Home Zo života eparchie Sviatky Bohozjavenia v katedrále 2024

Sviatky Bohozjavenia v katedrále 2024

by Stano Gabor
0 comment

 

Sviatky Bohozjavenia v katedrále 2024

Slávenie sviatku Svätého Bohozjavenia v bratislavskej katedrále začalo modlitbou kráľovských hodiniek 5. januára v ráno. Poobede sa slávila Božská liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan, pomocný biskup bratislavskej eparchie, spoluslúžili archidiakon Michal a viacero kňazov.

Vladyka Milan vo svojej homílii vychádzal zo state evanjelia, v ktorej sv. Ján Predchodca hlásal pokánie Izraelskému ľudu. Podľa vladyku, Jánovo ohlasovanie možno zhrnúť do dvoch bodov: Ján hlásal morálnu čestnosť a pokánie. Človek, ktorý žije morálne čestne, žije aj čnostne, žije duchovne. To je tá vnútorná krása, ktorá v nás obnovuje ľudskú prirodzenosť podľa pôvodného Božieho zámeru.

Ako vladyka zdôraznil, sv. Ján o sebe vyznal, že on nie je Mesiášom, ale je iba hlas. A tento hlas nesie, ohlasuje slovo, ktoré prichádza: Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia.

Druhá časť večerného liturgického slávenia patrila obradu Veľkého svätenia vody. Ide o jedinečný obrad, ktorý je unikátom našej byzantskej tradície. Tento obrad zložili viacerí svätci, medzi iným carihradský patriarcha sv. Proklos (5. stor.), ktorý sa tiež považuje za autora modlitby Veľij jesi Hospodi (Veľký si, Pane). Na začiatku obradu sa spievajú stichiry  („Hlas Hospodeň na vodách – Hlas Pánov nad vodami“), ktoré zložil sv. Sofrón (6. stor.), jeruzalemský patriarcha.

Obrad ďalej pokračoval ekténiou, v ktorek diakon prednášal prosby v súvislosti s posviackou vody, aby na ňu zostúpil Svätý Duch: … „aby sa posvätili vody silou, pôsobením a zostúpením Svätého Ducha“, „aby najsvätejšia Trojica očistila túto vodu“, „aby dostala dar posväcovať, liečiť dušu a telo, aby bola užitočná v každej potrebe silou zostúpenia Svätého Ducha“, „aby bola zdrojom neporušiteľnosti a posvätenia domov, každej dobrej veci a každého miesta“, – „aby bola požehnaná ako rieka Jordán“, – „aby skrze túto vodu neviditeľne k nám zostúpil Duch Svätý a posvätil nás“, – „aby pokropením touto svätenou vodou a jej prijímaním bol osvietený náš rozum a my sme prijali dary Ducha Svätého“ …

Modlitby vzývania Svätého Ducha

Po prosbách nasledovali modlitby, prednášané vladykom Milanom, v ktorých sa viackrát vzýva Svätý Duch, aby zostúpil, očistil a posvätil vodu a dal jej moc liečiť dušu i telo. Modlitby velebia Svätú Trojicu a prosia Svätého Ducha, aby zostúpil a sám posvätil vodu: „Dnes zjavením nášho Boha stali sa liečivými vody Jordánu… Dnes vody Jordánu zmývajú hriechy ľudstva. Raj sa znovu otvoril a zažiarilo Slnko pravdy … Dnes tvoj príchod, Kriste, rozptýlil temnoty sveta … Dnes anjeli s ľuďmi jasajú. Zem sa na nebo zmenila. Radujú sa sväté zástupy Božieho ľudu… Preto príď aj teraz, láskyplný Kráľ, a Svätým Duchom posväť túto vodu. Udeľ jej silu, aby očisťovala a posväcovala ako rieka Jordán. Nech je prameňom nesmrteľnosti, prostriedkom posvätenia, odpustenia hriechov, uzdravenia v chorobe … aby slúžila všetkým, ktorí z nej budú čerpať a piť z nej na očistenie duše a tela, na uzdravenie v chorobe, na po svätenie domov, i na každú inú dobrú potrebu.“

Posviacka vody

Veľkú symboliku v sebe skrývajú aj samotné rituálne úkony, ktoré vykonáva biskup, resp. kňaz pri samotnom svätení vody. Biskup sa najprv nahlas modlil, aby mu Pán Boh odpustil hriechy, aby ho očistil, aby sa jeho hriechy nestali prekážkou príchodu Svätého Ducha na túto vodu a potom trikrát v podobe kríža ponáral sviece trojice (trojsvietnika) do vody, žehnajúc tak vodu; po druhej modlitbe tri krát dýchol v podobe kríža na vodu; a po tretej modlitbe ponorením ruky trikrát žehnal vodu modliac sa: „Preto aj teraz, Vládca, posväť túto vodu svojím Svätým Duchom.“ Obrad Veľkého svätenia vody bol zakončený trojitým ponorením kríža do vody a znamením kríža urobeným vo vode, za trojitého spevu tropára: „Vo Jordaňi kreščajuščusja … Pri tvojom krste v Jordáne …“ Následne vladyka kropil všetok ľud i celý chrám posvätenou vodou.

V niektorých našich krajoch sa gréckokatolíci pozdravujú na tento sviatok týmto novým pozdravom: Christos kreščajetsja! – Vo Jordani!

V samotný deň sviatku vladyka Milan predsedal archijerejskej liturgii, ktorá bola v priamom prenose vysielaná v Slovenskom rozhlase – Rádio Regina (Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ, a to od 9.05 do 10.20 h. Liturgiu v cirkevnej slovančine sprevádzal spevom katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením Ladislav Sabolčáka.

V tento deň zaznieva v chrámoch priliehavá stať z Listu sv. Pavla Títovi: „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom…“ (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

V evanjeliu zasa počúvame krátku stať z Matúšovho evanjelia o udalosti Ježišovho krstu v Jordáne a zjavení sa presvätej Trojice.

„V tom čase Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja potrebujem krst od teba, a ty prichádzaš ku mne?” Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.” Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.” (Mt 3, 13-17).

Na záver liturgie sa konalo myrovanie a ľudia si odnášali domov posvätenú vodu.

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava