Napísal 29. marca 2021

Online stretnutie vladyku Petra s mládežou eparchie

V rámci podujatia Zjednotení – Modlitby mladých za mladých, ktoré sa konalo počas uplynulého víkendu (26.-28.marca 2021) v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, sa na Kvetnú nedeľu uskutočnilo online stretnutie vladyku Petra s mládežou bratislavskej eparchie. Celé podujatie bolo určitou „online formou“ Kvetného víkendu, na ktorý sme boli zvyknutí v čase pred pandémiou COVID-u 19.

V predchádzajúcich rokoch, keď sme ešte neboli obmedzovaní epidemiologickými opatreniami, sa stretnutia vladyku Petra s mladými (v rámci Svetového dňa mládeže sláveného na eparchiálnej úrovni) konali spravidla na Lazárovu sobotu v Telgárte, či na Šumiaci (pre farnosti stredného Slovenska) a na Kvetnú nedeľu v Marianke pri Bratislave (pre farnosti západného Slovenska).

Stretnutie otvoril o. Igor Cingeľ z Trenčína, ktorý je v rámci eparchie poverený pastoráciou mládeže a ktorý sa aj v predošlý deň prihovoril mladým na tému Boží influencer. Moderovania sa zhostil bohoslovec eparchie, Michal Janočko, ktorý na účely podujatia vytvoril FB profil pod názvom „Mládež bratislavskej eparchie“. Tento profil bude aj v budúcnosti slúžiť mladým v rámci eparchie, aby sa tak miestna cirkev priblížila mladým na tých miestach, kde sú oni prítomní, teda aj na sociálnych sieťach.

Z katechézy vladyku

Hlavným bodom stretnutia bola katechéza vladyku, po ktorej mali mladí možnosť klásť vladykovi zvedavé otázky. Vo svojej katechéze vladyka Peter poukázal na to, že vzťah s Bohom sa vyskúša vo vzťahu k ľuďom. Ak sa chce človek rozprávať s Bohom, musí si vytvoriť ticho v sebe a čo človek načerpá v tichu s Bohom, to má priniesť do vzťahu s ľuďmi. Tak to robil aj Ježiš, keď na jednej strane vyhľadával samotu, aby sa modlil, rozprával so svojím Otcom a potom sa vracal k apoštolom a medzi ľudí.

Vladyka tiež poukázal na to, že mladí ľudia rozmýšľajú o svojom povolaní a tiež o duchovnom povolaní. V obidvoch prípadoch stojí pred mladými výzva a úloha: prinášať Ježiša Krista tomuto svetu. A práve vtedy, keď mladí idú do sveta, za prácou, za štúdiom, vtedy sa ukáže sila ich viery a formácie, ktorú dostali v rodine, v Cirkvi, teda na akých základoch stojí ich viera. Otázkou potom je: Obstojí moja viera vo svete?

Pán nás pozýva, aby sme svoju vieru budovali na tom, čo je dôležité. Musíme sa pozrieť sa do svojho vnútra a pýtať sa: Na čom staviam? Je moja viera, môj život postavený na skale, ktorou je Ježiš? Vladyka ďalej poukázal na sviatok, ktorý slávime na Kvetnú nedeľu, keď Ježiš vchádza do Jeruzalema a davy ho vítajú. Je dôležité uvedomiť si, čo sa stalo potom. Ide o zvrat, keď jeden deň ľudia kričia „Hosanna“, a druhý deň „Ukrižuj ho!“. Ježiš nás varuje, aby sme nezakladali svoju vieru, svoj život na emóciách, na nadšení, ale na postoji, že Boh nás miluje, že sa do teba zamiloval. Boh sa v tebe nikdy nesklame, ako sa nám to vo vzťahu dvoch ľudí často stáva, keď ten druhý nespĺňa naše očakávania. Ježiš nám, každému z nás, hovorí: Viem, koho som si vyvolil (Jn 13,18).

Iste, každý z nás plánujeme svoj život, ale nakoniec život nejde celkom tak, ako sme si naplánovali. Vladyka sa podelil aj s osobu skúsenosťou a uviedol, že ani on neplánoval, že raz bude kňazom, nieto ešte biskupom, že aj on s tým bojoval, a dnes je veľmi vďačný za to, že povedal Bohu svoje „áno“.

Eparcha vyzval mladých, aby tak ako emauzskí učeníci volali k Pánovi: „Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva!“ (porov. Lk 24, 29), aby mali to vedomie, tú istotu, že Boh je stále s tebou. To je to tajomstvo, ku ktorému máme smerovať, o to máme zápasiť v modlitbe, tak ako Ježiš Kristus a volať: Pane, príď ku mne!

Vladyka tiež vystríhal mladých pred modlami tohto sveta, aby sa nimi nenechali ohlúpnuť, že odtiaľ príde život, aby nehľadali vo svojom živote skratky. Ježiš Kristus prijal ten život, ktorý mal a vo svojom živote naplnil plán spásy do bodky. A to je aj pozvanie pre nás, prijať svoj život aký je, aby sme tak mohli zažiť lásku, ktorú má Boh k nám, a tá láska sa potom bude môcť zrealizovať vo vzťahu k ľuďom okolo nás. Svoj príhovor vladyka zakončil prianím  požehnaného strastného týždňa a požehnaných sviatkov Paschy.

Po katechéze mali mladí možnosť položiť vladykovi otázky. Tie sa týkali povolania, obľúbeného svätca, obľúbeného žalmu, biskupskej služby, východného obradu, atď. Online stretnutie sa uzatvorilo spoločnou modlitbou k presvätej Bohorodičke a archijerejským požehnaním.

-sg-

Foto: Michal Janočko

 

 

 

Kategória: Zo života eparchie