Home Východní svätci Svätý a všechválny apoštol Filip (Svätý Gregor Palamas, solúnsky arcibiskup.)

Svätý a všechválny apoštol Filip (Svätý Gregor Palamas, solúnsky arcibiskup.)

by admin
0 comment

14. 11. Svätý a všechválny apoštol Filip

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Priateľ koní“.

Apoštol Filip pochádzal z Betsaidy a bol priateľom Ondreja. Iba oni dvaja z dvanástich majú mená gréckeho pôvodu. Ježiš ich povolal z kruhu Jánových učeníkov. Filip k nemu priviedol Natanaela.

V zoznamoch apoštolov stojí apoštol Filip vždy na piatom mieste. Synoptici ho inak nespomínajú. V Jánovom evanjeliu sa jeho meno vyskytuje trikrát.

Efezský biskup z druhého storočia Polykrates podáva správu, že Filip, jeden z dvanástich apoštolov,  so svojimi panenskými dcérami zomrel v Hierapolise.  Jeho tretia dcéra, ktorá viedla život vo Svätom Duchu, vraj spočíva v Efeze.

Hierapolský biskup z druhého storočia Papias uvádza zázrak, o ktorom počul z úst Filipovej dcéry v Hierapolise. Či v tejto správe ho sám Papias, alebo iba Euzébius nazýva apoštolom, ostáva otázkou.

Klement Alexandrijský (prelom 3. storočia) zistil, že apoštol Filip svoje dcéry vydal. Montanista Proklos z 2. storočia tvrdí,  že štyri prorocky nadané Filipove dcéry sú so svojím otcom pochované v Hierapolise.

Cézarejský biskup Euzébius (prelom 4. storočia) ich identifikuje s osobami v 21. kapitole Skutkov apoštolov, teda ako diakona Filipa so svojimi dcérami. Podobne robil aj Proklos. Ázijskí montanisti sa pravdepodobne odvolávali na štyri prorocké Filipove dcéry.

Od začiatku dvadsiateho storočia sa zastáva názor, že efezský biskup Polykrates nedopatrením zamenil Diakona a Evanjelistu Filipa, pretože Biblia istotne dosvedčuje len o evanjelistovi Filipovi, ktorý mal viacero panenských a prorocky nadaných dcér.

Relikvie svätého Filipa sa nachádzajú v chráme dvanástich apoštolov v Ríme. Filip je patrónom valchovačov a klobučníkov. Na ikonách sa zobrazuje s krížnou palicou a zriedka aj so zvitkom.

 

14.11. (Svätý Gregor Palamas, solúnsky arcibiskup)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „ostražitý“.

Byzantský teológ, mystický spisovateľ a obranca hesychazmu, sa narodil v roku 1296 alebo 1297 v Konštantínopole.

Vychovali ho na náklady cisára Andronika II.. Ako 22-ročný odišiel na 7 rokov na vrch Athos, potom sa s desiatimi spoločníkmi  usadil na vrchu pri Beroi. Odtiaľ sa však vrátil späť na Athos a stal sa predstaveným (igumenom)  Lavry svätého Atanáza.

Gregor sa snažil odvrátiť útoky Barlaama na hesychastické teórie, ktoré preferovali pokoj, rozjímanie a mystické sústredenie pred rozumovým výkladom sveta. K výtvarným prejavom hesychazmu patria predovšetkým ikony.  Gregor Palamas sa  zakrátko stal najlepším obhajcom hesychazmického hnutia. Na synode v Konštantínopole síce Barlaama pokarhali, ale neodsúdili.  Gregorovými najostrejšími protivníkmi boli Gregor Akyndinos a Nikefor Gregoras.

Gregora kvôli  spolupráci s Jánom Kantakuzenom na štyri roky uväznili  do konštantínopolského kláštora Christos Akataleptos. Po tom, čo sa Ján Kantakuzenos stal cisárom, zvolili Gregora za Solúnskeho arcibiskupa. Do úradu sa mu však podarilo nastúpiť až po troch rokoch. O rok na to, v roku 1351, na provinčnom koncile potvrdili Gregorove teórie, prijali ich do nedeľného slávenia počas Druhej pôstnej nedele a odsúdili Barlaama a Gregora Akyndina.

14. novembra 1359 solúnsky arcibiskup Gregor Palamas zomrel.

Jeho žiak a životopisec Philotheos Kokkinos, od roku 1364 patriarcha, ho na synode z roku 1368 vyhlásil za svätého a za učiteľa cirkvi.

Od roku 1912 nosí nová solúnska katedrála jeho meno a uchováva jeho relikvie.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava