Home Zo života eparchie Vyhlásenie vladyku Petra ohľadom praxe prijímania Eucharistie deťmi

Vyhlásenie vladyku Petra ohľadom praxe prijímania Eucharistie deťmi

by Stano Gabor
0 comment

Od 1. septembra 2017 sa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, t.j. celá prešovská metropolia sui iuris (prešovská archieparchia, košická eparchia a bratislavská eparchia) vracia k starobylej praxi východnej Cirkvi udeľovať Eucharistiu malým deťom. Diskusia o zavedení a obnovej tejto praxe bola jednou z hlavných tém Metropolitného zhromaždenia, ktoré sa konalo pred rokom v Prešove. Následne sa touto disciplinárnou otázkou zaoberali biskupi na zasadaní Rady hierarchov.

Táto nová disciplinárna úprava vychádza z Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO) ako aj partikulárneho práva našej cirkvi sui iuris. CCEO k tomu uvádza:

Kán. 697 – Sviatostné uvedenie do tajomstva spásy sa završuje prijatím Božskej Eucharistie, a preto sa Božská Eucharistia má veriacemu v Krista udeliť čo najskôr po krste a myropomazaní, podľa noriem partikulárneho práva vlastnej cirkvi sui iuris.

Kán. 710 – Čo sa týka účasti detí na Božskej Eucharistii po krste a mypomazaní, majú sa zachovávať predpisy liturgických kníh vlastnej cirkvi sui iuris, pri zachovaní patričnej opatrnosti.

Vo svojej štúdii Prijímanie Eucharistie u detí (2009), vladyka Cyril Vasiľ napísal: „Kánony CCEO dnes dovoľujú a v podstate aj navrhujú návrat k starobylej cirkevnej praxi, ktorá sa oveľa dlhšie zachovala na kresťanskom Východe a spočívala v udelení prijímania deťom jednak v rámci sviatostí kresťanskej iniciácie, ale aj v nasledujúcom období a to ešte pred užívaním rozumu. Bude úlohou jednotlivých cirkvi sui iuris obnoviť zanedbanú prax a vytvoriť v podstate vhodné normy partikulárneho práva.“ ( http://grkatba.sk/sv-prijimanie-deti/ )

V súvislosti so zavedením tejto praxe v celej metropolii, vladyka Peter (Rusnák) vydal nasledovnú inštrukciu pre bratislavskú eparchiu:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Drahí duchovní otcovia!

Istotne neušlo Vašej pozornosti, že od 1. septembra 2017 celá naša metropolitná cirkev uvádza do života starobylú prax prijímania eucharistie deťmi. I keď pre našu eparchiu to nie je úplná novinka a v našich farnostiach sme túto prax realizovali dávnejšie, rád by som v tejto súvislosti zdôraznil dve skutočnosti:

  1. Pre vás rodičia, v spolupráci s duchovnými otcami vašich farností, nastáva povinnosť sledovať individuálny duchovný vývoj Vášho dieťaťa, bez ohľadu na jeho vek, a zachytiť moment, kedy je už schopné chápať zmysel a závažnosť vlastných previnení, ktorým hovoríme hriech. Nech toto posúdi v osobnom rozhovore s dieťaťom duchovný otec a rozhodne, či sa ono môže začať pripravovať na prijatie sviatosti zmierenia. V tomto čase prípravy, nech dieťa preruší pristupovanie k sviatosti eucharistie. Po prijatí sviatosti zmierenia sa môže (ak uznáte za vhodné) urobiť slávnostné prijatie najsvätejšej eucharistie.
  2. Treba vedieť, že gréckokatolícki rodičia majú právo žiadať podanie najsvätejšej eucharistie pre svoje dieťa aj keď sú prítomní na liturgii v latinskom obrade. Samozrejme nech to oznámia pred omšou, slušne a podrobia sa rozhodnutiu duchovného správcu. Problém môže nastať, pri dojčencoch, ktorí nie sú schopní prijať pod spôsobom hostie.

Naopak, dôrazne upozorňujeme rodičov, že ak je ich dieťa latinského obradu, nie je možné túto prax uplatňovať pre svoje dieťa, a to ani v prípade, že rodičia trvale realizujú svoj duchovný život vo východnom obrade. Jedinou možnosťou je zmena obradu.

(Poznámka: Istotne nie je možné sa počas podávania eucharistie pýtať každého: odkiaľ si, akého si obradu a pod., ale ak zbadáme neznámych veriacich dáva to možnosť po svätej liturgii osobne vysvetliť pravidlá tejto praxe.)

Žiadam Vás, duchovní otcovia, aby ste toto vyhlásenie prečítali v rámci oznamov v nedeľu 3. septembra 2017.

vladyka Peter

 

V Bratislave, 30. 8. 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vyhlásenie vladyku Petra-Podávanie-Eucharistie-deťom

 

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava