Home Zo života eparchie Uvedenie vladyku Milana Lacha SJ za pomocného biskupa eparchie

Uvedenie vladyku Milana Lacha SJ za pomocného biskupa eparchie

by Stano Gabor
0 comment

Na mäsopôstnu nedeľu, 12. februára 2023, sa v Katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave konalo uvedenie vladyku Milana Lacha SJ za pomocného biskupa bratislavskej eparchie. Na slávnosti sa zúčastnil aj arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, apoštolský nuncius arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, mnoho kňazov a veriacich. Archijerejskú liturgiu v slovenskom jazyku, ktorú spevom sprevádzal katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením Martina Škovieru, vysielalo v priamom prenose aj Rádio Lumen a Televízia Zemplín.

Na úvod archijerejskej liturgie pozdravil všetkých prítomných i televíznych a rozhlasových poslucháčov vladyka Peter Rusnák, eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Ako uviedol, máme dnes veľkú radosť, pretože vítame v našich radoch otca biskupa Milana Lacha, ktorý bol nominovaný sem do Bratislavy. Apoštolský nuncius Mons. N. Girasoli následne prečítal menovací dekrét pre vladyku Milana, a to v latinčine a o. A. Škoviera v slovenskom preklade.

V dekréte zo dňa 23. januára 2023 sa o.i. uvádza, že Najvyšší veľkňaz, pápež František, vedený svojou pastoračnou starostlivosťou sa rozhodol vyvoliť najdôstojnejšieho vladyku Milana Lacha, doterajšieho biskupa eparchie Parma pre Ruthénov za titulárneho biskupa ostracinského a ustanovil ho za pomocného biskupa bratislavskej eparchie byzantského obradu so všetkými právami, povinnosťami a fakultami, ktoré k tomuto úradu prislúchajú podľa noriem Kódexu kánonov východných cirkví. Apoštolský nuncius následne odovzdal vladykovi Milanovi spomínaný dekrét za veľkého potlesku prítomných.

Z homílie

 Naplňme sa láskou, ktorú nám On ponúka a milosťami, ktoré nám dáva.

Vo svojej homílii vladyka Peter vychádzal z nedeľného evanjelia Mäsopôstnej nedele o poslednom súde, ktoré – ako zdôraznil – hovorí o celkovom postoji života. V tomto úryvku sa nehovorí o tom, či niekto kradol, klamal, bol neverným manželom alebo manželkou, neposlušným dieťaťom, atď. Nie! Otázka stojí totiž takto: V čom spočíva tvoj celkový postoj života? Sú to peniaze, zdravie, pohodlný život, …? Títo ľudia v evanjeliu boli súdení, ba celé ľudstvo bolo súdené podľa postoja voči Kristovi. Voči Kristovi v blížnych. A to je dôležitá vec. Preto platí veta, ktorú hovorí svätý apoštol Peter, že láska zakrýva množstvo hriechov (porov. 1 Pt, 4, 8). A preto, ako hovoria duchovní spisovatelia, sa budeme v nebi diviť, že sú tam tí, ktorých by sme tam nečakali, a že tam nie sú tí, ktorých by sme tam čakali.

Ako ďalej biskup Rusnák zdôraznil, Boh nezabudne ani na jeden pohár vody podaný s láskou. „Toto je dôležitá vec: Naplňte a naplňme svoj život láskou. Nie tým negatívnym spôsobom, že ja sa musím chrániť… A teraz to bude aktuálne: nejesť mäso, nefajčiť, nepiť, nepozerať televízor. Samozrejme, to si môžete dať ako program pôstneho obdobia, ale Boh nás podľa dnešného evanjelia pozýva k pozitívnemu postoju života. Čo som urobil pre toho či tamtoho? Ako som sa k nemu zachoval, keď pociťoval potrebu aj materiálnu, aj duchovnú, ako tam bolo povedané. Toto je dôležitá vec!“

Vladyka ďalej zdôraznil, že Boh sa nepozerá na človeka tak, žeby ho trestal v tej chvíli, keď spácha priestupok. Tak to funguje vo svete, že dostaneme trest, keď nás prichytia pri dopravnom prostriedku. Boh sa ťa dnes pýta, tak ako sa postavil kráľ pred tie národy, pred celé ľudstvo a povedal: Čo si urobil pre mňa? Povedz, ako si žil? Ako si sa zachoval? Toto je súd, ktorý je v nás. Budeme súdení z našich postojov, z nášho vzťahu k bratom a sestrám, k tomuto svetu, k ľuďom ktorí sú okolo nás.

 V evanjeliu sa jedni i druhí pýtali: A kde sme ťa videli? Ako som ťa ja mohol vidieť? Kde som ťa mohol stretnúť? A odpoveď znie: V každom bratovi a v každej sestre. Lebo to, čo si urobil tomu jednému bratovi a sestre, to si urobil Kristovi, a ani si to nevedel. „Kiež by táto svätá liturgia pre každého z nás bola tým východiskovým bodom, keď tu prijmeme milosti, Božie slovo a sviatosť, aby sme toto preniesli do sveta.“ – uviedol v závere homílie vladyka Peter.

Welcome home

Na záver liturgie sa vladyka Peter prihovoril vladykovi Milanovi Lachovi a adresoval mu slová srdečného privítania: Welcome home! – Vitaj tu, ako doma! Na povzbudenie spomenul tiež slová vybrané z jedného Listu Svätého Otca Františka, ktorý napísal istému biskupovi, aby si ten biskup nemyslel, že to, čo prežil, bolo zbytočné a aby nepodľahol malomyseľnosti. „Nakoľko si vložil do toho lásku, natoľko to má večný život!“

Biskup Rusnák zaželal svojmu novému pomocnému biskupovi, aby tak ako doteraz Parma, tak aj tu Bratislava s jeho pomocou dosahovali skutočne tú lásku, ktorú Boh chce dať našim ľuďom. Zaželal mu tiež, aby bol otvorený prijať v poslušnosti túto službu, či nové služby, ktoré sú ešte len v Božej prozreteľnosti.

Vladyka Milan: „Chcem pracovať pre dobro našej cirkvi“

Vladyka Milan sa potom obrátil na apoštolského nuncia a vyjadril vďačnosť Svätému Otcovi za dôveru, ktorú mu aj týmto aktom, týmto dekrétom preukázal. Vo svojej poslušnosti Svätému Otcovi sa vladyka Milan opiera o skúsenosť Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá hrdinsky preukázala svoju vernosť pápežovi za komunistických čias, počas prenasledovania našej Cirkvi.

Pokiaľ ide o jeho službu, vladyka Milan zdôraznil, že úlohou biskupov je ohlasovať Božie slovo, modliť sa s Božím ľudom a za Boží ľud, a katechizovať. „A toto chcem robiť, takto chcem pomáhať tebe, vladyka Peter, tu ako pomocný biskup bratislavskej eparchie aj pre dobro našej Cirkvi, a tak aj prijímajte moju prítomnosť. Prichádzam so skromnosťou, …prichádzam veľmi pokorne na túto našu rodnú zem, Slovensko. … Biskup neohlasuje seba. Biskup ohlasuje omnoho vyššie veci, ktoré ho presahujú, lebo ohlasuje Božie slovo, ohlasuje Krista a jeho nevestu Cirkev. Toto je veľké tajomstvo, o ktorom Pavol hovorí v Liste Efezanom: Toto tajomstvo medzi Kristom a jeho nevestou Cirkvou je veľké. A tak isto aj ja sa skláňam pred tým tajomstvom a beriem aj túto službu, toto poverenie, túto vôľu Svätého Otca s radosťou, s pokorou a aj s dôverou.

Prosím vás všetkých o modlitby. Modlite sa, prosím, za biskupov, modlite sa za kňazov, aby sme boli svätí, aby sme my prví vynikali v láske, ako spomínal vladyka Peter v homílii, a aby nás tento svet podľa toho poznal. Nie podľa toho, že máme krásne cerkvi, že máme apoštolské diela, školy, nemocnice,… ale aby nás poznali podľa lásky. To, že milujeme, aj tých, ktorí možno nás nemilujú, že žehnáme aj tých, ktorí nám zlorečia.“

Vladyka Milan na záver pozdravil aj svojich príbuzných, ktorí boli na slávnosti osobne prítomní. Slávnosť sa zakončila spevom Mnoholitstvija. Na nádvorí katedrály mali prítomní možnosť aj osobne pozdraviť biskupa Milana. Nechýbali medzi nimi ani skauti, ktorí mu venovali šatku a zaspievali skautskú pieseň.

Na mnohaja i blahaj ľita, vladyka Milan!

-sg-

Fotografie sú vo fotogalérii

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava