Home Uncategorized V Nyíregyháze posvätili obnovenú Katedrálu sv. Mikuláša

V Nyíregyháze posvätili obnovenú Katedrálu sv. Mikuláša

by Stano Gabor
0 comment

Gréckokatolícky chrám v Nyíregyháze dostal nový lesk a žiari v novej kráse – obnovená Katedrála svätého Mikuláša v Nyíregyháze bola znovu posvätená

Divotvorca svätý biskup Mikuláš priniesol obyvateľom Nyíregyházy skutočný zázrak: viac ako 120-ročná gréckokatolícka katedrála svätého Mikuláša sa obliekla do nového šatu a žiari v srdci mesta. Jej svetlo, skutočné i symbolické, „je tak veľmi potrebné v tomto často smutnom a temnom dnešnom svete“, zazneli slová homílie na slávnosti posvätenia obnoveného chrámu, v sobotu 9. decembra 2023. V tento deň prišli do srdca Nyíregyházskej eparchie gréckokatolíci z mnohých miest eparchie i celého Maďarska.

Slávnosť sa začala sprievodom duchovenstva a asistencie z nádvoria biskupského úradu do Katedrály svätého Mikuláša, za účasti deviatich biskupov: arcibiskupa metropolitu Fülöpa Kocsisa, hlavného slúžiteľa archijerejskej liturgie, vladyku Ábela Szocsku z Nyíregyházy, vladyku Atanáza Orosza z Miškolca, biskupa Andrása Veresa z Győru a predsedu Maďarskej biskupskej konferencie (MBK), biskupa Györgyho Udvardyho z Veszprému a podpredsedu MBK, emeritného gréckokatolíckeho biskupa Szilárda Keresztesa, Csabu Ternyáka – jágerského arcibiskupa metropolitu, biskupa Antala Spányiho zo Stoličného Belehradu (Székesfehérváru) a biskupa Ferenca Palánkiho, biskupa diecézy Debrecín-Níregyháza. Súčasťou sprievodu boli aj vikári, dekani, mnohí kňazi eparchie, sedem diakonov a bohoslovci.

Obrad posviacky

Obrad posviacky obnoveného chrámu začal pred ikonostasom, kde zazneli ďakovné modlitby a vzývanie Svätého Ducha sprevádzané modlitbami na kolenách. Traja gréckokatolícki arcipastieri potom pomazali steny chrámu svätým olejom v tvare kríža, a to na štyri svetové strany a pokropili ich svätenou vodou. Medzitým vikári pokropili svätenou vodou chrám zvonku.

Gréckokatolícki hierarchovia slávili svätú liturgiu za prítomnosti biskupov a kňazov, pričom hlavným slúžiteľom bol arcibiskup metropolita Fülöp Kocsis, ktorý predniesol homíliu.

Z homílie metropolitu

„Každý, kto sem vstúpi, zistí, že jeho oči mimovoľne pozerajú na tieto nádherné ikony a v mnohých prípadoch sa v jeho duši rozhorí svetlo“, povedal arcibiskup Fülöp. Aby sa však toto svetlo v duši rozhorelo, pozorovateľ musí „mať otvorené oči, aby videli vnútorné svetlo. Musí mať otvorené uši, aby počul posolstvo týchto ikon, slávu Cirkvi. Tento chrám je skrytou cestou na odovzdanie božieho posolstva“.

Pretože sme často hluchí, niekedy slepí, aby sme videli Božiu slávu, ktorou nás chce obdarovať. Ako názorný príklad uviedol starozákonný príbeh, ktorý sa čítal v čítaní.

„Boží dom vyčnieva z radu budov v meste, tak ako modlitba nezapadá do radu ľudských činností.“ Keď sa rozprávam s Bohom, odlišuje ma to, pretože keď sa modlím, odpovedám na Božie volanie, takže modlitba je skôr Božím dielom.

Modlitba aj cerkov povznášajú a pozdvihujú človeka. Táto cerkov „má nové svetlo, žiari novou krásou. Tak ako naša Gréckokatolícka cirkev sa usiluje udržať a zachovať toto nové svetlo, túto novú nádheru. Staviame na tom, čo sme dostali, ale našou úlohou je naplniť našu Cirkev novou nádherou, novým svetlom. Svetlom, ktoré tento často smutný a temný dnešný svet tak veľmi potrebuje. Našou cirkvou, naším chrámom, naším spevom, našou liturgiou ponúkame toto svetlo, toto osvietenie.

Nech je požehnaný Boh, ktorý nás pozýva k tomuto svetlu, ktorý zostupuje medzi nás a chce nás pozdvihnúť z tejto zeme v nás, spolu s nami,“ uviedol na záver hierarcha.

Medzi pozvanými hosťami boli všetci tí, ktorí sa tým či oným spôsobom podieľali na obnove: maliari ikon a chrámu, dodávatelia, stavební robotníci. Ich mená sú napísané na stene kaplnky zasvätenej Panne Márii Máriapócskej vedľa hlavnej lode chrámu s týmto textom:

„Tento svätý chrám, zasvätený svätému Mikulášovi, bol vymaľovaný v roku Pána 2021-2023 počas služby metropolitu Fülöpa, biskupa Ábela z Nyíregyházy a biskupa Atanáza z Miškolca s podporou vlády Maďarska… Projektové práce a maľbu svätých ikon na stenách vykonali ruky ikonopisca Tamása Seresa z vôle Boha Otca, s pomocou Syna, prostredníctvom pôsobenia Ducha Svätého.“ (nasledujú mená umelcov a odborníkov, ktorí sa podieľali na vymaľovaní interiéru chrámu.) … Pane, zapíš do Knihy života dobrodincov a tých, ktorí sa obetovali pre toto sväté miesto. Amen.

Na konci archijerejskej liturgie im otec biskup Ábel poďakoval a na znak vďaky im daroval ikonu svätého Mikuláša. Medzi hosťami boli okrem veriacich aj predstavitelia sesterských cirkví, farári, predstavitelia štátu, kraja a mesta.

V závere sa prihovoril aj pastoračný vikár otec Tamás Szabó, farár katedrály, a pozdravil všetkých, ktorí boli prítomní alebo sledovali slávnosť online. „Najvznešenejším a najkrajším ľudským činom je, keď ďakujeme. Ďakujeme Pánovi za všetky dobrá a dobrodenia, ktorými nás obdaril.“ Následne predniesol slávnostný príhovor štátny tajomník Miklós Soltész. Ten pripomenul, koľko sa toho v poslednom čase v kostoloch a pre kostoly zo strany štátu urobilo: kostoly a obecné budovy boli zrekonštruované, skrášlené alebo prestavané. Takisto školy a škôlky, ako aj miesta na pomoc ľuďom v núdzi, tým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii alebo sú znevýhodnení. To je zdrojom radosti nielen pre Cirkev, ale aj pre vedúcich predstaviteľov krajiny.

„Všetky tieto budovy, objekty a komunitné miesta sa renovujú a skrášľujú. Ale nemajú žiadnu cenu, ak sa zvonka lesknú, zvnútra sú krásne, ale nedokážeme ich naplniť duchom a obsahom,“ uviedol.

Je zodpovednosťou nás všetkých, nielen cirkevných predstaviteľov, biskupov, kňazov a farárov, ale každého, kto v cirkvi žije a myslí, aby sme tieto miesta, vrátane našich kostolov, škôl a škôlok, naplnili tak, aby mali vonkajší vplyv na spoločnosť,“ povedal. Ďalej poďakoval vladykovi Ábelovi, ako aj prítomným cirkevným predstaviteľom „za úsilie, ktoré vynakladajú pre duše, pre ľudí, pre rodiny a pre celý národ“.

Biskup Nyíregyházy podaroval štátnemu tajomníkovi na znak vďaky ikonu svätého Mikuláša.

Dielo rekonštrukcie

Kompletná obnova katedrály zvnútra i zvonku, ktorá prebiehala od roku 2019, je výsledkom spoločnej práce mnohých ľudí. Najvýraznejšími stavebným prácami, ktoré boli realizované sú: zbúranie plota oddeľujúceho chrám od chodníka, vytvorenie novej štruktúry okolo chrámu, rozšírenie sakristie pre liturgickú službu, revitalizácia okolia svätyne. Chrám dostal novú farbu fasády, k dvom existujúcim zvonom pribudol nový zvon, celý strešný plášť bol vymenený za hliníkový plech a boli osadené nové okná a okenice. Obnovila sa celá elektroinštalácia v chráme, zmodernizovali sa mechanické zariadenia a chrám má teraz systém chladenia a vykurovania pomocou tepelného čerpadla.

Nový vzhľad dostal aj celý interiér chrámu. Na stenách sú nové figurálne a dekoratívne maľby v byzantskom štýle – celá maľba interiéru bola dokončená za dva roky.

Boli postavené dve kaplnky: jedna zasvätená Panne Márii Máriapócskej a druhá svätému Mikulášovi Divotvorcovi. Obnovený bol baldachýnový hlavný oltár a bočné oltáre a v lodi boli inštalované nové lavice.

Okrem nového exteriéru sa obnovila aj pastoračná činnosť. Od roku 2022 je farárom pastoračný vikár, otec Tamás Szabó, ktorý vykonáva pastoračnú činnosť spolu s dvoma výpomocnými duchovnými, o. Dánielom Kocsisom a o. Istvánom Oroszom Mokioszom.

Vladyka Ábel vyjadril poďakovanie všetkým svojim spolupracovníkom pastoračnému vikárovi o. Tamásovi Szabóovi udelil právo nosiť kňazský kríž s ozdobami. Počas bohoslužby zaznela hudba v podaní Chrámového zboru svätého Atanáza pod vedením dirigenta Tamása Bubnó, držiteľa ceny Ferenca Liszta. Na záver sa bohoslužobná časť slávnosti ukončila požehnaním a následne slávnosť pokračovala na nádvorí chrámu podujatím Mikulášske nádvorie, kde tých najmenších i tých starších čakali komunitné aktivity a občerstvenie.

Text a foto: Nóra Tóthová / Nyíregyházská eparchia / redakčne upravené a skrátené

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava