Napísal 4. januára 2020

Bohoslužobný program v katedrále na sviatok Bohozjavenia

Piatok, 3. januára 2020 – plne aliturgický deň (voľnica)
7:00 Kráľovské hodinky sviatku Bohozjavenia (prvá a tretia)
17:00 Kráľovské hodinky sviatku Bohozjavenia (šiesta a deviata)

Sobota, 4. januára 2020
17:00 Sv. liturgia (slovenská) Veľká večiereň

 

Nedeľa, 5. januára 2020 – Nedeľa pred Osvietením – Predvečer Osvietenia

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
16:00 Veľká večiereň, Veľké jordánske svätenie vody a Veľké povečerie s lítiou

 

Pondelok, 6. januára 2020 – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) Priamy prenos v RTVS – Rádio Regina (Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ); od 9.05 do 10.30 h

11:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Večiereň

 

Utorok, 7. januára 2020 – Zhromaždenie k Prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi
07:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia ( (slovenská)