Napísal 11. apríla 2022

VI. viceprovinciálna kapitula vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach

V dňoch 3. – 5. apríla 2022 sa vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila v materskom dome v Sečovciach konala VI. viceprovinciálna kapitula. Kapitulu zvoláva predstavená viceprovincie každých päť rokov a jej cieľom je podľa konštitúcii preveriť plány a spoločné perspektívy provincie, ako aj zhodnotiť stav provincie z viacerých aspektov (duchovného, apoštolského, finančného i administratívneho). Ďalšou úlohou kapituly je voľba nového vedenia provincie a tiež voľba delegátok resp. ich zástupkýň na generálnu kapitulu.

Za motto kapituly si sestry zvolili slová sv. apoštola Pavla: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska“ (1 Kor 13, 13). Na stretnutí sa zúčastnila ako hosť aj generálna predstavená rádu, matka Marcela Runcan OSBM so svojou zástupkyňou sr. Emanuelou Vishka OSBM z Ríma.

Kapitula sa konala v radostnej duchovnej atmosfére. Sestry z jednotlivých domov referovali o živote a pôsobení ich komunít v období od poslednej kapituly a zvlášť počas uplynulých dvoch rokov pandémie. Zhodli sa na tom, že nová skúsenosť priniesla aj nové výzvy v apoštoláte, na ktoré sa snažili adekvátne a pružne reagovať. Vážnym problémom, ktorý sa týka aj iných rehoľných spoločenstiev je pokles nových duchovných povolaní. Tejto oblasti chcú sestry venovať v budúcnosti osobitnú pozornosť.

Ako bolo konštatované, sestry budú naďalej pracovať v jednotlivých oblastiach, kde doteraz pôsobili a budú sa usilovať rozvíjať svoju službu, a to v oblasti školskej a farskej katechézy, v starostlivosti o krásu Božích chrámov, v administratíve, ale predovšetkým v oblasti charitatívnej. V neposlednom rade je to krása liturgie, ktorú chcú sestry vo svojich domoch naďalej pestovať a zveľaďovať.

Sestrám zídeným na kapitule sa prihovorila aj generálna predstavená matka Marcela. Vyjadrila im veľkú vďaku za ich doterajšiu službu a povzbudila ich, aby i naďalej rozvíjali odkaz zakladateľov rádu, sv. Bazila Veľkého a jeho sestry sv. Makríny, primerane súčasným podmienkam a pre dobro Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Kapitulu poctili svojou návštevou aj všetci traja úradujúci eparchiálni vladykovia zo Slovenska, ktorí slávili v miestnej kaplnke Troch svätých svätiteľov archijerejské liturgie. V prvý deň pri otvorení to bol košický eparchiálny biskup, vladyka Cyril Vasiľ SJ, druhý deň bratislavský eparchiálny biskup, vladyka Peter Rusnák a napokon v tretí deň prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa zúčastnil aj pri voľbách nového vedenia viceprovincie.

Za viceprovinciálnu predstavenú bola na päťročné obdobie opäť zvolená sr. Naukracia Zavacká OSBM; za prvú radkyňu a zástupkyňu sr. Helena Šimková OSBM, za druhú radkyňu sr. Gorazda Jakubčáková OSBM a za tretiu radkyňu sr. Alfonza Vrbiarová OSBM.

Sestrám v ich nadchádzajúcej službe vyprosujeme hojnosť Božích milostí na mnohé a blahé roky!

Sr. Veronika Vislocká, OSBM
Foto: Archív OSBM

Kategória: Zo života Cirkvi