Napísal 20. marca 2015

Gréckokatolícka cirkev v Maďarsku povýšená na Metropoliu

Vatikán/Maďarsko 20. marca – Svätý Otec František zreorganizoval Gréckokatolícku cirkev v Maďarsku a povýšil ju na metropolitnú cirkev sui iuris (vlastného práva). V rámci toho povýšil Eparchiu Hajdúdorog pre katolíkov byzantského obradu na metropolitné arcibiskupstvo so sídlom v Debrecíne a za jej prvého arcibiskupa metropolitu vymenoval vladyku Fülöpa Kocsisa, doterajšieho eparchiálneho biskupa Hajdúdorogu.

Apoštolský exarchát v Miškolci (Miškovec) pre katolíkov byzantského obradu pápež František povýšil na eparchiu, sufragánnu k metropolii Hajdúdorog, pričom doterajšieho apoštolského exarchu Atanáza Orosza vymenoval za eparchiálneho biskupa.

Svätý Otec zároveň zriadil novú Eparchiu Nyíregyháza s územím vyčleneným z Eparchie Hajdúdorog. Pre túto novozriadenú eparchiu, ktorá je rovnako v sufragánnom vzťahu voči metropolii Hajdúdorog, vymenoval apoštolského administrátora sede vacante, ktorým je eparcha Atanáz Orosz.

Podľa údajov z vatikánskej ročenky (Annuario Pontificio 2014) je v Maďarsku 326.200 gréckokatolíkov (v eparchii Hajdúdorog 270.000 a v exrcháte Miškolc 56.200). Hajdúdorožskú eparchiu zriadil pápež Piu X. 8. júna  roku 1912; miškolský exrchát bol erigovaný 4. júna 1924.

Po pittsburskej metropolii sui iuris v USA a prešovskej metropolii sui iuris na Slovensku sa hajdúdorožská metropolia stala ďalšou gréckokatolíckou metropoliou sui iuris vosvete.

 

kocsis-bPreosvietený vladyka Fülöp Kocsis

Fülöp Kocsis sa narodil 13. januára 1963 a v meste Szeged (Segedín) v hajdúdorožskej eparchii.

Po absolvovaní štúdia a formácie v tamojšom gréckokatolíckom kňazskom seminári v Nyíregyháze, bol  2. augusta 1989 vysvätený na kňaza.

V štúdiách pokračoval na Pedagogickej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme.

Od roku 1992 do r. 1995 pôsobil ako farár v apoštolskom miškolskom exarcháte.

V rokoch 1995 – 1999 absolvoval formáciu mníšskeho života v Benediktínskom monastieri v Chevetogne v Belgicku, ktorý je známy tým, že tam liturgický život prebieha v rímskom i v byzantskom obrade.

V r. 1999 založil spolu so spolubratom Atanázom Oroszom (doterajším miškolským apoštolským exarchom) mníšsku komunitu v dedinke Damóc, podriadenú miestnemu hajdúdorožskému eparchiálnemu biskupovi.

2. mája 2008 ho Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval za eparchiálneho biskupa v Hajdúdorogu a zároveň za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis miškolského apoštolského exarchátu.

Biskupskú chirotóniu prijal 30. júna 2008 a jeho hlavným svätiteľom bol biskup Szilárd Keresztes, apoštolský administrátor v Miškolci a jedným zo spolusvätiteľov bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

 


orosz-bPreosvietený vladyka Atanáz Orosz

Atanáz Orosz sa narodil 11. mája 1960 v Nyíregyháze.

Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Katolíckej univerzite Petra Pázmaňa v Budapešti, kde v r. 1984 obhájil doktorát teológie.

4. augusta 1985 bol vysvätený na kňaza v Budapešti v hajdúdorožskej eparchii.

V rokoch 1985 až 1987 študoval morálnu teológiu na Akadémii sv. Alfonza v Ríme a tiež patristiku na inštitúte Augustinianum, ako aj liturgiku a ekumenizmus na Pápežskom východnom inštitúte.

V rokoch 1991 až 1993 absolvoval noviciát v Benediktínskom kláštore v Chevetogne v Belgicku a ako mních tam pobýval do r. 1999.

V roku 1999 založil spolu s terajším hajdúdorožským biskupom vladykom Kocsisom Monastier eparchiálenho práva v dedinke Damóc.

5. marca 2011 ho Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval za apoštolského exarchu pre miškolský exarchát katolíkov byzantského obradu.

Biskupskú chirotóniu prijal 21. mája 2011; hlavným svätiteľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár kongregácie pre východné cirkvi a jedným zo spolusvätiteľov bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babajak SJ.

O dejinách tejto cirkvi sui iuris viď článok Cyrila Vasiľa 

 Zdroj: Vatikánsky rozhlas; vatican.va
Foto: katolikus.hu; www.gorogkatolikus.hu;

Kategória: Zo života Cirkvi