Napísal 18. júla 2017

Dejiny eparchie Parma

V súvislosti s aktuálnym dianím v eparchii Parma v USA, na ktorej čelo bol ustanovený vladyka Milan Lach SJ prinášame článok Daniela Černého o dejinách tejto eparchie.

Dejiny eparchie Parma

Gréckokatolícka eparchia Parma je podriadená metropolitnému stolcu v Pittsburghu (USA). Jej vznik sa datuje do roku 1969, kedy v USA, – obdobne ako pri vzniku gréckokatolíckej metropolie na Slovensku, – vzniklo tretie biskupstvo pre našich veriacich. Na Slovensku to bola v roku 2008 Bratislavská eparchia, ktorá pokryla diasporu západného a stredného Slovenska. V USA tak vznikla vyčlenením z biskupstva Pittsburgh práve eparchia Parma, ktorá pokryla pastoračnú starostlivosť o gréckokatolíckych veriacich centrálnej a západnej časti USA. A hoci názov eparchie evokuje skôr mesto v Taliansku, sídlo eparchie v meste Parma je na okraji omnoho väčšieho a známejšieho veľkomesta Cleveland, tradičnej bašty slovenskej a stredoeurópskej emigrácie v USA. Zaujímavosťou je, že v tomto relatívne malom meste existujú vedľa seba hneď dve gréckokatolícke biskupstvá Parma, a to eparchia sv. Jozafáta pre Ukrajincov a potom biskupstvo ruténskeho obradu pre amerických veriacich, potomkov Slovákov, Rusínov, Maďarov, Chorvátov, či iných národností, ktorí podkarpatský spôsob oslavy Boha a života s ním a v ňom prijali za svoj. Okrem niektorých východných oblastí štátu Ohio, patria do eparchie Parma gréckokatolíci, žijúci aj na územiach štátov Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Južná Dakota, Severná Dakota a Wisconsin. Celkovo má eparchia dnes viac ako 9000 veriacich, ktorým slúži 33 kňazov vo vyše 30 farnostiach a filiálnych spoločenstvách. V eparchii pôsobí i šesť rehoľných sestier.

Začiatky emigrácie

Prví gréckokatolíci prišli do mesta Cleveland okolo roku 1880, ale väčšina sa usádzala až do roku 1886 len v uhoľnej oblasti miest Pittsburgh, Willkes-Barre a Scranton v Pennsylvánii. Až následne boli vo väčšom meradle osídľované ďalšie mestá banského a oceliarenského priemyslu. Takto vznikli aj prvé farnosti na území dnešnej eparchie Parma, Minneapolis v Minnesote (1887) a Whiting, Indiana (1889), neskoršie i Chicago, Detroit a ďalšie. V začiatkoch záviseli farnosti v Amerike na kňazoch od európskych gréckokatolíckych biskupov, hlavne z eparchií Mukačevo a Prešov. Prvým farárom gréckokatolíckej farnosti v Minneapolis bol kanonik prešovského biskupstva a bývalý profesor prešovského seminára, o. Alexej Tóth. Žiaľ, vo vtedajšej dobe mnohí stotožňovali Katolícku cirkev v Amerike len s latinským obradom, z čoho plynuli mnohé ťažkosti a nedorozumenia. Po nezhodách s miestnou latinskou hierarchiou odišla s o. A. Tóthom veľká časť veriacich, ako aj niektorí duchovní ku pravoslávnej cirkvi a v mnohých farnostiach po celej Amerike ostali komunity pozraňované na mnohé desaťročia. Zaujímavý fakt uvádza o. Michal Lacko, ktorý hovorí o tom, ako pri súdnych procesoch našli gréckokatolícki veriaci, ktorí sa v mnohých prípadoch ocitli bez vlastného chrámu a bez vzdelaných právnikov zo svojho stredu, právnu pomoc v radoch slovenských rímskokatolíckych duchovných.

Prvé farnosti

Práve v meste Minneapolis sa roku 1915 narodil i neskorší biskup a prvý metropolita Pittsburghu, Mons. Stephen J. Kocisko. V neďalekom meste Duluth (Minnesota), tiež na dnešnom území eparchie Parma, sa narodil i terajší metropolita Pittsburghu, Mons. William C. Skurla (1956). Jednou z pôvodných farností bola i farnosť v oceliarskom meste Gary, Indiana (dnes Merrillville), spravovaná za čas gréckokatolíckymi redemptoristami, kde sa v roku 1946 narodil v rodine, pochádzajúcej od Humenného, neskorší redemptorista a druhý biskup slovenskej eparchie v kanadskom Toronte, Mons. John Pazak (Pažák), CSsR (v súčasnosti sídelný biskup Eparchie Presvätej Bohorodičky Ochrankyne vo Phoenixe).

Väčšina prvých farnosti boli v štáte Ohio, a to hlavne v Clevelande a na jeho okolí založené začiatkom 20. storočia. Tieto farnosti zakladali Slováci spoločne s Rusínmi a niekedy i Maďarmi. V tomto období bolo bežné, že v jednej štvrti naši krajania postavili rímskokatolícky kostol a hneď neďaleko neho neskôr i gréckokatolícky, či pravoslávny chrám. V mnohých miestnych komunitách sú takto chrámy hneď vedľa seba, vytvárajúc malebné scenérie veží, kupol a krížov… Okrem farností pre Slovákov a podkarpatských Rusínov existovali v parmskej eparchii i čisto maďarské farnosti a donedávna aj výslovne chorvátske farnosti, ktoré mali vlastnú tradíciu, aj čo do liturgického spevu. Veriaci týchto farností boli väčšinovo z oblasti Žumberak, a preto sa označujú ako Žumberčani. Väčšina veriacich v eparchii Parma sa však dnes identifikuje ako Američania, ale na svoje korene nezabúdajú.

Začiatky cirkevnej organizácie gréckokatolíkov

Máj 1902 znamenal prvý počiatok oficiálnej cirkevnej organizácie gréckokatolíkov v USA, keď bol za vizitátora všetkých gréckokatolíkov v USA menovaný Svätým stolcom kňaz z Prešova, o. Andrej Hodobaj. Po jeho prieskumnej misii bol 26. marca 1907 menovaný pápežom Piom X. do USA prvý biskup pre gréckokatolíckych veriacich z vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, mladý haličský bazilián, o. Sotér Ortynský, OSBM. Hoci nemal jurisdikciu sídelného biskupa (nakoľko ešte neexistovalo žiadne gréckokatolícke biskupstvo v USA), a pole jeho pôsobnosti zahŕňalo celé Spojené štáty, mnohé veci sa v organizácii veriacich pohli dopredu. Jeho smrť počas vojny v roku 1916 však znamenala i koniec jednotnej spolupráce a rozdelenie pastoračnej správy na haličských (ukrajinských) a podkarpatských gréckokatolíkov. Správou veriacich z územia Uhorska (a teda potomkov Užhorodskej únie) bol poverený o. Gabriel Martyak (Marťák), pochádzajúci z prešovskej eparchie.

Pittsburský exarchát

V roku 1924 zriadil Rím apoštolský exarchát pre podkarpatských Ruténov v USA, na ktorého čelo ustanovil prvého biskupa – exarchu, a to v osobe bývalého špirituála užhorodského seminára, o. Vasiľa Takáča. Jeho vysviacka sa konala v Ríme, a napriek pôvodnému zámeru, aby mal sídlo v New Yorku, stáva sa jeho sídlom po príchode do USA Pittsburgh, pod ktorého správou boli veriaci na území dnešnej eparchie Parma až do vzniku parmskej eparchie v roku 1969.

O dôležitosti tohto územia v štyridsiatych rokoch svedčí i fakt, že v roku 1946 to bolo práve vo farnosti Matky Božej v Clevelande, kde sa veriaci dozvedeli o menovaní svojho farára, o. Daniela Ivanča, za prvého pomocného biskupa – koadjutora pre Pittsburgh. Na jeho vysviacke v Pittsburghu mal homíliu slávny kazateľ, neskorší biskup Fulton Sheen, a bola na nej prítomná i posledná rakúsko-uhorská cisárovna Zita. Nástupcom biskupa Ivanča v Clevelande sa stal o. Nicholas T. Elko (Iľko), ktorého rodičia pochádzali z dolnozemplínskych slovenských obcí Egreš a Nižný Žipov. O niekoľko rokov neskoršie sa o. Elko stal nástupcom biskupa Ivanča i na biskupskom stolci, a súčasne prvým, v Amerike narodeným gréckokatolíckym biskupom (1955), neskoršie dokonca i arcibiskupom.

Z knižných zdrojov vieme nielen to, že Slováci boli od počiatku prítomní v týchto farnostiach, ale i to, že gréckokatolícka farnosť sv. Jozefa na Orleans Avenue v Clevelande bola už v časoch prvej svetovej vojny takmer výlučne slovenskou. Vzhľadom na početné komunity gréckokatolíkov a obzvlášť i Slovákov v Clevelande a na jeho okolí sa v šesťdesiatych rokoch uvažovalo o vzniku slovenského gréckokatolíckeho biskupstva v Clevelande, a medzi najvážnejších kandidátov na biskupa sa spomínalo meno biskupa Michala Rusnáka, CSsR z Kanady. Snahou Vatikánu však nebolo ďalej deliť veriacich Užhorodskej únie podľa národností, a preto bolo predmestie Clevelandu vyvolené pre mnohonárodnostné ruténske biskupstvo, ktoré sa stalo matkou všetkým veriacim.

Eparchia Parma – biskup Emil Mihalik

Samotný vznik eparchie sa datuje od 21. februára 1969, bulou Christi Ecclesia pápeža Pavla VI. Za prvého sídelného biskupa bol menovaný o. Emil Mihalik (Mihálik), ktorý prijal svoje biskupské svätenie v novoustanovenej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Parme, a to 12. júna 1969. Hlavným svätiteľom bol prvý metropolita Pittsburghu, Stephen J. Kocisko, spolusvätiteľmi biskup Michael Dudick z eparchie Passaic a biskup – apoštolský vizitátor slovenských gréckokatolíkov v Kanade, Michal Rusnák, CSsR. Biskup Emil Mihalik mal rodičov z Hrabského a teda rodiska nášho blahoslaveného Vasiľa Hopka. V čase svojho vzniku, zahŕňala parmská eparchia veriacich i na celom západe USA. Za pôsobenia biskupa Mihalika boli na americkom Západe založené mnohé nové farnosti, čo v roku 1981 viedlo ku vzniku štvrtej gréckokatolíckej eparchie v USA, eparchie Van Nuys (od roku 2009 Holy Protection of Mary of Phoenix). V časoch pôsobenia biskupa Mihalika pôsobil v eparchii Parma aj o. Jozef Dubiak, rodák zo Strážskeho a prekladateľ slovenských liturgických textov. Vzhľadom na blízkosť niektorých parmských farností ku slovenským gréckokatolíckym farnostiam v Kanade existovala po desaťročia i pekná družba medzi týmito komunitami a ich duchovnými pastiermi.

Biskup Andrew Pataki

Po predčasnej smrti biskupa Emila Mihalika bol za druhého biskupa eparchie Parma menovaný 19. júna 1984 Mons. Andrew Pataki. Biskup Pataki mal za sebou rímske štúdia, pôsobil ako rektor seminára v Pittsburghu a bol i členom vatikánskej komisie pre revíziu východného cirkevného práva. V čase svojho menovania mal za sebou už rok pôsobenia vo funkcii pomocného biskupa sesterskej eparchie Passaic. Do obdobia jeho pôsobenia v Parme spadá vydanie vlastného partikulárneho práva eparchie, ako aj dokončenie novej budovy katedrály a kúrie, prerobených z bývalej budovy gréckokatolíckej strednej školy a jej telocvične. Po páde komunistického režimu prišiel povzbudiť eparchie v Európe, a v roku 1990 bol na vysviacke biskupa Jána Hirku v Prešove. Eparchiu spravoval do roku 1995, kedy sa vrátil do eparchie Passaic, ako jej sídelný biskup.

Biskup Basil M. Schott, OFM

Tretím sídelným biskupom eparchie Parma sa v roku 1996 stal Mons. Basil M. Schott, OFM – prvý gréckokatolícky františkán, ktorý sa v USA stal biskupom. Biskup Schott vstúpil ku gréckokatolíckym františkánom v roku 1958. Do svojho menovania za biskupa bol ihumenom gréckokatolíckeho františkánskeho kláštora v Sybertsville v Pennsylvánnii, ale v minulosti bol vyučujúcim, i riaditeľom na gréckokatolíckej strednej škole v Parme. Za biskupa bol vysvätený 11. júla 1996. Hlavným svätiteľom bol metropolita Judson M. Procyk, spolusvätiteľmi bývalý biskup eparchie Parma, Andrew Pataki a biskup George M. Kuzma z dcérskej eparchie Van Nuys. Roku 1999 začali aj v jeho eparchii štúdium prví kandidáti na výlučne diakonskú službu v našej Cirkvi. Štvorročný program pre budúcich stálych diakonov vznikol na základe vzájomnej dohody viacerých eparchiií a seminára v Pittsburghu. Otcovský prístup a organizačný talent ho po náhlej smrti metropolitu Judsona M. Procyka predurčili, aby bol roku 2002 menovaný za nového arcibiskupa a metropolitu do Pittsburghu.

Biskup John M. Kudrick

Štvrtým sídelným biskupom eparchie Parma sa v roku 2002 stal dovtedajší rektor katedrálneho chrámu v Pittsburghu, o. John Michael Kudrick, ktorého predkovia pochádzajú zo zemplínskej slovenskej obce Kaluža pri Michalovciach. Jeho vysviacka sa uskutočnila 10. júla 2002. Hlavným svätiteľom bol novomenovaný metropolita Pittsburghu a bývalý biskup eparchie, Basil M. Schott, spolusvätiteľmi biskup Andrew Pataki a biskup (a neskorší metropolita) William C. Skurla. Biskup Kudrick inicioval v eparchii množstvo nových projektov. Osobitnú úctu si zaslúži jeho prínos k obnove vzťahov s miestnymi cirkvami, pochádzajúcimi z Užhorodskej únie, a osobitne s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku. Celý rad cirkevných slávností a udalostí, ktoré v Európe, a zvlášť na Slovensku navštívil, vyústili k prijatiu slovenských kňazov (M. Višňovský, M. Keruľ-Kmec, J. Čižmár) do jeho eparchie. Spolupráca so slovenskou cirkvou, a konkrétne s bratislavskou eparchiou sa prejavila i pri nižších sväteniach kandidáta kňazstva eparchie Parma, o. Michaela Lee, ktorému nižšie svätenia udelil bratislavský eparcha Peter Rusnák. Diakonské svätenia o. Michaelovi udelil v bratislavskej katedrále v roku 2011 vladyka John Kudrick.

Súčasná situácia

Biskup Kudrick ostane v dejinách zapísaný ako jeden z najväčších zástancov pôvodných tradícii našej cirkvi a veľkým zástancom ženatého duchovenstva. Okrem prijatia ženatých kňazov ich sám i niekoľko pre svoju eparchiu po náležitej príprave vysvätil. Pri pamätaní na vlastné tradície to bol práve on, ktorý stál od roku 2008 oficiálne za snahou o obnovu tradičného mníšstva vo svojej eparchii. Výsledkom tejto snahy bolo založenie ženského gréckokatolíckeho monastiera, pomenovaného Monastier Krista Ženícha. Sestry žijú svoj zasvätený život podľa vlastného typikona, schváleného eparchiálnym biskupom, ktorému aj priamo podliehajú. Monastier je v tichom prostredí vidieka štátu Ohio a má vo svojom areáli pútnické miesto Bohorodičky z Máriapócsu. Počas pôsobenia vladyku Kudricka bolo zriadené i Gréckokatolícke kultúrne centrum (BCCC), ktorého cieľom bolo nielen uchovávať vlastné tradície, ale o nich i obohatiť modernú americkú spoločnosť. Pre lepšiu informovanosť o živote v eparchii neslúžia len média, internetové stránky, či sociálne siete, ale aj vlastný eparchiálny časopis Horizons (slov. Horizonty).

V roku 2012 navštívili parmskú eparchiu metropolita Ján Babjak, SJ z Prešova a vladyka Peter Rusnák z bratislavskej eparchie. Pri svojej ceste do USA koncom roku 2013 tu zavítal i vladyka Milan Lach, SJ.

Bohoslovci eparchie študujú v metropolitnom seminári v Pittsburghu, eparchia má v Clevelande jednu z mála gréckokatolíckych cirkevných škôl v USA, monastier Krista Ženícha má mladú a rozrastajúcu sa komunitu, migrácia veriacich na nové miesta ponúka príležitosť na rozvoj a vznik nových gréckokatolíckych spoločenstiev.

Vladyka Milan Lach, SJ je v dejinách eparchie Parma prvým biskupom, ktorý sa narodil v Európe. V dejinách pittsburskej metropolie je vladyka zase od roku 1924 prvým biskupom, ktorý prišiel do USA už ako vysvätený biskup. Novovymenovanému apoštolskému administrátorovi prajeme, aby požehnane nadviazal na prácu svojich predchodcov. Veríme, že i naďalej bude rozvíjať spoluprácu s cirkvou vo svojej i našej domovine. My všetci, gréckokatolíci v USA i na Slovensku sa hlásime k odkazu sv. Cyrila a Metoda a sme dedičmi jednej a tej istej tradície, tradície slávnej a starobylej mukačevskej eparchie.

Mnoho rokov! – Mnohaja ľita! – God grant you many years!

Daniel Černý

Kategória: Zo života Cirkvi