Home Homílie Homília vladyku Milana Lacha na Bohojavlenije 2024

Homília vladyku Milana Lacha na Bohojavlenije 2024

by Stano Gabor
0 comment

Homília vladyku Milana Lacha na Bohojavlenije, 6. januára 2024

Katedrála Povýšenia svätého Kríža, Bratislava

Milí bratia a sestry,

Ján Krstiteľ, pohnutý Božím Duchom, vyšiel k rieke Jordán. Posledný z Božích prorokov Starej zmluvy, ktorý prišiel zvestovať blížiaci sa príchod Božieho kráľovstva, to znamená kráľovstva, ktorého kráľom bude Boží Mesiáš, ohlasoval pokánie, pretože len obrátení, ktorí sa odvrátia od zla a obrátia sa k Bohu, budú môcť byť jeho súčasťou. Ján neprestáva opakovať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo“. Všetkých, ktorí sa obrátili k Pánovi, pripravoval na vstup do Božieho kráľovstva tým, že ich obmyl od ich hriechov, ponoril ich do vôd rieky, teda „krstil“ ich v Jordáne.

A teraz sa pred ním zjavuje Ježiš Nazaretský. Evanjelista Matúš nám hovorí, že Ján sa nepovažoval za hodného pokrstiť ho. Ján teda Ježiša spozná – ak inde hovorí „nepoznám ho“, je to preto, že dovtedy nevedel, že je to on, Boží vyvolený. Napriek tomu Ježiš trvá na tom, aby bol pokrstený, aby sa naplnila všetka spravodlivosť a keď ho Ján pokrstil, „videl Ducha ako holubicu zostupovať z neba a prebýval na ňom“.

A to je to očakávané znamenie. Je to teda Ježiš, ktorý je tým pomazaným Božím Duchom; je to Ježiš, kto je Mesiášom – Kristom: a z neba sa ozval Otcov hlas: „Ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie“.

Ján spoznal Mesiáša, Krista, a pochopil, že sa splnilo prisľúbenie, že Jeho príchod sa naplnil. Povedal zástupu: „A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn“ (Jn 1,34). Spomenie si, čo povedal prorok Izaiáš: „Na ňom je trest, pre naše blaho… jeho ranami sme uzdravení… ako Baránok bez poškvrny je vedený na zabitie… pre naše hriechy dostal smrteľný úder“ (por. Iz 53, 5-8), čo je dôvod, prečo stotožňuje Ježiša s týmto Trpiacim služobníkom, a dodáva: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta“, čím vopred zhrnie poslanie Mesiáša – trpiaci služobník, obetný baránok za hriechy sveta.

Od tej chvíle, sa niekoľko mužov z Galiley – Andrej, Ján a potom ich bratia Šimon Peter a Jakub, potom Filip a jeho brat Natanael, pripútali k Ježišovej osobe. V skutočnosti to bolo po Ježišovom krste, kedy Andrej zvolal: „Našli sme Mesiáša, teda Krista“, a že Filip povedal svojmu bratovi Natanaelovi: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta“ (Jn 1, 41-45). To je dôvod, prečo o niekoľko rokov neskôr, keď Šimon Peter oznámil Radostnú zvesť rímskemu dôstojníkovi Kornéliovi, o ktorom nám hovoria Skutky apoštolov (Sk 10, 37), spomenie rozhodujúcu udalosť, ktorá bola začiatkom veľkého dobrodružstva, ktoré malo viesť k jeho vlastnej mučeníckej smrti v rímskom Koloseu a povie Kornéliovi a jeho spoločníkom: „Vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei, ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Svätým Duchom a mocou…“ To je dôvod, prečo všetci evanjelisti: Matúš, Marek, Lukáš a Ján, nám rozprávajú o Ježišovom krste a podávajú nám svedectvo Jána Krstiteľa (Mt 3, 16-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22; Jn 1, 32-34), zatiaľ čo o Ježišovom narodení nám hovoria len Matúš a Lukáš. Práve pri krste sa Ježiš Nazaretský zjavil svetu ako Kristus a  Boží Syn. Jeho krst je jeho zjavením, jeho Epifániou. Práve tam v neho uverili jeho prví učeníci, to znamená, že ho uznali za očakávaného Krista. Nie že sa v tento deň stal Mesiášom (ako to tvrdili niektorí heretici), Boží Syn je Kristus od večnosti. Nestal sa ním. Lebo od večnosti na ňom spočíva Svätý Duch. Už sedem storočí pred Jeho krstom, ako sme videli, Syn Boží bol predpovedaný ústami proroka Izaiáša: „Duch Pánov je nado mnou.“ Práve v deň jeho krstu, sa táto večná skutočnosť zjavila ľudstvu. To je dôvod, prečo dnes Cirkev slávi Krst Ježiša: je to veľký sviatok Zjavenia Pána, Bohojavlenije.

Toto tajomstvo našej viery nám znázorňuje aj ikona dnešného sviatku: Ježiš je ponorený do vôd Jordánu, akoby prenikal celý vesmír, aby ho premenil svojou prítomnosťou, aby svojím Svetlom, ho osvietil a posvätil.

Úplne hore na ikone je ruka, ktorá predstavuje toho, kto ho pomazáva, Boha Otca, ktorý je neviditeľný, ale ktorého hlas svedčí o Ježišovi tým, že ho nazýva svojím milovaným Synom.

Holubica predstavuje Svätého Ducha, ktorý potvrdzuje pravdivosť svedectva tým, že pristáva a prebýva na Ježišovej hlave: to je „pomazanie“. A napokon Ježiš, ktorý je pomazaný, je ponorený do vôd Jordánu.

Ježišov krst nie je len jeho zjavením sa svetu ako Krista, ale je to aj zjavenie Najsvätejšej Trojice a práve touto skutočnosťou, ako to zobrazuje aj ikona sviatku, je „Teofánia“ – zjavenie Boha. Preto nám svätý Cyril Jeruzalemský hovorí, že zjavením Ježiša ako Krista sa nám v krste zároveň zjavuje tajomstvo božskej Trojice: v skutočnosti, aby existoval Kristus, Pomazaný – Syn, musí existovať ten, kto ho pomazáva, Otec, a Svätý Duch, ktorý na ňom spočíva. Nemôžeme teda myslieť na Krista, ak by sme zároveň nemysleli na Otca a Svätého Ducha. Bez nich by slovo Kristus nemalo zmysel. Nemôžeme vyznávať Ježiša ako Krista, ak by sme nevyznávali jediného Boha ako Boha v troch osobách.

Milí bratia a sestry tu v katedrále Povýšenia svätého a životodarného Kríža v Bratislave i vy milí poslucháči, hlavne vy, chorí, pripútaní na svoje lôžka, starší vekom, matky s deťmi, ale i vy, ktorý sa o nich staráte, lekári, zdravotné sestry, sanitári, ale i vy rušňovodiči, vodiči, policajti, a všetci tí, ktorí nemôžete byť dnes kvôli svojim pracovným povinnostiam v chráme, vám všetkým je určená táto dnešná radostná zvesť, aby sme aj my, rovnako ako Ján Krstiteľ a prví učeníci, spoznali v Ježišovi Mesiáša, záchrancu nášho života, ktorý nás vytrhol z moci smrti, zla a hriechu a dáva nám zmysel nášho života v láske. Lebo Boh v troch osobách je láska sama. Ježiš sa dnes zjavuje ako Mesiáš a prichádza do môjho i do Tvojho života, aby svojím verejným uvedením pri rieke Jordán a svojou smrťou a zmŕtvychvstaním Ti daroval večný život, ktorý sme s Adamom stratili v raji.

Vyprosujem vám všetkým požehnané sviatky Zjavenia Pána a aby sme túto radostnú zvesť priniesli všetkým tým, ktorí o tom ešte nevedia a sú dnes v smútku, v strachu či v žiali. Amen.

Homília bola prednesená na archijerejskej liturgii vysielanej v priamom prenose RTVS – Slovenského rozhlasu, na okruhoch Regina

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava