Napísal 20. februára 2020

Kňazský deň a Deň zasvätených v eparchii

V dňoch 3. a 4. februára 2020 sa v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne konal Eparchiálny kňazský deň spojený s Dňom zasväteného života bratislavskej eparchie. Takýto model spájať v rámci eparchie Deň zasvätených a Kňazský deň sa osvedčil a funguje už niekoľko rokov.

Prvý deň dvojdňového stretnutia bol venovaný permanentnej formácii a začal slávením archijerejskej liturgie, ktorej predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, spolu slúžili kňazi eparchie za účasti rehoľníkov pôsobiacich v bratislavskej eparchii.

Vo svojom príhovore vladyka otvorene poukázal na aktuálne otázky a problémy zo života eparchie. Kňazom kládol na srdce, aby pri svojom pôsobení mali vždy na pamäti svoje hlavné poslanie, ktorým je ohlasovanie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista a aby sa v ich správaní a slovách odrážala kňazská identita.
Duchovný program pokračoval prednáškami saleziána o. Petra Ondreja SDB, ktorý sa zamýšľal nad postavou a postojmi starozákonného Jonáša. Práve na tejto postave dobre vidieť dôležitosť formácie. Tak ako bol Jonáš frustrovaný, aj my sa často cítime frustrovaní, a unavení.

Jonáš spí. Je to spánok izolácie, spánok pôžitku. Dnešný človek je zameraný na materiálne veci, je zameraný na seba. Kto tak, ako Jonáš uteká od Boha, uteká pred ľuďmi. Kto nechce počuť Božie slovo, nepočuje ani ľudské slovo.

Boh prekvapil Jonáša milosrdenstvom, čo nebolo v jeho pláne. Navyše odhalil zmýšľanie jeho srdca a nadviazal s ním dialóg. Aj ku každému z nás sa Boh skláňa a vedie s nami dialóg. Aká bude moja odpoveď? Príbeh Jonáša totiž nekončí; tento príbeh pokračuje v každom z nás. Preto je dôležité, aby sme sa nechali formovať Bohom, cez Božie slovo, aby sme objavili, že Boh je náš Otec a v ňom sme zakotvení. Sme zakotvení v Bohu.
Večer patril spoločnému sláveniu večierne a zdieľaniu kňazov, ktorí mali možnosť v neformálnej atmosfére hovoriť s eparchom o svojej pastoračnej službe, svojich radostiach, starostiach i ťažkostiach.

Druhý deň stretnutia mal skôr pracovných charakter. Začal slávením utierne a pokračoval pracovným zasadaním, pri ktorom sa riešili rôzne administratívne, legislatívne a organizačné záležitosti, i personálie. Z hľadiska materiálneho zabezpečenia sa bude i naďalej pokračovať v riešení bytovej otázky pre kňazov a úsilí o dostavanie rozostaveného Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne.
Dvojdňové stretnutie bolo zakončené spoločným slávením božskej liturgie.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie