Home Zo života Cirkvi Odpustová slávnosť slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Brne

Odpustová slávnosť slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Brne

by Stano Gabor
0 comment

Tretia nedeľa po Pasche, nedeľa Myronosičiek (15. apríla 2018) bola pre slovenskú gréckokatolícku farnosť v Brne zvlášť významná. Tamojšie farské spoločenstvo, ktoré sa schádza v Chráme sv. Márie Magdalény, totiž slávilo odpustovú slávnosť,  ktorej predsedal vladyka Ladislav Hučko, apoštolský exarcha z Prahy.  Archijerejskú liturgiu spoluslúžil aj  biskupský vikár, o. mitrát Jozef Blaščák, miestny farár o. Ján Bilý a ďalší duchovní.

Liturgia bola slávená v  Chráme sv. Márie Magdalény v centre Brna, kde sa slovenskí gréckokatolíci schádzajú na bohoslužby už od roku 2013. Liturgie pre našich krajanov sú tu slávené každú nedeľu o 10.15 h,, väčšinou po slovensky, s výnimkou tretej nedele v mesiaci, kedy je liturgickým jazykom cirkevná slovančina. Litugické čítania a homília sú vždy po slovensky.

Archijerejskú liturgiu  spevom sprevádzal miešaný zbor pod vedením dirigenta Petra Soudka. Zbor bol v skutočnosti tvorený dvoma zbormi, zborom z Rajhradu a zborom zo Starého Brna. Zbor z Rajhradu kladie počiatky svojho záujmu o východnú liturgiu do jubilejného cyrilometodského roku 1985, kedy prvýkrát zboristi spievali východnú liturgiu. Odvtedy zbor každý rok pri nejakej príležitosti spieva aj východné skladby. Aj napriek tomu, že zboristi nie sú gréckokatolíkmi, treba pochváliť ich obrovskú snahu a zanietenie, ktoré do spevu počas tejto slávnosti vložili. Okrem zborového spevu znelo aj prostopinije, ktoré viedli miestne kantorky farnosti – Anna Zakutná z Legnavy a Olinka Sokolová z Borova pri Medzilaborciach. Do spevu sa zapájali všetci veriaci, ktorí pochádzajúz regiónov  Šariš, Spiš i Zemplín, ba aj iných, ale ktorých spája Kristus a jeho oslava v obrade, ktorý zdedili do vienka, alebo prijali za svoj. Potešujúcou bola účasť množstva mladých ľudí a mladých rodín s deťmi na liturgii.

Pred svätou liturgiou privítal duchovný farnosti  o. Ján Bilý vladyku Ladislava pri hlavnom vchode do chrámu a odovzdal mu ručný kríž. Za spevu hymnu Vošel jesi archijereju prešlo duchovenstvo do prednej časti chrámu, kde vladyku chlebom a soľou privítali farníci v krojoch (ženský z Legnavy a mužský kroj z Jarabiny). Nasledovala posviacka ikony myronosičiek, ktorá od dnešného dňa bude skrášľovať liturgické slávenia tohto spoločenstva. Starostlivá príprava slávnosti sa odzrkadlila i v pripravených letáčikoch s menlivými časťami liturgie.

Prvé čítanie – apoštol  spieval Stanislav Soták z Hlinného, evanjelium ohlásil o. Bilý. V homílii sa veriacim prihovoril vladyka Ladislav. Ukázal najprv na to, ako sme i my v mnohom podobní ženám myronosičkám, ktoré mali svoje obavy, keď prichádzali ku Kristovmu hrobu. Aj my v našich životoch máme častokrát obavu, že nejaká prekážka nám zabráni v konaní dobra, ktoré si zaumienime vykonať. Ale Boh je nad všetkým a stará sa, i robí obavy neopodstatnenými. Lebo On je víťaz i nad smrťou. Vladyka poukázal na to, že služba v ponímaní kresťana nie je službou podľa tohto sveta, a predsa sme všetci pozvaní k službe: službe Bohu, ale aj našim blížnym.

Chvíle pred záverečným požehnaním po speve paschálneho tropára cirkevnoslovansky, slovensky i grécky patrili slovám vďaky. V prvom rade Bohu, ktorý koná veľké veci v živote každého z nás a osobitne i s týmto slovenským farským spoločenstvom. I samotné spoločenstvo oslavuje – a to 5 rokov od svojho založenia. Poďakovanie patrilo i pastierovi – vladykovi Ladislavovi, ktorý sa tohto roku dožil jubilea 70 rokov a súčasne si pripomína 15. výročie svojej biskupskej vysviacky. Od farníkov a miestneho duchovného dostal viacero darčekov, okrem iného aj slovenský časoslov. V duchu hesla „I na všetkých i na všetko“ sa miestny farár poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, že farnosť rastie, rozvíja sa a žije. Vyjadril vďaku brnenskému rímskokatolíckemu biskupovi Mons. Vojtechovi Cirkle, bývalému rektorovi chrámu sv. Márie Magdalény Mons. Františkovi Koutnemu, ako aj súčasnému – Mons. Jaroslavovi Čuprovi, spolusláviacim kňazom, miništrantovi Slavovi Lacovi z Bardejova, zboru, kantorkám i farníkom, ktorí väčšou, či menšou mierou prispeli k budovaniu tejto farnosti. Poďakovaniu sa dostalo, hoci len na diaľku aj gréckokatolíckym biskupom zo Slovenska, vladykovi Petrovi  Rusnákovi a vladykovi Milanovi Lachovi, ktorí pomáhali v začiatkoch farnosti nielen duchovne,  ale aj materiálne. Ako pripomienku cirkvi trpiacej dostalo sa poďakovania aj pánovi Konštantínovi Balážovi, ktorý ako syn  gréckokatolíckeho kňaza Eliáša Baláža  zakúsil čo to znamená prenasledovanie pre vieru.

Po  tradičnom mnoholitstviji bolo myrovanie, počas ktorého  sa spievali  veršové slohy Paschy. Peniaze vyzbierané pri  myrovaní budú venované  na pomoc kresťanom na Blízkom Východe.  Následne sa všetci prítomní presunuli do pastoračných priestorov pri chráme minoritov, kde farníci pripravili bohaté občerstvenie a kde spoločenstvo pokračovalo v oslave odpustovej slávnosti pri prestretom stole. Na odpuste sa zúčastnilo okolo sto účastníkov. Otcovi Jánovi Bilému a jeho farskému spoločenstvu patrí veľké poďakovanie za nádhernú odpustovú slávnosť i za jeho pastoračnú prácu v prospech našich gréckokatolíckych sestier a bratov žijúcich v Brne a jeho okolí.

V autorovi článku vzbudila  táto nedeľa naplnená odpustovou slávnosťou obrovskú radosť a všetkým, ktorí sa chystajú do Brna pracovne či študijne alebo len na návštevu vrelo odporúča zakúsiť Krista práve v tomto farskom spoločenstve – v slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Chráme sv. Márie Magdalény.

Christos Voskrese!

Text: Daniel Černý
Foto: Patrik Smolnický

Fotogalériu možno nájsť tu:

Fotogaléria-Brno-odpust-2018

 

 

 

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava