Home Zo života eparchie V Badíne sa konal kňazský deň eparchie (aktualizované)

V Badíne sa konal kňazský deň eparchie (aktualizované)

by Stano Gabor
0 comment

V Badíne sa konal kňazský deň Bratislavskej eparchie (aktualizované)

V Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne sa v dňoch 27.-28. novembra 2023 konal jesenný kňazský deň Bratislavskej eparchie za účasti eparchiáneho biskupa Petra Rusnáka, pomocného biskupa Milana Lacha a 20 kňazov eparchie.

Program sa začal v pondelok doobeda slávením božskej liturgie v miestnej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorej predsedal vladyka Peter. V homílii sa duchovenstvu prihovoril vladyka Milan a zdôraznil potrebu permanentnej formácie kňazov. Ako uviedol, práve formácia bola často skloňovaná aj na októbrovom zasadaní Synody biskupov vo Vatikáne, na ktorom sa vladyka Milan zúčastnil ako zástupca Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi zo Slovenska.

Po chutnom obede nasledovala pracovná časť stretnutia, ktorú otvoril vladyka Peter Rusnák. Privítal všetkých kňazov a poďakoval im za hojnú účasť. Vo svojom príhovore nadviazal na homíliu vladyku Milana o dôležitosti formácie, a osobitne formácie Svätým Duchom: „Pretože čo je formácia? Čo dáva formu matérii? Máš chlieb a víno a Svätý Duch dáva úplne novú existenciu tento matérii. On formuje túto matériu.

Vztiahnime to aj na seba. Čo teba robí kňaza kňazom? Formu tej matérii, ktorou si ty, dáva Svätý Duch. Po formácii Duchom Svätým sa stávam biskupom, nielen vkladaním rúk.

A položme si otázku: Ako tento svet, druhí ľudia, v tebe spoznajú kňaza, biskupa? Dovoľ Duchu Svätému, aby z teba urobil kňaza. Vstupujem do slávenia ako človek, ale vystupujem ako anjel.“

Vladyka tiež vystríhal kňazov, aby dávali pozor a nezostávali len pri tej materiálnej forme. „Áno, to všetko je pekné, ale Svätý Duch dáva ten obsah, stav, mení formu, to je tá formácia.“

Podľa vladyku kňazská formácia začína Duchom Svätým, ktorý ti chce vdýchnuť dušu, dušu kňaza; človek prichádzajúci zo zeme, je človek so živou dušou, ale človek z neba jej oživujúcim duchom.

„Ak tvoja farnosť živorí, pýtaj sa: Ako tam prinášaš Svätého Ducha? Pohoršuješ sa na svojich farníkoch? Pýtaj sa sám seba: Som dosť tvárnou hmotou? Lebo pozor, človek má schopnosť odporovať Božej vôli, presadzovať seba.“

„Sme v prípravnom období na Sviatok Kristovho Narodenia. Už sme to počuli – Boh sa musí najprv narodiť v tebe. Lebo slovo sa má stať telom. A Kristus to zrealizoval cez Bohorodičku. Teda Vianoce spočívajú v tomto: nech sa Kristus rodí v nich, v ľuďoch, ako to vyjadruje náš pozdrav: Christos raždájetsja.

Boh nie je oslávený v prírode, ale to Slavite Jeho!, to môžeš urobiť len ty. Boh môže byť najlepšie oslávený v inteligentných bytostiach. Myslime na to, aby sme boli tou hmotou, ktorú Boh stvárňuje vo svojich rukách Duchom Svätým. To je najkrajšia, najvýrečnejšia podoba.

Slávou Boha je živý človek, povedal sv. Irenej. To je sláva Božia. A anjeli povedia: Sláva Božia je na nebi, ale na zemi je v ľuďoch. A kde ju možno nájsť? Boh teba a mňa ustanovil ako keby za posla zvestovania tejto slávy.

Nenasledujme tendencie tohto sveta. Aj kňaz má predstavu, čo by mal urobiť. Dôležité je, že Boh ťa povolal ako kňaza, posvätil ťa Duchom Svätým, aby si ty zvestoval svetu, že ty žiješ z jeho lásky. Veľká vďaka, bratia, že ste tu, a že môžeme spolu prežiť spoločenstvo.“

Synoda o synodalite

Veľká časť programu bola venovaná Synode o synodalite. Prítomným sa prihovorili eparchiálni synodálni koordinátori (protosynkel o. Vladimír Skyba, a hovorca eparchie Stanislav Gábor), ktorí zhrnuli synodálne kráčanie v eparchii a poukázali na výzvy, ktoré vzišli z konzultácií s Božím ľudom na farskej úrovni, a to v štyroch oblastiach: pastorácia, liturgia, martyria a diakonia.

Predstavili tiež podnety a výzvy v rámci metropolie, ktoré vzišli z konzultácií všetkých troch eparchií a boli rozčlenené do viacerých bodov: 1. Katechéza dospelých; 2. Liturgia a spiritualita; 3. Misia; 4. Nižšie svätenia, diakonát a služba katechistu; 5. Podpora a pastorácia rodín; 6. Podpora a formácia ľudí aktívnych v spoločnosti; 7. Permanentná synodalita v praxi.

V nadväznosti na eparchiálnu skúsenosť sa vladyka Milan zdieľal s tým, čo zažil počas štvortýždňového zasadania Synody biskupov vo Vatikáne. Podľa vladyku to bola silná skúsenosť univerzality Cirkvi, v rámci ktorej mohol o.i. hovoriť aj o svedectve našich kňazov a veriacich počas komunistického útlaku.

V ďalšom bloku pracovného stretnutia vladyka Peter upriamil pozornosť na viaceré pastoračné a liturgické otázky a na niektoré prvky, ktoré boli zavedené v rámci liturgickej obnovy, ale sa nedodržiavajú. Ekonómka sr. Veronika OSBM sa venovala administratívnej a ekonomickej agende.

Po modlitbe večierne kňazi zablahoželali vladykovi Milanovi Lachovi k jeho nedávnemu jubileu a venovali mu biskupskú mitru zelenej farby. V neformálnych rozhovoroch sa kňazi mali možnosť zdieľať so svojimi ťažkosťami i radosťami.

Ochrana maloletých

Druhý deň kňazského stretnutia patril téme, ktorá je aktuálna v Cirkvi: Zneužívanie a ochrana maloletých v Cirkvi. Kňazi si mali možnosť vypočuť sériu prednášok, ktoré viedol tím z Centra na ochranu maloletých v Košiciach, ktoré je súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

V prvom bloku sa im prihovoril Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup a predseda Komisie KBS na ochranu maloletých v Cirkvi a predstavil tému ľudskej sexuality a telesnosti v živote kňaza z pohľadu kresťanskej antropológie. Zdôraznil tiež, čomu by sa mal kňaz vyhýbať a ako posilňovať prevenciu. Sexuálne zneužívanie maloletých je vždy zneužitím moci a autority (nerovnocenný vzťah); ak ide o duchovnú autoritu, je to o to závažnejšie a vedie to k ťažkému poškodeniu viery.

Druhý blok patril prednáške psychologičky Janky Bieščad Vindišovej, ktorá sa snažila objasniť sexuálne zneužívanie z psychologického hľadiska, z pohľadu obete, ktorá potom trpí dlhodobou, neraz celoživotnou traumou. Poukázala aj na styčné body psychológie a pastorácie, ako aj na terapiu, ktorá vedie k liečeniu týchto „neviditeľných“ rán.

Tretí blok patril Cirkevno-právnemu pohľadu na zneužívanie maloletých v Cirkvi a predstavil ho dp. Andrej Kačmár, riaditeľ vyššie uvedeného Centra na ochranu maloletých. Vo svojej prednáške sa opieral o kánonické právo a osobitné normy, ktoré pápeži schválili v tejto oblasti, a ktoré sa v priebehu ostatných rokov viac krát novelizovali. Poukázal tiež na prepojenia a rozdiely kánonického a civilného práva; na definíciu deliktu, resp. závažného previnenia podľa CIC, CCEO, civilného trestného zákonníka a ďalších noriem. Prítomní kňazi sa živo zaujímali o danú problematiku, vyjadrovali sa k viacerým témam a kládli prednášajúcim mnohé otázky, ako napr. ako správne postupovať v prípade oznámenia komunikovaného vo sviatosti zmierenia, atď. Kňazi ocenili tieto prednášky, pretože táto oblasť je v Cirkvi i v spoločnosti veľmi citlivá a je potrebné posilňovať prevenciu a ochranu maloletých v tejto oblasti.

Stretnutie kňazov sa skončilo obedom, po ktorom sa rozišli do svojich farností.

Stanislav Gábor

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava