Home Zo života eparchie V Ľutine bol vysvätený pomocný biskup pre Prešovskú archieparchiu

V Ľutine bol vysvätený pomocný biskup pre Prešovskú archieparchiu

by Stano Gabor
0 comment

vl-milan-lachĽutina (TK KBS) – Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má ďalšieho biskupa. Je ním pomocný biskup Prešovskej archieparchie vladyka Milan (Lach SJ), ktorý bol konsekrovaný v sobotu 1. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky na pútnickom mieste v Ľutine. Stal sa v poradí tretím pomocným biskupom v histórii Prešovskej eparchie, teraz už archieparchie. Hlavným slúžiacim a svätiteľom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján (Babjak SJ) a spolusvätiteľmi košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR a bratislavský eparchiálny biskup Peter (Rusnák).

Slávnostným kazateľom bol arcibiskup Cyril (Vasiľ SJ), sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. V homílii povedal, že novovysvätený vladyka Milan bude ako biskup poslaný k rôznym skupinám ľudí. Spomenul tri skupiny – veriacich ľudí, medzi ktorými sú osobitnou skupinou kňazi a rehoľníci. Potom sú to ľudia, ktorí nie sú príliš oboznámení so životom Cirkvi, ale majú záujem a zvedavosť. Ďalšou skupinou sú tí, ktorí majú k inštitucionálnej Cirkvi negatívny postoj a budú si pozorne všímať jeho život a správanie. „Aj k nim si poslaný, aby si ich svojím príkladom presvedčil o tom, že ich zranenie a následná nenávisť nemusia byť posledným slovom v ich vzťahu k Cirkvi.“

Pripomenul aj to, že biskupskou vysviackou sa stáva členom celosvetového biskupského kolégia a rovnocenným členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Citujúc dokumenty Cirkvi vysvetlil, že ako pomocný biskup bude mať účasť na povinnostiach eparchiálneho biskupa – prešovského arcibiskupa a metropolitu, ktorému nech vždy prejavuje poslušnosť a úctu, a eparchiálny biskup nech má pomocného v bratskej láske a úcte. Ďalej zdôraznil, že „od biskupa každý očakáva v prvom rade, že bude otcom, duchovným učiteľom a osobným vzorom, obrazom Krista – Dobrého pastiera.“ Ako priateľ a spolubrat v biskupskej službe vyzdvihol jeho pozitívne vlastnosti – pokoru, úprimnosť, odvážnu pravdovravnosť ako aj duchovnosť, rozumnosť, miernosť a spravodlivosť vo vzťahu k iným. V závere vyjadril prosbu: „Nech ti Pán pomáha vždy ostať čestným mužom, ba čo viac, nech ťa urobí pre našu Cirkev Božím mužom, skutočným biskupom, „prepodobným“ obrazom Krista.“

Obrad biskupskej vysviacky sa konal v dvoch častiach. V prvej, ešte pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie, bol svätenec predstavený svätiteľom a apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana prečítal latinský text buly, ktorou Svätý Otec František vymenoval Milana Lacha SJ za pomocného biskupa v metropolitnom sídle Prešov. Po prečítaní slovenského prekladu nasledovalo trojité vyznanie viery kandidáta – všeobecné, trojičné a kristologické. Druhá časť vysviacky pokračovala už počas slávenia liturgie – v liturgii katechumenov (liturgia slova), kedy sa svätenec pozdravil bozkom pokoja s hlavným svätiteľom a v sprievode spolusvätiteľov obchádzal trikrát oltár, na ktorom už ako biskup bude sláviť nekrvavú obetu za živých i mŕtvych. Vkladaním rúk a modlitbou bol potom vysvätený na biskupa, teda mu bola udelená plnosť kňazskej moci, a za spevu Axios – Je hodný prijal časti biskupského rúcha a biskupské insígnie. Po pozdrave so všetkými prítomnými dvadsiatimi arcibiskupmi a biskupmi byzantského a latinského obradu Katolíckej cirkvi zo Slovenska a zahraničia už ako biskup koncelebroval svätú liturgiu.

Na konci slávnosti prešiel bazilikou a požehnal Boží ľud. Potom apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana vo svojom príhovore ubezpečil nového biskupa, že Cirkev ho od samotného začiatku jeho biskupskej služby sprevádza modlitbou, podporou a pomocou. Povzbudil ho, aby si bol hlboko vedomý, akú veľkú dôveru do neho vkladá Svätý Otec. „Snaž sa budovať stále viac a viac bratskú jednotu so svojím eparchiálnym biskupom, vladykom Jánom Babjakom, s ostatnými biskupmi celej metropolie, ba so všetkými biskupmi Slovenska.“ Ako príklad dôvery v Boha mu ponúkol pohľad na dvoch velikánov miestnej Gréckokatolíckej cirkvi – blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka. „Obdarený silou tej istej Božej milosti aj ty dokážeš dobre vykonávať poslanie, ktoré ti Svätý Otec zveruje.“

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, ho privítal v kolégiu biskupov Slovenska a vyjadril nádej, že bude obohatením nielen pre Prešovskú archieparchiu a Gréckokatolícku metropoliu, ale aj pre celú Katolícku cirkev na Slovensku.

Novovysvätený vladyka Milan vo svojom príhovore zdôraznil potrebu spolucítiť s Cirkvou a všetkým vyjadril svoju vďačnosť. Predovšetkým Bohu a rodičom. Obzvlášť poďakoval vladykovi Jánovi Babjakovi, a to nielen za prítomnosť, ale aj za všetko, čo v jeho živote v minulosti urobil, spolusvätiteľom, kazateľovi, apoštolskému nunciovi, rehoľníkom, osobitne jezuitom, medzi ktorých patrí, rehoľným sestrám, hnutiam a cirkevným organizáciám, skautom, organizátorom, speváckym zborom, prítomným predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a. v. a zástupcovi Pravoslávnej cirkvi. Na adresu kňazov povedal: „Ďakujem vám, milí kňazi, bez vás neurobíme nič, ste nám veľmi potrební. Naozaj, skláňam sa pred tým, čo robíte tu na východe Slovenska, v tých podmienkach, v akých ste. Vďaka vám za vaše svedectvo, za vaše bratstvo. Ďakujem aj vašim rodinám a manželkám.“

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján na záver povedal: „Tebe, môj pomocný biskup vladyka Milan, želám plnosť darov Svätého Ducha, aby si túto službu v Prešovskej archieparchii vykonával s veľkou radosťou a s plným nasadením. Nech Rok viery a Jubilejný rok 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda bude pre nás všetkých obnovením sa v prvotnej láske k Ježišovi Kristovi.“

Spevom slávnosť sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča a Mládežnícky študentský zbor pri Gréckokatolíckom mládežníckom pastoračnom centre v Prešove. V priamom prenose slávnosť vysielala Rozhlas a televízia Slovenska a Rádio LUMEN.

Svätý Otec František vymenoval gréckokatolíckeho kňaza Milana Lacha SJ za pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu a titulárneho biskupa ostrazinského 19. apríla 2013. Narodil sa 18. novembra 1973 v Kežmarku v gréckokatolíckej rodine. V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, kde po dvoch rokoch zložil jednoduché večné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 2001 v Košiciach. V roku 2009 získal doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Od roku 2011 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a pre rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde prednášal kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu.

Zdroj: TK KBS/Ľubomír Petrík
Foto: Peter Zimen (TK KBS)

Video správa na TV LUX

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava