Napísal 14. novembra 2020

Uvoľnenie opatrení pre bohoslužby platné od pondelka 16. novembra

V piatok 13. novembra zasadala Pandemická komisia vlády a po jej skončení sa podvečer v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave uskutočnila tlačová beseda. Pandemická komisia vlády schválila návrh premiéra Igora Matoviča, aby sa od pondelka 16. novembra otvorili viaceré prevádzky, ako aj kostoly s tým, že budú môcť byť obsadené maximálne na 50 percent svojej kapacity.

Nové opatrenia vzťahujúce sa na bohoslužby, platné od pondelka

V piatok 13. novembra večer bola vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, roč. 30, čiastka 16/2020 publikovaná VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, podpísaná hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Vyhláška nadobúda účinnosť v pondelok 16. novembra.

Link: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vestn%C3%ADk+vl%C3%A1dy+Slovenskej+republiky+%C4%8Diastka+25

Vyhláška o.i. špecifikuje aj opatrenia pre slávenie verejných bohoslužieb, platné od pondelka 16. novembra.

Z vyhlášky vyberáme opatrenia pre výkon hromadných podujatí, vzťahujúce sa na verejné bohoslužby: § 4 bod (4):

„Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady, u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh apredmetov,

n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi, a to tak, že:

  1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
  2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.“

Ako uviedol hovorca KBS, M. Kramara,, v platnosti, samozrejme, naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali.

Takisto bude vydané veľmi dôrazné upozornenie pre všetkých kňazov a veriacich, že stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala.“ uviedol v danej súvislosti M. Kramara.

V najbližšom čase sa očakáva vyhlásenie KBS k týmto opatreniam.

-sg-

      

Kategória: Zo života eparchie