Napísal 9. decembra 2019

Uvedenie nového správcu farnosti v Prievidzi

Gréckokatolícka farnosť svätých Sedmopočetníkov v Prievidzi zažíva v týchto dňoch veľkú radosť. Dôvodom je príchod nového kňaza, ktorý bude bývať a pôsobiť vo farnosti. Hoci farnosť existuje už takmer trinásť rokov, doteraz bola vždy spravovaná kňazom, ktorý dochádzal zo susednej farnosti.

Dekrétom bratislavského eparchu vladyku Petra Rusnáka bol od 1. decembra 2019 do tejto farnosti ustanovený o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý doteraz  pôsobil ako kaplán vo farnosti Bratislava – Staré mesto a venoval sa tiež pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku, pričom dochádzal z Trenčína.

Slávnosť uvedenia nového správcu farnosti Prievidza o. J.Durkota sa konala v nedeľu 8. decembra 2019 pri sv. liturgii o 15:00 hod. v tamojšom mariánskom chráme. V zastúpení vladyku Petra, uviedol nového správcu farnosti do úradu protosynkel eparchie o. Vladimír Skyba.  Pri tejto príležitosti sa tiež konalo kánonické prevzatie farnosti.

Životopis o. Jozefa Durkota

Jozef Durkot, sa narodil v r. 1980 vo Svidníku v gréckokatolíckej rodine a vyrastal v obci Kurimka.

Po maturite na Obchodnej akadémii v Bardejove v roku 1998, ukončil magisterské vysokoškolské štúdium prírodných vied v odbore informatika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde pracoval vo svojom obore 7 rokov.

V roku 2012 nastúpil na štúdiá teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove, ako seminarista, bohoslovec za Bratislavskú eparchiu. Po ukončení tretieho ročníka v Prešove, pokračoval v štúdiách v rakúskom Gamingu.

Posledné dva roky bol študentom magisterského štúdia katolíckej teológie na pápežskom Medzinárodnom teologickom inštitúte ITI (International Theological Institute) v rakúskom Trumau, kde úspešne ukončil štúdium a dňa 9. júna 2018 bol promovaný za magistra posvätnej teológie. Diakonát prijal z rúk vladyku Petra 29. júna 2018 v Bratislave a kňazské svätenie 24. novembra 2018 v Bratislave rovnako z rúk bratislavského eparchu. Jozef Durkot prijal svätenia v celibáte.

Farnosť

Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sväté liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.

Nový správca farnosti bude teda prvým kňazom, ktorý bude trvalo bývať v Prievidzi, pričom eparchii sa podarilo zabezpečiť pre kňaza priestory na bývanie a pre farskú kanceláriu.

Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.

Veľká vďaka patrí o. Igorovi Cingeľovi z Trenčína, ktorý 12 rokov a 5 mesiacov sa pastoračne spravoval o túto farnosť.

 

Zdroj: Farský informátor 23/2019
Foto: Archív farnosti

 

 

 

 

Kategória: Zo života eparchie