Napísal 19. januára 2022

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Svätý Arsenius, kerkyrský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský)

19.1. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Blažený“.

Makarios Egyptský, niekedy nazývaný aj Veľký, sa narodil okolo roku 300 v Hornom Egypte. Ako 30 ročný sa stal mníchom. Za krátky čas sa rozšírila povesť o jeho svätosti a zázračnej sile. Prepodobný Makarios Egyptský zomrel okolo roku 390.

Oba pramene opisu jeho života, Historia LausiacaHistoria monachorum, nehovoria nič o jeho dielach. Jemu neskôr pripisované Apophtegmata, homílie, osem listov a dve modlitby sa preto za jeho dielo nepovažujú. Ich autorom je pravdepodobne žiak Kappadóčanov Simeon z Mezopotámie, predstavený mníšskej komunity a zakladateľ heretickej skupiny Messaliánov.
V súčasnosti je isté, že dielo „Duchovné homílie“ pochádza z kruhov Messaliánov. Vo svojich základoch je dielo identické s messaliánskym katechizmom „Asketikon“, ktorý v roku 431 odsúdil Koncil v Efeze. Dovtedy toto mysticko-asketické dielo malo váženú povesť a bolo veľmi rozšírené.
S výslovne messaliánskou náukou, že duša je v moci diabla, ktorý môže byť vyhnaný iba neustálou modlitbou, spájajú Duchovné homílie, prevažne pravoverný náčrt  vnútorného života, ktorý prostredníctvom ľútosti a pokánia, má viesť k mystickému spojeniu s Bohom.

Takzvaný „Veľký list“ je kompiláciou diela Gregora Nysského „De instituto christiano“ a Makariovej 40. homílie.


Svätý Arsenius, kerkyrský arcibiskup.

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „mužný“.

Arsenius je byzantský biskup a kazateľ 9. storočia. Narodil sa v palestínskej Betánii okolo rokov 867 a 886. Stal sa 1. metropolitom na ostrove Kerkyra. Je autorom troch chválospevov na svätého Andreja, svätú Barboru a svätého Therina a známa je báseň k Veľkonočnej nedeli.

Kerkyrský arcibiskup Arsenius zomrel po roku 933 v Korinte.

 

(Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „„blažený“.

Kňaz a mních Makarios Alexandrijský zvykne nosiť prívlastok Politikos. Ako 40 ročný sa utiahol do skýtskej púšte aby žil ako pustovník. Prichádzali k nemu ako k duchovnému otcovi. Žil v tvrdej askéze a neustálej modlitbe. Boh mu dal milosť uzdravovať chorých a moc nad démonmi. Bol priateľom nášho ďalšieho dnešného svätca Makaria Egyptského. Počas jeho vyhnanstva mu bol Makarios Alexandrijský spoločníkom v utrpení.

Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský zomrel okolo roku 394.  Jeho život opisuje Palladiova Historia Lausiaca a dielo Historia monachorum.

 

Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL  spracoval o. Ján Sabol ml.

Kategória: Východní svätci