Napísal 5. februára 2019

Kňazský deň a deň zasvätených v eparchii

V pondelok 4. februára 2019 sa na Eparchiálnom úrade konal kňazský deň a deň zasväteného života. Program stretnutia sa začal modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák. V otváracom príhovore vladyka privítal zídených kňazov a osobitne rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého a z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Ako zdôraznil, rehoľné povolania sú veľkým darom pre Cirkev a tiež svedectvom v tomto svete: „Preto sa stretávame, aby sme im poďakovali za toto svedectvo a spoločne sa modlili, aby Boh našiel ochotné srdcia, ktoré odpovedia na jeho povolanie k zasvätenému životu v chudobe, poslušnosti a čistote. Tieto znaky sú totiž v dnešnom svete úplne negované, zosmiešňované a potierané“. Vladyka tiež pripomenul rehoľných kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v eparchii (o.Ján Burda SJ, o. M.Pavúk MSC, a tiež saleziáni). Vladyka vyjadril veľké poďakovanie rehoľníkom, že prišli do našej eparchie a že pomáhajú v pastorácii a evanjelizácii, ktorú Cirkev ponúka a tak viditeľným spôsobom zjavuje, Kristovu lásku. Eparcha tiež pripomenul jedenáste výročia zriadenia eparchie, ktoré sme slávili pred pár dňami.

Následne sa kňazom a zasväteným prihovoril protosynkel bratislavskej eparchie, o. Vladimír Skyba. Citujúc Svätého Otca Františka uviedol, že my kresťania, ktorí sme zodpovední za evanjelizáciu, sme dnes ako keby unavení a máme pocit, akoby sme nemali čo ponúknuť svet. Posolstvo Ježiša Krista je však dnes veľmi aktuálne, ba možno viac ako inokedy. Dnes človek hľadá život mimo Boha, mimo Cirkvi. Boh nás povolal, aby sme boli pravým svetlom. Boh nás pozná, vie akí sme a chce nám dať svoje svetlo. Volá nás najprv k obráteniu, aby nám mohol dať svojho Svätého Ducha. Chce nám dať, život večný, zakúsiť silu vzkriesenia v našom živote. Aby sme boli svedkami pre tuto generáciu, že existuje Boh, ktorý nás miluje. K tomu je však potrebné, aby sme najprv my uverili, že Ježiš Kristus na kríži je jediná pravda. Najpodstatnejšie je, aby sme Ježiša Krista vzkrieseného žili uprostred nás.

Po prednáške mali prítomní možnosť zhliadnuť krátky film o zlúčení dvoch konferencií združujúcich mužské a ženské rehole. Konferencia vyšších rehoľných predstavených a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ sa totiž spojili do jednej spoločnej konferencie, a pred pár dňami si si zvolili svoje nové vedenie. Za zmienku stojí skutočnosť, že za podpredsedníčku zlúčenej konferencie bola zvolená sr. Petra SSNPM, provinciálna predstavená Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Stretnutie pokračovalo pracovnou časťou a preberaním organizačných záležitostí. V rámci programu na tento rok je naplánovaná Eparchiálna púť do Svätej zeme, Letný eparchiálny tábor, biblická súťaž a iné. V rámci tohto bloku eparcha zablahoželal trom kňazom, ktorí sa v tomto čase dožívajú životného jubilea a odovzdal im dekréty o udelení niektorých osobitných kňazských výsad. O. Emil Turiak bol poctený právom nosiť zlatý kríž s ozdobami; o. Stanislavovi Diheneščíkovi vladyka udelil právo nosiť nábederník a kancelárovi o. Petrovi Sabolovi bolo udelené právo nosiť mitru. K jubilantom patrí aj protosynkel o. Vladimír Skyba, ktorému vladyka nedávno udelil právo nosiť nábederník.

Po obede a krátkej prestávke sa prítomným prihovoril o. Ján Krupa. Vo svojom príspevku sa venoval aktuálnej situácii na Ukrajine v cirkevnej oblasti. V krátkosti predstavil dejinný vývoj Pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, ktorá doteraz pôsobila v troch samostatných organizačných štruktúrach: Pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu, Pravoslávna cirkev Kyjevského patriarchátu a Ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev.

Súčasný vývoj na Ukrajine súvisí s nedávnym rozhodnutím Svätej synody Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole, ktorá v októbri minulého roka rozhodla o udelení autokefálnosti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Kyjevského metropolitu tak v budúcnosti nebude menovať Moskovský patriarcha, ale bude sa kánonicky viazať priamo na Konštantínopol. Synoda „obnovila už predtým prijaté rozhodnutie“ a „odvolala právne účinky listu Synody z roku 1686, vydaného v okolnostiach danej doby“, ktorý udeľoval moskovskému patriarchovi právo vysviacať kyjevských metropolitov.

Ďalším bodom programu bolo pripomienkovanie návrhu partikulárneho práva, ktorý vypracovala metropolitná komisia cirkevných právnikov, na čele s vladykom Dimitriom Salachasom, profesorom cirkevného práva. Kňazi v kultivovanej diskusii predostreli rôzne pripomienky, argumenty a dôvody ohľadom disciplinárnych partikulárnych kánonov, napr. ohľadom pôstnej disciplíny, či počtu prikázaných sviatkov.

Stretnutie vyvrcholilo spoločnou modlitbou večierne a slávením sv. liturgie, ktorej predsedal bratislavský eparcha. Posilnený duchovne i telesne sa kňazi a rehoľné sestry rozišli do svojich farností a pôsobísk.

Stanislav Gábor

Kategória: Zo života eparchie