Home TITUL XXX – O premlčaní a o počítaní času

TITUL XXX – O premlčaní a o počítaní času

by admin

TITUL XXX  

O premlčaní a o počítaní času

 

Kapitola I

O premlčaní

 

Kán. 1540 – Premlčanie ako spôsob nadobudnutia alebo straty subjektívneho práva a tiež oslobodenia sa od záväzkov Cirkev prijíma tak, ako je to v civilnom práve, ak spoločným právom nie je stanovené iné.

 

Kán. 1541 – Nijaké premlčanie neplatí, ak sa nezakladá na dobromyseľnosti, a to nielen na začiatku, ale aj po celý čas vyžadovaný na premlčanie, pri neporušení predpisu kán. 1152.

 

Kán. 1542 – Premlčaniu nepodliehajú:

1˚ práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z Božieho zákona;

2˚ práva, ktoré možno získať iba z apoštolského privilégia;

3˚ práva a záväzky, ktoré sa priamo vzťahujú na duchovný život veriacich v Krista;

4˚ presné a nepochybné hranice územných cirkevných jednotiek;

5˚ povinnosti a bremená týkajúce sa slávenia Božskej liturgie;

6˚ kánonické vlastnenie úradu, ktorého vykonávanie podľa normy práva vyžaduje posvätné svätenia;

7˚ právo vizitácie a povinnosť poslušnosti, tak aby osoby v Cirkvi nemohla vizitovať nijaká cirkevná autorita a nijakej autorite už nepodliehali.

 

Kapitola II

O počítaní času

 

Kán. 1543 – Ak právo výslovne neurčuje niečo iné, čas sa má počítať podľa normy nasledujúcich kánonov.

 

Kán. 1544 – § 1. Pod súvislým časom sa rozumie čas, ktorý nepripúšťa nijaké prerušenie.

§ 2. Pod užitočným časom sa rozumie čas, ktorý tomu, kto vykonáva alebo uplatňuje svoje práva, tak prislúcha, že ak o ňom nevie alebo nemôže konať, mu neplynie.

 

 

Kán. 1545 – § 1. V práve sa pod dňom rozumie doba 24 hodín, počítaných súvisle a začína sa o polnoci, ak sa výslovne neurčuje niečo iné; pod týždňom doba 7 dní; pod mesiacom doba 30 dní a pod rokom doba 365 dní, ak sa nehovorí, že mesiac a rok treba brať tak, ako sú                     v kalendári.

§ 2. Ak je čas súvislý, mesiac a rok treba brať vždy tak, ako sú v kalendári.

 

 

Kán. 1546 –  § 1. Deň, od ktorého sa nezapočítava do lehoty, ak sa jej začiatok nekryje so začiatkom dňa alebo ak sa v práve výslovne neurčuje niečo iné.

§ 2. Ak nie je stanovený opak, deň po ktorý sa započítava do lehoty, ktorá, ak čas pozostáva                   z jedného alebo viacerých mesiacov alebo rokov, z jedného alebo viacerých týždňov, sa končí uplynutím posledného dňa toho istého čísla, alebo ak mesiac nemá ten istý počet dní, po uplynutí posledného dňa mesiaca.

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava