Home Zo života eparchie Kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie sa stretli na spoločnom dni

Kňazi a zasvätení bratislavskej eparchie sa stretli na spoločnom dni

by Stano Gabor
0 comment

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa v Bratislave na Eparchiálnom úrade konalo v stredu, 1. februára 2017 celodenné stretnutie kňazov a zasvätených. Program začal liturgickou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Následne vladyka privítal všetkých zúčastnených – eparchiálnych i rehoľných kňazov, rehoľných bratov (jezuitov), ako aj rehoľné sestry pôsobiace v eparchii (baziliánky i služobnice).

Eparcha ďalej uviedol, že hoci každý z nás dostal krstné povolanie, niektorí dostali povolanie hlbšieho zjednotenia sa s Kristom. Prítomných vyzval k tomu, aby spoločne ďakovali Pánovi za svoje povolanie a vyjadril nádej, že v tento deň prežijeme spoločenstvo s Kristom i medzi sebou. Následne sa prítomným prihovoril protosynkel Vladimír Skyba a predstavil program celého dňa. Vyjadril veľkú radosť zo stretnutia a pripomenul, že pastorácia v podmienkach našej eparchie,  teda v diaspóre, je náročná a neľahká, napr. aj kvôli tomu, že farnosti eparchie sú od seba vzdialené a sú počtom malé. Je preto veľmi dobré, že sa duchovenstvo i zasvätení pôsobiaci v eparchii môžu raz za čas spoločne stretnúť, aby sa navzájom povzbudili, zdieľali a vytvárali spoločenstvo.

Doobedňajší blok patril prednáške súdneho vikára košickej eparchie, o. ICDr. Jozefa Ivana, PhD., ktorý predstavil reformu kánonického procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva, ktorú zaviedol pápež František apoštolským listom Mitis et misericors Iesus (15. augusta 2015).

Ako zdôraznil, cieľom Svätého Otca bolo skrátenie a zjednodušenie spomínaného súdneho procesu. Súdny vikár ďalej hlbšie predstavil, v čom spočíva táto reforma. Ide v prvom rade o skrátenie procesu, pretože na vyhlásenie neplatnosti manželstva už viac nevyžaduje rozhodnutie druhostupňového tribunálu, čo v praxi doteraz predlžovalo celý proces minimálne o pol roka. Ďalšou novinkou bolo zdôraznenie úlohy biskupa ako sudcu, napr. v skrátenom procese. Ako uviedol súdny vikár, tieto skrátené procesy zatiaľ v praxi tamojšieho tribunálu neboli zavedené, nakoľko tieto procesy si vyžadujú, aby žalobu podali obidve stránky. Skúsenosť je zatiaľ taká, že uvedené žiadosti podáva len jedna stránka. Podľa súdneho vikára, aktuálne trvá dĺžka súdneho procesu na tamojšom súde okolo desať mesiacov.

V druhej časti svojej prednášky sa súdny vikár venoval predstaveniu posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Františka, Amoris laetitia a podrobnejšie predstavil všetky jej kapitoly. Osobitne poukázal na potrebu sprevádzať manželov, predovšetkým v prvých rokoch manželského života, ako aj na dôležitosť blízkej a bezprostrednej prípravy na manželstvo. Ako uviedol, veľkým prínosom exhortácie je práve postoj Svätého Otca a jeho pozornosť, ktorú venuje tým, čo žijú v iregulárnych zväzkoch. Rozvedení nie sú exkomunikovaní a treba sa vyhnúť tomu, aby sa cítili diskriminovaní. Treba ich pobádať, aby sa zapájali do života cirkevného spoločenstva. Ako sa uvádza v ôsmej kapitole, dôležité je tu sprevádzať, rozlišovať a integrovať.

V živej diskusii sa potom kňazi zaujímali o činnosť súdneho tribunálu a využili možnosť poradiť sa so súdnym vikárom ohľadom manželských káuz a rôznych prípadov, keď veriaci žijú v iregulárnom zväzku. Bratislavská eparchia totiž nemá zriadený svoj vlastný cirkevný súd a prípadné kauzy rieši cirkevný súd košickej eparchie.

Po obede pokračovalo stretnutie druhou pracovnou časťou, počas ktorej sa riešili akutálne pracovno-právne, organizačné a pastoračné záležitosti.

Tretí blok celodenného podujatia bol venovaný zasväteným, ktorým sa prihovoril kňaz-jezuita o. Ján Burda, ktorý sa v eparchii venuje pastorácii mládeže. Vo svojom duchovnom zamyslení vychádzal z úryvku Markovho evanjelia o ustanovení dvanástich učeníkov (Mk 3, 13-19), ktorých si Ježiš vyvolil, „aby boli s ním“.

Podelil sa s kňazmi a zasvätenými o svoju skúsenosť a vyzval ich, aby sa zamysleli na tým, „kedy som ja s Bohom?“. Často sa totiž stáva, že svoje pôsobenie a prácu vnímame ako niečo, čo nás odvádza od Boha. Ďalej zdôraznil, že kňaz či zasvätená osoba nemôže dávať, ak nečerpá: „Kto sa nemodlí, jeho služba sa stane iba remeslom“. Ponúkol prítomným aj niekoľko otázok pre osobnú reflexiu, aby sa mohli zdieľať v skupinkách. Záver jeho prednášky patril duchovného stíšeniu a spoločne prednesenej Ježišovej modlitbe.

Celodenné stretnutie vyvrcholilo slávením archijerejskej liturgie v Katedrále Povýšenia svätého Kríža o 17:00, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák spolu s prítomným rehoľným a eparchiálnym klérom, a následne modlitbou Veľkej večierne s lítiou zo sviatku Stretnutia Pána (Obetovania Pána). Posilnení duchovným a následne aj telesným pokrmom pri agapé, sa kňazi a zasvätení vydali späť do svojich farností a na miesta svojho pôsobenia.

Stanislav Gábor

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava