Napísal 27. mája 2019

Vladyka Peter vysvätil diakona a subdiakona

V sobotu 25. mája t.r. v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave prijali z rúk vladyku Petra dvaja kandidáti svätenia. Michal Vadrna bol rukopoložený na diakona a Marek Vachna prijal nižšie svätenia: postriženie a subdiakonát. Svätenia sa konali pri archijerejskej liturgii, ktorú spoluslúžili viacerí kňazi a za prítomnosti rodiny a priateľov svätencov.

 

Postriženie a subdiakonát

Marek Vachna, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kantor vo farnosti bl. Vasiľa Hopka v Bratislave-Petržalke prijal na začiatok slávnosti postriženie. Postriženije na čteca, pivca a sviščenosca je prvým stupňom nižších svätení, pri ktorom svätiteľ zveruje svätencovi službu lektora, kantora a svieconosiča. Podstatnou časťou nižších svätení je postrihnutie vlasov na hlave, čím svätenec dáva najavo svoje zasvätenie sa službe Bohu. Udelením nižších svätení je svätenec prijatý do duchovného (klerického) stavu a koná službu v chráme – číta Božie Slovo, spieva žalmy a nosí sviecu.

Svätenec Marek následne prijal aj subdiakonát. Samotný obrad ustanovenia za subdiakona (poddiakona) pozostáva z vkladania rúk biskupa na hlavu svätenca a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ho Pán zachoval nepoškvrneným a aby mu dal milosť milovať krásu jeho domu a učinil ho dôstojným vykonávať službu poddiakona. Svätenec potom trikrát lial vodu na ruky svätiteľa, ktorý mu položil na plecia lention.

Poslaním subdiakona je posluhovať v chráme: strážiť kráľovské dvere, aby nik nepovolaný nevstupoval do svätyne; udržiavať v čistote bohoslužobné nádoby a svietniky na oltári; zapaľovať sviece, obliekať biskupa a kňaza do liturgických rúch; pripravovať potrebné veci na udeľovanie sviatostí; liať vodu na ruky biskupa a kňaza a prednášať čítanie z listov svätých apoštolov (Apoštol).

Ing. Marek Vachna sa narodil v roku 1985 v Snine, kde aj vyrastal. Po ukončení základnej školy nastúpil na Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde úspešne zmaturoval v roku 2004.

Po maturite začal štúdium filozofie na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove v Poľsku (terajšia Pápežská univerzita Jána Pavla II). Po návrate na Slovensko sa zamestnal v nadnárodnej spoločnosti v oblasti IT a popritom začal študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odboroch Informačné technológie a účtovníctvo a Kvantitatívne metódy v ekonómii. Toto štúdium úspešne ukončil v roku 2013.

Od roku 2016 študuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity odbor Katolícka teológia. Je ženatý, s manželkou Petrou majú tri deti. S celou rodinou svoj život viery rozvíja vo farnosti bl. Vasiľa Hopku v bratislavskej Petržalke, kde vykonáva službu kantora.

 

Obrad diakonskej vysviacky

Druhý kandidát, subdiakon Michal Vadrna bol rukopoložený na diakona. Samotný obrad diakonskej vysviacky sa konal po anafore (eucharistickej modlitbe). Kandidát v sprievode miestneho farára, o. Rastislav Čižika ako manuduktora predstúpil pred liturgické zhromaždenie. Po verejnom oznámení, že kandidát bol vyvolený na diakona, požiadal svätiteľa o udelenie svätenia slovami: „Z rozhodnutia Božieho a pôsobením presvätého a životodarného Ducha, požehnaním bohumilého biskupa vladyku Petra, povyšuje sa zbožný poddiakon na diakona“. Vstupné obrady boli zakončené bozkom pokoja medzi svätencom a svätiteľom.

Ďalším dôležitým momentom bol obrad ľudovo nazývaný „zásnuby s oltárom“. Ten spočíva v tom, že svätenec vedený manuduktorom tri razy obchádza prestol (oltár) a zakaždým bozkáva jeho štyri rohy. Počas obradu sa spievajú tie isté tropáre ako pri slávení sviatosti manželstva: Svätí mučeníci, a Izaiáš, plesaj!

Nasledovala podstatná časť diakonskej vysviacky. Tá sa odohráva pri prestole, pred ktorým si svätenec kľaká na pravé koleno, položí  naň ruky v tvare kríža a opiera sa hlavou o prestol. Svätiteľ položil na hlavu svätenca omofor, trikrát ho požehnal na hlave a nahlas prednášal slová konsekračnej modlitby: Božská milosť, ktorá vždy nemohúcich uzdravuje a nedostatočných naplňuje, ustanovuje zbožného poddiakona Michala za diakona, pomodlime sa zaňho, nech naň zostúpi milosť presvätého Ducha“. Liturgické zhromaždenie následne odpovedalo trojitým Hospodi pomiluj.

Súčasťou obradu boli aj dve ďalšie modlitby, ktoré predniesol svätiteľ, pričom podľa starodávneho zvyku kládol ruky na hlavu svätenca. Obrad vkladania rúk je totiž starodávnym zvykom, ktorý bol od čias apoštolov podstatným prvkom odovzdávania kňazského úradu. V prvej modlitbe biskup vyprosuje pre novopostaveného diakona, aby zachoval pravý poklad viery, i Božiu milosť pre jeho diakonskú službu podľa vzoru prvomučeníka diakona Štefana. V druhej modlitbe svätiteľ vyprosuje pre nového diakona dary svätého a životodarného Ducha, plnosť viery, lásky a sily, aby sa chránil každého hriechu a bol nepoškvrnený vo svojej službe. Za nového diakona sa následne modlilo celé liturgické zhromaždenie pri osobitnej jekténii.

Záver diakonskej vysviacky patril odovzdaniu liturgických paramentov, ktoré bude diakon používať vo svojej službe. V prvom rade je to orár (úzky dlhý pás), ktorý svätiteľ položil na ľavé plece diakona, pričom mu najprv rozviazal poddiakonský orár (prepásaný na oboch pleciach), ktorý sa nosí v tvare andrejského kríža (v tvare písme “X”). Ďalej mu boli odovzdané kadideľnica a ripida, ako znak toho, že úlohou diakona je strážiť sväté dary na prestole. Celé zhromaždenie počas tohto obradu spievalo grécke Áxios, čím vyjadrilo, že diakon je hodný na túto službu.

Liturgia pokračovala jekténiou pred Otčenášom, ktorú už prednášal novovysvätený diakon, čím vlastne hneď začal vykonávať svoju diakonskú službu. Tá vo východnom obrade spočíva predovšetkým v jeho liturgickej službe pri svätej liturgii a iných liturgických sláveniach.

Michal Vadrna sa narodil v r. 1987 Kežmarku, kde absolvoval základnú školu a gymnázium. Po maturite nastúpil do Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove a na štúdiá na Gréckokatolícku teologickú fakultu PU, ktorú úspešne ukončil v r. 2014. V roku 2017 prijal sviatosť manželstva; s manželkou Janou majú jedno dieťa.

V roku 2016 mu vyšla kniha Deje obce Blažov zvanej o histórii vysťahovanej obce, z ktorej pochádzajú jeho predkovia.

Svoju diakonskú službu bude vykonávať v katedrále ako diakon bratislavskej eparchie.

Foto: Peter Plško

Fotografie sú vo fotogalérii

Kategória: Zo života eparchie