Home archív pozvánok Východná kongregácia vydala pred rokom INŠTRUKCIE OHĽADOM PASCHÁLNYCH SLÁVENÍ v čase pandémie

Východná kongregácia vydala pred rokom INŠTRUKCIE OHĽADOM PASCHÁLNYCH SLÁVENÍ v čase pandémie

by Stano Gabor
0 comment

Vzhľadom na pretrvávajúce pozastavenie verejných bohoslužieb počas sviatkoch Paschy, ktoré aktuálne platia v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, pripomíname dekrét Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý bol vydaný pred rokom a obsahuje odporúčania ohľadom slávení v obmedzených podmienkach pandémie.

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS 

Rím, 25. marca 2020

Prot. N. 152/2015

INŠTRUKCIE O PASCHÁLNYCH SLÁVENIACH
vo VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH CIRKVÁCH

Vzhľadom na rýchle šírenie sa pandémie ochorenia Covid-19, a to aj v mnohých krajinách, kde žijú alebo trvalo pobývajú veriaci východných katolíckych cirkví, Kongregácia pre východné cirkvi vyzýva všetkých hlavných predstaviteľov, ktorí sú na čele cirkví sui iuris, aby vydali pokyny v súlade s opatreniami, ktoré zaviedli občianske autority na zabránenie šírenia nákazy a aby povzbudili k takému postupu aj ostatné katolícke či ne-katolícke kresťanské cirkvi, ktoré pôsobia na danom území.

Vzhľadom na rozmanité obradové tradície a rôzny dátum slávenia Paschy podľa príslušného kalendára, nie je možné vydať jednotné usmernenie, ktoré by celostne zahŕňalo súčasnú prax každej Cirkvi sui iuris.

V každom prípade sa, však, zdá vhodné, aby sme sa s Vami podelili o nasledovné odporúčania:

– Treba striktne dodržať, aby sa sviatky slávili v deň, na ktorý pripadajú podľa liturgického kalendára, a aby sa príslušné slávenia, ktoré sa budú môcť uskutočniť, vysielali alebo prenášali cez streaming, aby ich veriaci mohli sledovať zo svojich domovov.

– Treba vziať do úvahy [v týchto sláveniach] určité prispôsobenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na obmedzenú prítomnosť liturgickej asistencie. Hoci niektoré obradové tradície predpokladajú účasť speváckeho zboru a [posvätených] služobníkov, to v aktuálnej situácii nie je možné, ba ani múdre, aby sa veriaci zhromažďovali vo väčšom počte.

– Nech sa tiež vynechajú tie časti slávení, ktoré sú spojené s určitým obradom mimo chrámu.

– Nech sa pripomína veriacim, aká hodnotná je osobná modlitba i modlitba v kruhu rodiny, ktorá je opravdivou modlitbou Cirkvi a ktorá je v súčasnej situácii dôležitým prostriedkom na odovzdávanie viery, i jej obsahov a určitých modlitieb medzi jednotlivými generáciami. Treba tiež pripraviť a rozšíriť cez prostriedky spoločenskej komunikácie také materiály, ktoré by pomohli dospelým vysvetliť v rodine a zvlášť malým deťom, mystagógiu obradov, ktoré by sa za normálnych okolností slávili v chráme za prítomnosti zhromaždenia.

– Bohatstvo paschálnych slávení, počnúc od Kvetnej (Palmovej) nedele po Nedeľu Paschy, možno zvýrazniť odporúčaním, aby sa veriaci pomodlili niektoré časti doma a v rodinách, s pomocou príručných materiálov, ktoré sa zvyčajne každý rok dávajú k dispozícii v miestom spoločenstve.

– Kňazi, ktorí nemôžu sláviť liturgiu sami, nech sa modlia hodinky, zvlášť žalmy a tie modlitby, ktoré nevyžadujú odpovede chóru či veriacich.

– Na Veľký štvrtok slávia niektoré Cirkvi sui iuris pri rannom liturgickom slávení obrad posvätenia myra. Toto slávenie, ktoré nie je na Východe nutne spojené s týmto dňom, sa môže preložiť na iný deň.

– Na Veľký piatok treba dať do popredia modlitbu pri kríži a pri Kristovom hrobe, či už osamote alebo spolu v rodine, pričom možno použiť bohaté texty východných tradícií, predpísané na tento deň.

– V noc Paschy noc možno vyzvať rodiny, ak je to možné prostredníctvom slávnostného hlaholu zvonov, aby sa zišli na čítanie evanjelia o vzkriesení, a aby zapálili svetlo [sviece] a zaspievali niektoré tropáre alebo spevy vlastné ich tradícii, ktoré veriaci často vedia naspamäť.

– Ak boli plánované na Paschu nejaké krsty, nech sa preložia na iný dátum.

– Zostávajú v platnosti ustanovenia, ktoré vydala Apoštolská penitenciária dekrétom zo dňa 19. marca t.r. (2020) Keďže mnoho veriacich je zvyknutých spovedať sa v období pred Paschou, nech tam, kde to nie je možné, duchovní pastieri určia veriacim, aby sa pomodlili niektoré z kajúcnych modlitieb bohatej východnej tradície a modlili sa ich s duchom pokánia.

S úctou,

Leonardo kard. Sandri v. r.
prefekt

Don Flavio Pace
pod-sekretár

(preklad z talianskeho originálu s prihliadnutím na anglický preklad)

IndicazioniCelebrazioniPasqualiCCOita

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava