Home Rada hierarchov
Category:

Rada hierarchov

Podstatným znakom východnej cirkevnej identity je princíp synodality. Rada hierarchov v Metropolitnej cirkvi sui iuris je obdobou Synody biskupov v Patriarchátnej cirkvi. Radu hierarchov tvoria všetci vysvätení biskupi metropolitnej cirkvi sui iuris, ktorí majú vážnu povinnosť zúčastňovať sa jej zasadaní. Rada hierarchov môže vydávať zákony a normy partikulárneho práva cirkvi sui iuris. Zákony a normy nemôžu byť platne vyhlásené predtým, než metropolita dostane písomnú správu od Apoštolskej stolice o prijatí aktov rady.
Rada hierarchov sa má postarať o pastoračné potreby veriacich a tiež môže ustanoviť to, čo považuje za potrebné na podporu rastu viery, na napomáhanie spoločnej pastoračnej činnosti, na zlepšenie mravov, na zachovávanie vlastného obradu a tiež spoločnej cirkevnej disciplíny. Rada hierarchov sa schádza aspoň raz v roku; jej štatút musí byť schválený Apoštolskou stolicou.
Rada hierarchov pomáha metropolitovi pri výkone jeho moci a tak sa cez jej pôsobenie viditeľne prejavuje bratské spoločenstvo biskupov.
porov. Kán. 164 – 171 CCEO

Older Posts

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava