Home Životopis vladyku Milana

Životopis vladyku Milana

by Peter Sahajda

J. E. Mons. Milan Lach SJ

pomocný biskup bratislavskej eparchie

– Milan Lach sa narodil 18. novembra 1973 v Kežmarku (prešovská archieparchia), vyrastal v Ľubici.

– V roku 1991 vstúpil do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P.P. Gojdiča v Prešove a začal študovať na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove.

– V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave a následne pokračoval v štúdiách teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, ktoré ukončil v roku 2001.

– Z rúk vtedajšieho košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura CSsR prijal 11. novembra 2000 diakonskú a 1. júla 2001 kňazskú vysviacku v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

– V rokoch 2001-2003 pôsobil ako vedecký pracovník v Centre spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a v rokoch 2003-2004 bol jeho riaditeľom. Zároveň pastoračne vypomáhal v Košiciach a okolí.

– V rokoch 2004-2009 študoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde dosiahol v roku 2006 licenciát z východných cirkevných vied a v roku 2009 doktorát (SEODr.), keď obhájil dizertačnú prácu na tému: Prínos Juraja Joannikija Baziloviča OSBM na mníšsku formáciu baziliánov Mukačevskej eparchie v rokoch 1789 – 1821. Zároveň pôsobil ako výpomocný špirituál Pápežského kolégia Russicum a tiež ako duchovný asistent Federácie skautov Európy v Ríme. Autorsky spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom.

– Od roku 2010 bol členom redakčnej rady teologického časopisu Verba Theologica.

– Od 1. decembra 2011 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde prednášal kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu.

– Dňa 19. apríla 2013 ho pápež František vymenoval za pomocného biskupa prešovskej archieparchie a zároveň titulárneho biskupa ostracinského. Biskupskú vysviacka prijal 1. júna 2013 v Ľutine. 

– V rokoch 2016-2017 bol vizitátorom Kongregácie pre východné cirkvi pre semináre a východné kolégiá v Ríme.

– Dňa 24. júna 2017 ho pápež František vymenoval za apoštolského administrátora sede vacante Eparchie Parma pre Ruténov v USA a 1. júna 2018 za sídelného biskupa tej istej eparchie.

– Dňa 23. januára 2023 bol vymenovaný pápežom Františkom za pomocného biskupa Bratislavskej eparchie.

– Plynule hovorí po taliansky a anglicky, aktívne komunikuje rusky a ukrajinsky.

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava