Home Zo života eparchie Veľký piatok v katedrále

Veľký piatok v katedrále

by Stano Gabor
0 comment

Vladyka Peter: Dnes nám Ježiš Kristus na vlastnom tele ukazuje, akú lásku má Boh k človekovi

Na Veľký piatok, 15. apríla 2022, o 16:00 predsedal vladyka Peter v katedrále obradom veľkopiatočnej večierne spojenej so sprievodom okolo chrámu a uložením plaštenice. Po dvojročnej prestávke, keď sa paschálne sviatky nemohli sláviť za účasti ľudu, sa do katedrály zhromaždil veľký zástup veriacich, ktorí si následne uctili plaštenicu.

Homília

Vo svojej homílii sa vladyka zamýšľal nad termínom ekonómia spásy. Ako uviedol, výraz „ekonómia“ je pôvodne teologický termín, hoci nám sa skôr spája s obchodovaním. Výraz „ekonómia“ znamená riadenie, plán Boží a spojenie „ekonómia spásy“ sa prvý krát objavil u teológov, cirkevných otcov.

„Boh mal nejaký plán, ako spasiť človeka a to je tá ekonomika. To je ten výhľad do budúcnosti, aby to nejakým spôsobom fungovalo. A na to, aby to fungovalo, Boh potreboval niekoho, kto ten plán vyplní. A to je problém. Nájsť niekoho. Kto nám pôjde? (Iz 6, 8) – pýta sa metaforicky v Izaiášovom videní. Koho pošleme?“

Vladyka ďalej poukázal na slávnu Rubľovovu ikonu Najsvätejšej Trojice. „Jeden z výkladov hovorí, že tie tri postavy, tri osoby sú na nej zobrazené práve v tomto okamihu rozmýšľania a uvažovania nad tým, kto pôjde k ľudstvu. A tá jedna postava, ktorá je tak trošku sklonená v pokore, tá sa považuje, že je to Boží syn, druhá Božia osoba, a práve ten prijíma tento plán. Plán Boží, riadenie Božie, aby vykúpil teba. Už vtedy Boh myslel na mňa, myslel na teba, ako ťa spasiť. A dnes vidíme tento plán naplnený. Pre mňa a pre teba. Ale za akú cenu? To je to, čo by si mal človek dneška a každý z nás veľmi jasne uvedomiť pre vlastný život. Pre seba samého.“

V súvislosti s ekonomikou a obchodovaním biskup ďalej poukázal na to, že ešte pred tým, než boli zavedené ako platidlo peniaze, obchodovanie prebiehalo ako výmenný, bártrový obchod. Vyvinul sa určitý spôsob obchodovania niečo za niečo, v tom slova zmysle, že sa za tovar dávala nejaká protihodnota.

„A tu Boh vymyslí plán, ktorý je úplne absurdný. A povie: Daj mi svoj hriech, ja ti dám odpustenie. A to, na čo pozeráme dnes a čo ty vidíš na kríži, to je vlastne výsledok tohto obchodu, ktorý Boh robí s tebou. Je to obchod lásky, obchod odpustenia, obchod milosrdenstva.“ Ako ďalej eparcha uviedol, často máme taký postoj, že odovzdáme Ježišovi Kristovi hriech v spovednici, keď sa vyspovedáme z toho, že sme sa nemodlili, nepostili, nechodili do cervki,… a to je všetko. Ale to nie je ten základný hriech.

„Výmenný obchod“ s Ježišom

„Ježiš Kristus dnes z kríža hovorí mne a tebe: Daj mi svoju pýchu, ja ti dám svoju pokoru. Daj mi svoje smilstvá, ja ti dám čistotu. Daj mi svoju lakomosť, ja ti dám svoju štedrosť, nezištnosť. Daj mi svoje povýšenectvo, ja ti dám svoje poníženie. Daj mi svoju nadutosť, ja ti dám to posledné miesto, miesto služby.

Čo je v tomto obchode dôležité? Dôležité je, či ty vieš, že máš tento tovar, že máš čo dať Ježišovi Kristovi… Alebo si snáď myslíš, že tvoj problém je skutočne to, že si nebol na sviatok v kostole, alebo že si sa nepomodlil ráno alebo večer…

Obchodovať s Ježišom Kristom môžeš iba v tejto pravde: Kto som ja a kto je On? Tú veľkú vetu, ktorú urobil ten zločinec na kríži: On neurobil nič zlé! A pozri sa, trpí a je mučený, tak ako my. My si to zaslúžime, my sme porobili veľa zlého. Ale on neurobil nič zlé! (porov. Lk 23, 41).

A preto Ježiš pozýva každého k tomuto nezmyselnému obchodu – obchodu lásky: Máš niečo pre mňa? Máš mi čo dať? Tie postoje, hnev, zmyselnosť, tú našu zákernosť, tú schopnosť ponižovať druhých a stále si ich vytvárať pre vlastnú potrebu a pre vlastnú službu. Musia robiť tak, ako my. Všetky tie hriechy, tie hlavné hriechy, ako ich pomenúvame, to, čo je v nás – toto chce Ježiš, aby sme mu darovali. Veď na to prišiel. Toto bol Boží plán od začiatku, to bola tá ekonomika, ktorá musí fungovať tak, ako na počiatku, ako ten výmenný obchod.

Ja mu dám svoj hnev, svoje posudzovanie, ohováranie, zlomyseľnosť a On mi dá čistotu, lásku, milosrdenstvo a odpustenie, všetko to, čím on oplýva, a to, čo nemáš ty. Alebo si azda možno myslíme, že máme a potom sú pre nás tieto dni len dňami obradu, ale nie obnovením vzťahu, alebo vstúpením do tohto vzťahu lásky Ježiša Krista k tebe.

Veľký piatok nie je len o plaštenici, nie je len o utrpení; tento piatok je o láske k tebe, o vyplnení toho, čo Boh chcel urobiť so mnou i s tebou od stvorenia sveta. Mal plán pre teba. A preto sa ti stali v živote aj zlé veci. Preto sa ti stali aj pády, aj ťažkosti, aj utrpenie, aj kríž. Prečo? Aby teba a mňa zastavil. Aby teba i mňa dal do istých mantinelov, to že nie ja som boh, nie ja tvorím svet, nie ja rozkazujem všetkým a určím, čo je dobré a čo je zlé… Ani ty! A táto pokora, poníženosť, poslušnosť a pohľad na tento kríž Ježiša Krista – On neurobil nič zlé! – môže ma vrátiť na cestu spásy, na cestu obrátenia, na cestu spravodlivosti a pravdy.

Ježiš Kristus v dnešný deň zrealizoval ten otcov plán. Koho pošleme? Kto nám pôjde? (Iz 6, 8) – pýta sa prorok, alebo Boh ústami proroka. A hoci On povedal – Ja pôjdem, pošli mňa! – Izaiáš to nezrealizoval. To boli slová Ježiša Krista: Ja pôjdem a ukážem tomuto svetu a ľudstvu tú lásku, ktorú máš, Otče, k nim. To odpustenie a milosrdenstvo, ktoré máš s nimi. A ako? Nie teoreticky, vedecky, technicky na papieri, slovami, ale skutočne. Na vlastnom tele. Na vlastnom tele ukazuje dnes Ježiš Kristus, akú lásku má Boh k človekovi. A nie k nejakej imaginárnej persóne, ale k tebe, ku mne. Akú lásku má Boh k tebe? On zomrel za nás, keď sme mu boli ešte nepriateľmi. Sotva kto zomrie, ešte tak za dobrého človeka, za nejaké vznešené ideály, hovorí sv. Pavol. Ale za hriešnika? Takúto lásku, Pane, nemám. Tak Boh povie, tak daj mi tú svoju neschopnosť! Urobme tento výmenný obchod! Máš záujem milovať tak ako ja? Na to potrebuješ môjho Ducha Svätého, na to potrebuješ ducha lásky, ducha života, ducha Ježiša Krista a urobíš svoj malý svet, najprv manželský, rodinný, susedský, zamestnanecký,…urobíš ho lepším.

V závere vladyka poukázal na to, že dnes je veľkou témou „urobiť svet lepším“. Každý z nás je však pozvaný k tomu, aby ho urobil lepší vo svojom okolí: voči susedovi, pri ktorom sedíš v cerkvi, voči človekovi, ktorého máš doma.

„Áno, tu treba začať. Ale najprv musíš odovzdať Ježišovi Kristovi to, čo ťa ťaží. To, čo nevieš prekonať. Našu neschopnosť milovať, našu schopnosť hrešiť a stavať sa do úlohy Boha. To je tento Boží plán pre teba a pre mňa, to je tá ekonómia spásy, ktorú Boh chce dnes naplniť v živote každého z nás.“

-sg-

Foto: Ľubomír Michalko

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava