Home Zo života eparchie Slávnosť v Žiline

Slávnosť v Žiline

by admin
0 comment

Nedeľa 9. decembra 2012 pre veriacich žilinskej gréckokatolíckej farnosti bola zvlášť bohatá na duchovné dobrá, ktorých sa im v tento deň dostalo. Pri archijerejskej svätej liturgii, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák a spolulúžili viacerí kňazi, si pripomínali 13. výročie posviacky ich chrámu zasvätenému Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Pri tejto príležitosti znovuposvätil bratislavský eparcha ich zrenovovaný chrám.

Biskup Rusnák sa v homílii zameral na význam a formy sakrálnej architektúry chrámov, ktorá by mala byť ideovým stvárnením duchovna a podstaty našej kresťanskej viery. Ak architekt nevychádza z hĺbky srdca a krásy liturgie, ktorá je výrazom Božieho kultu, potom výsledné dielo uniká jej účelu. Podobne je to i s človekom. Ak nemáme svoje srdce otvorené pre Boha a nečerpáme z prameňa viery, náš život sa uberá mnohokrát zlým smerom a je zbytočne sťažený. V tomto nasmerovaní potom zle vnímame svojich blížnych, veci okolo seba, ale tiež i seba samého a samozrejme i Pána Boha samotného. Pripomenul, že Boh má liek a riešenie i pre dnešný svet, ale nemôže v ňom účinne konať, keď ho ľudia zo svojich rozhodnutí vynechávajú. Neznamená to, že je k človeku ľahostajný, že nie je smutný zo zlých ľudských rozhodnutí a činov. On rešpektujme vôľu človeka a k ničomu ho nenúti.

Slávnosť posvätných chvíľ umocňoval svojim spevom miešaný spevácky zbor Máj.

Keďže žilinský chrám je aj nositeľom duchovných privilégií pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore, celé spoločenstvo domácich veriacich i pútnikov sa na konci spojilo v osobitnej modlitibe za získanie úplných odpustkov.

Živ Bože nášho vladyku Petra a spolu s ním požehnávaj i nás v úsilí o budovanie a zveľaďovanie chrámu Svätého Ducha v našich životoch.

o. Emil Turiak, protopresbyter

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava