Home Zo života Cirkvi 29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Predchodcu a Krstiteľa Jána

29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Predchodcu a Krstiteľa Jána

by Stano Gabor
0 comment

icon Statie hlavy PredchodcuSťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána
(Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa)

Tropár, 2. hlas

Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, lebo si pokrstil Predpovedaného. Ochotne si trpel za pravdu. V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu a nám dal veľkú milosť.

Kondák, 5. hlas

Slávne sťatie Predchodcovo, stalo sa Božím riadením, aby aj Otcom v predpeklí oznámil príchod Spasiteľa. Nech narieka Herodias, lebo ona si vynútila vraždu. Nemilovala Boží zákon ani večný život, len rozkoš a časné šťastie.

Velebenie

Velebíme ťa, Krstiteľ Kristov, Ján a oslavujeme sťatie, tvojej úctyhodnej hlavy.

Biblický základ. Syn židovského kňaza Zachariáša a Alžbety bol už v materskom lone naplnený Svätým Duchom. Ako veľký askéta bol predurčený pripraviť ľud na príchod Božieho kráľovstva. Jeho domovom bolo mesto Enkarim v hornatom judejskom kraji, 7,5 kilometra západne od Jeruzalema.

V 15. roku vlády Tibéria okolo roku 28 nasledoval Božie volanie a začal hlásať krst na odpustenie hriechov a príchod Božieho kráľovstva. Ako miesta pôsobenia sa uvádzajú: púšť v okolí Jordánu, Betánia a Ainon pri Salime. Jánovo účinkovanie sprevádzajú zástupy ľudí; zhromaždil okolo seba skupinu učeníkov, ktorých učil pôst a modlitbu.

Pri krste Ježiša Ján dostal uistenie o jeho mesiášskom poslaní. Ježiš ho nazval viac ako prorokom, poslom oznamujúcim príchod Boha, znovu prichádzajúcim Eliášom.

Pôsobenie Jána končí po zatknutí Herodesom Antipasom. Synoptici vidia príčinu zatknutia v tom, že Ján kritizoval Herodesa a jeho cudzoložný vzťah s Herodiadou, aj ďalšie jeho zlé rozhodnutia i vlastnosti.

Antipas sa obával, že veľké zástupy Jánových prívržencov by mohli spôsobiť vzburu. Ján počas svojho uväznenia v pevnosti Macheirus východne od Mŕtveho mora, poslal za Ježišom dvoch učeníkov s otázkou, či je naozaj Mesiášom. Napokon dal Antipas Jána na podnet Herodiady počas oslavy svojich narodenín sťať. Jánovu hlavu daroval Herodiadinej dcére Salome, ako si to dievča želalo. V čase svojej popravy Ján nemal ešte ani 40 rokov. Jeho učeníci ho pochovali, podľa nehodnovernej tradície zo 4. storočia, v samárijskej Sebaste.

História dnešného sviatku siaha do 5. storočia. Je dňom, keď v Samárii vysvätili chrám svätého Jána. Dnešný sviatok sťatia hlavy Jána Krstiteľa sa vo východných cirkvách spája s prísnym pôstom.

Podľa LThK, BBKL, glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol
Ikona: Sťatie hlavy Jána Krstiteľa (goarch . org)

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava