Napísal 26. septembra 2019

Konala sa púť farností po stopách svätých Sedmopočetníkov

Tropár sv. sedmopočetníkom

Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, ktorí zažiarili ako svetlá a zvestovali nám trojjediného Boha, Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, ktorí odháňajú démonské učenie a modlia sa ku Kristovi Bohu, aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.

Púť po stopách svätých Sedmopočetníkov

V dňoch 28. augusta až 5. septembra 2019 sa konala spoločná púť viacerých farností bratislavskej eparchie pod názvom „Po stopách sv. Sedmopočetníkov“. Viac ako päťdesiat pútnikov z našich farností – Trenčín, Prievidza, Trnava, Brezno, Zvolen a Bratislava – spolu s piatimi otcami duchovnými putovali po miestach spojených so životom a dielom Sedmopočetníkov, medzi ktorých sa zaraďujú okrem sv. Cyrila a Metoda aj sv. Gorazd, sv. Kliment, sv. Naum, sv. Sáva a sv. Angelár. Púť organizačne zabezpečoval a duchovne sprevádzal gréckokatolícky kňaz košickej eparchie o. Maroš Riník, farár v Trhovišti v michalovskom protopresbyteráte. Za zmienku tiež stojí skutočnosť, že jedna z farností bratislavskej eparchie – Prievidza – má za svojich patrónov práve sv. Sedmopočetníkov.

Macedónsko

Prvou zastávkou pútnikov smerujúcich do južnej Európy bolo starobylé mesto Skopje, hlavné mesto republiky Severné Macedónsko. Mesto nesie na jednej strane nesie stopy starobylej a búrlivej histórie, na druhej strane je to dnes moderné mesto, ktoré ponúka bohaté kultúrne a prírodné pamiatky. Dávnu históriu tu pripomína monumentálna jazdecká socha Alexandra Veľkého a celý rad ďalších sôch z macedónskych dejín. Nachádza sa tu viacero zaujímavých chrámov, múzeum Matky Terezy, Kríž tisícročia, rímsky akvadukt, Chrám sv. Demetra, Chrám sv. Klimenta a ďalšie pamiatky. Naši pútnci si so záujmom prezreli mesto, navštívili Dom Matky Terezy a v katolíckej katedrále Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávili svätú liturgiu.

Hrob sv. Klimenta

Druhou zastávkou v Macedónsku bolo mesto Ochrid, kde sa nachádza hrob sv. Klimenta, učeníka sv. Cyrila a Metoda, zakladateľa bulharskej i macedónskej písomnej kultúry. Pútnikov prijal Pútnický dom pri katolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda a sv. Benedikta v Ochride, ktorý sa nachádza priamo v Ochride pri jedinom katolíckom chráme v celom meste i v širšom okolí.

Po slávení svätej liturgie v miestnom chráme nasledovala prehliadka historického centra. Okrem hrobu sv. Klimenta nachádzajúceho sa v Chráme sv. Klimenta a sv. Pantelejmóna pútnici navštívili i Chrám sv. Sofie, Chrám sv. Jána Teológa, Chrám sv. Pantelejmona a Plaošnik – miesto archeologických nálezov z ranokresťanskej baziliky (4. stor.). Na každom kroku bolo vnímať hlbokú úctu ľudí k svojim dvom veľkým patrónom – sv. Klimentovi a sv. Naumovi.

Hrob sv. Gorazda a sv. Angelára

Druhým štátom, kam smerovali kroky pútnikov bolo Albánsko, konkrétne mesto Berat, kde sa nachádza hrob sv. Gorazda a sv. Angelára. Mesto Berat patrí medzi skvosty Balkánu a bolo obchodným a kultúrnym centrom Balkánu. Pôvodne bolo mesto slovanské – s názvom Beligrad. Dnes je zapísané na zozname UNESCO.

V tamojšom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky sú uložené ostatky dvoch našich slovenských svätcov z 9. storočia: sv. Gorazda a sv. Angelára. Na ikonostase sa nachádza ojedinelá ikona Svätých Sedmopočetníkov. Sv. Gorazd a Angelár sa stali patrónmi a ochrancami mesta Berat. Hoci chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky slúži dnes už iba ako múzeum, boli sme tú milosť, že nám vedenie múzea dovolilo sláviť svätú liturgiu na relikviári s pozostatkami sv. Gorazda. Bol to veľmi silný zážitok pre všetkých pútnikov. Veď sme boli v spoločenstve toho, o ktorom sv. Metod, náš prvý arcibiskup povedal: „Tento je vašej zeme slobodný muž, vyučený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď vôľa Božia a vaša láska, ako aj moja.“ Takto opisuje túto pamätnú udalosť životopisec sv. Metoda.

Podľa poslednej vôle sv. Metoda správa arcibiskupstva Veľkej Moravy prešla na syna tejto krajiny. Sv. Gorazd sa stal vodcom asi dvesto kňazom, ktorí plakali, modlili sa nad hrobom svojho milovaného veľkňaza. Výraz „slobodný muž“ naznačuje, že Gorazd pochádzal z poprednej rodiny. Hovorí sa o ňom, že dobre ovládal rodný jazyk, ale aj latinčinu a gréčtinu. Tieto rečové schopnosti ho priamo predurčili k tomu, aby pomáhal Metodovi pri prekladaní Svätého písma do slovenskej reči. Spojenie sv. Gorazda s naším územím, odkiaľ pochádzal, vyjadrovali aj slovenské vlajky a symboly, ktoré boli položené na jeho hrobe.

Hrob sv. Nauma

Ďalší deň putovania patril návšteve Kláštora a kláštorného komplexu sv. Nauma, ktorý sa nachádza neďaleko (25 km) od mesta Ochrid a kam pútnici putovali loďou po Ochridskom jazere. Program dňa začal slávením nedeľnej sv. liturgie v katolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda a sv. Benedikta v Ochride. Nádherným zážitkom bolo pre nás aj stretnutie s miestnym eparchom vladykom Kirom Stojanovom, ktorý nás prišiel osobne pozdraviť po sv. liturgii a všetkým udelil archijerejské požehnanie.

Gréckokatolícka cirkev v Macedónsku je jednou z východných katolíckych cirkví sui iuris byzantského obradu. Podľa štatistických údajov z roku 2016 má eparchia celkovo 16 kňazov. Tí sa pastoračne starajú o osem farností, v ktorých žije približne 11 000 gréckokatolíkov. Na území eparchie pôsobí tiež 18 rehoľníc. Niektorí Macedónci sa stali katolíkmi na prelome 19. a 20. storočia. Po vzniku Juhoslávie podliehali križevskému gréckokatolíckemu biskupovi. Po jej rozpade bol pre Macedóncov v r. 2001 vytvorený samostatný exarchát so sídlom v Skopje, ktorý pápež František 31. mája 2018 povýšil na Eparchiu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Strumici-Skopje. Za eparchu bol vymenovaný dovtedajší exarcha vladyka Kiro Stojanov, ktorý je zároveň aj biskupom pre rímskokatolíckych veriacich v Macedónsku.

Potom už kroky pútnikov smerovali k hrobu sv. Nauma. Sv. Naum bol slovenským učeníkom sv. Cyrila a Metoda, a tiež zakladateľom bulharského i macedónskeho mníšstva. V kláštornej cerkvi je jeho hrob vo veľkej úcte. Po modlitbe a prehliadke komplexu pútnici využili dobré počasie, aby sa okúpali v Ochridskom jazere a navštívili ďalšie pamätihodnoti a sakrálne stavby nachádzajúce sa v blízkosti kláštora. Za zmienku stojí sa skutočnosť, že pri kláštore sa nachádza aj prameň rieky Crni Drim.

Rodné mesto sv. Cyrila a Metoda

Poslednou zastávkou pútnikov bolo mesto Solún v Grécku, ktoré je rodným mestom sv. Cyrila a Metoda, našich vierozvestov a apoštolov. Pred príchodom do Solúna sa pútnici zastavili v mestečku Giannitsa, kde v miestnej gréckokatolíckej cerkvi slávili sv. liturgiu.

Poznámka: Grécka gréckokatolícka cirkev je jednou z východných katolíckych cirkví byzantského obradu. V súčasnosti má Grécka gréckokatolícka cirkev 2 330 členov (2006). Väčšina z nich žije v Grécku (2300), najmä v Aténach. Mimo Atén existujú grécke gréckokatolícke komunity v severogréckej Giannitse a v Nea Makri blízko Atén. Apoštolský exarchát katolíkov gréckeho obradu v Grécku sídli v Aténach. V rámci exarchátu fungujú 3 gréckokatolícke farnosti. My sme navštívili jednu z nich v spomínanej Giannitsi.

V Solúne (Thessaloniki) si pútnici mali možnosť prezrieť mesto, množstvo starobylých cerkví, ale predovšetkým Chrám sv. Demetra Myromvonného – patróna mesta. Práve v tomto chráme boli podľa tradície pokrstení sv. Konštantín Cyril a sv. Metod. Pripomína to aj ikona na ľavej strane chrámovej lode, v blízkosti hrobu sv. Demetra.

Záver dňa patril modlitbe Molebenu k sv. Cyrilovi a Metodovi v miestnom katolíckom chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas modlitby pútnici prijali pomazanie olejom z hrobu sv. Demetra Myromvonného.

Mesto Solún (gr. Thessaloniki) bolo staroveké obchodné mesto v Macedónsku. V čase byzantskej ríše bolo druhým najväčším hospodárskym aj kultúrnym centrom Byzancie. V 9. storočí sa tu narodili v rodine drungária Leona, významného predstaviteľa mesta Solún, bratia Konštantín a Metod – prví duchovní otcovia a učitelia slovenského národa.

Osobitný vzťah k Solúnu mal aj apoštol Pavol, ako vyplýva z jeho listov Solúnčanom. Apoštol Pavol, Sílas a Timotej prišli do Solúna na svojej druhej misijnej ceste a začali tu ohlasovať evanjelium najprv v synagóge a potom v súkromnom dome istého Jasona. Miesto tohto pobytu sv. Pavla sa nachádza pri starých hradbách Solúna v kláštore Vlatadon.

Na záver možno zhrnúť, že púť sa vydarila a pútnici spoločne prežili čas bohatý na duchovné i kultúrne zážitky. Púť bola zároveň príležitosťou na posilnenie viery a utvrdenia sa v našej starobylej cyrilo-metodskej i svätogorazdovskej tradícii.

Sv. Sedmopočetníci, proste Boha za nás hriešnych!

-ic-

Foto: M. Riník, M. Sigeti

 

Kategória: Zo života eparchie