzobnice TNSestry služobnice

Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SNPM, ľudovo nazývané služobnice) začala pôsobiť v bratislavskej eparchii v auguste minulého roku (2014), a to vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Ich rehoľný Dom a kaplnka, zasvätené bl. sestre Tarzícii Mackiv SSNPM, posvätil vladyka Peter Rusnák v nedeľu 31. augusta 2014. Na slávnosti sa zúčastnila provinciálna predstavená z Prešova, Sr. Petra Sičáková, ako aj generálna predstavená z Ríma, sr. Teresa Slova, ktorá venovala do novozriadenej kaplnky relikvie blaženej mučeníčky Tarzície.

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SNPM) je ženským rehoľným inštitútom (kongregáciou) byzantského obradu pápežského práva, ktorá bola založená v r. 1892 v dedinke Žužeľ (dnes Žužeľany) v západnej Haliči (Ukrajina). Jej cieľom je oslavovať Boha, vychovávať srdce národa a slúžiť tam, kde je to najpotrebnejšie. Spoluzakladateľmi tejto rehole apoštolského života boli: baziliánsky kňaz o. Jeremiáš Lomnický OSBM, prelát o. Cyril Selecký, farár v dedinke Žužeľ a Sr. Jozafata Hordaševská, ktorú 27. júna 2001 vyhlásil pápež Ján Pavol II. v Ľvove za blahoslavenú.

Na Podkarpatskej Rusi a na Slovensku (v bývalej ČSR) t.j. mukačevskej v prešovskej eparchii začali pôsobiť sestry služobnice v r. 1928. V Prešove viedli sirotinec pre dievčatá. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti vyše 70 rehoľných sestier – služobníc (Provincia Svätého Ducha) v prešovskej a košickej a bratislavskej eparchii. Sídlo provincie je v Prešove.

Sestry služobnice pôsobia medzi gréckokatolíkmi po celom svete v Európe (na Ukrajine, na Slovensku, v Poľsku, v Chorvátsku, v Srbsku, Nemecku, Francúzsku), severnej a Južnej Amerike (v Kanade, USA, Brazílii, Argentíne) i v Austrálii. Venujú sa katechéze, práci v sakristii, šijú bohoslužobné rúcha, pracujú na eparchiálnych úradoch a v kňazských seminároch, či v zdravotníctve. Svoj generálny dom majú v Ríme.

Charizma. Osobitou charizmou sestier je služba uprostred jednoduchého ľudu. Sestry služobnice slúžia predovšetkým v troch oblastiach: katechéze, čiže vyučovaní detí a mládeže, starostlivosti o starých a chorých a starosti o krásu Božích chrámov. Všetko robia s túžbou slúžiť tam, kde je najväčšia potreba; posväcujúc sa pri tom ustavičnou modlitbou, s očami upretými na Boha, ktorý jediný je pôvodcom a sprostredkovateľom všetkého dobra.

Prvú trenčiansku komunitu sestier tvoria. sr. Ignácia Terézia Fiľakovská SNPM, sr. Ester Andrea Mikitová SNPM a kandidátka Jana Hupcejová.

Apoštolát v Trenčíne: Sestry pôsobia v Zariadení pre seniorov JOB a v Domove sociálnych služieb v Trenčíne; vo farnosti slúžia pri katechizačnej a pastoračnej činnosti a pri starostlivosti o chrám v službe cerkovničiek.

Webová stránka rehole: www.sluzobnice.sk

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava