Home Zo života eparchie Kňazský deň bratislavskej eparchie

Kňazský deň bratislavskej eparchie

by Stano Gabor
0 comment

Modlitbou tretej hodinky sa v Katedrále povýšenia svätého Kríža v Bratislave začal v utorok 28. februára jarný kňazský deň bratislavskej eparchie. V úvode zasadania všetkých privítal eparchiálny biskup Mons. Peter Rusnák, pričom vyjadril želanie, aby kňazské dni boli momentom bratského spoločenstva medzi kňazmi navzájom i medzi kňazmi a hierarchiou. Vo svojom príhovore tiež zdôraznil, že Cirkev nie je spoločenstvom dokonalých, ale ako hovorí sv. Ján, spoločenstvom tých, ktorí uverili v Božiu lásku. Vyjadril nádej, že toto stretnutie prispeje k prežívaniu radosti, spoločenstva a spoznávania Božej lásky.

Po úvodných slovách predniesol vladyka Peter duchovné slovo zamerané na prežívanie pôstu, pričom sa opieral o liturgické a biblické texty, ktoré sa čítajú v byzantsko-slovanskom obrade počas predpôstnych a pôstnych nedelí.

Generálny vikár o. Vladimír Skyba v mene eparchiálneho duchovenstva zablahoželal vladykovi k 15. výročiu biskupskej vysviacky, ktorú si biskup Rusnák nedávno pripomenul (16. februára) a odovzdal mu darčekový kôš.

Milan Lach – nový pomocný biskup v eparchii

V ďalšom bloku vladyka Peter oficiálne privítal nového pomocného biskupa Mons. Milana Lacha SJ a odovzdal mu dar – nový omofor, ktorý je odznakom biskupskej služby východného hierarchu a symbolizuje nájdenú stratenú ovcu, ktorú pastier nesie na svojich ramenách.

Biskup Lach sa s prítomnými podelil o svoju päť a polročnú skúsenosť biskupskej služby v USA v eparchii Parma, pričom poukázal na jej dejiny späté s migráciou gréckokatolíkov z východného Slovenska koncom 19. stor. i súčasné pastoračné výzvy. Okrem iného poukázal na zlú demografickú situáciu a veľkú rozvodovosť a za prioritnú do budúcnosti označil pastoráciu rodín. Odpovedal aj na mnohé otázky kňazov o tom, ako fungujú naše gréckokatolícke farnosti v USA.

Ako uviedol, počas svojho pôsobenia musel zavrieť päť farností. Biskup Lach tiež uviedol, že bratislavská eparchia sa svojím položením v diaspóre veľmi podobá na parmskú eparchiu (zriadená v r. 1969), napr. tým, že v mnohých farnostiach v eparchii Bratislava sa bohoslužby slávia v rímskokatolíckych chrámoch alebo tým, že sa nachádza na rozľahlom území (Eparchia Parma sa rozprestiera na území 12 štátov USA, pričom v ôsmich štátoch možno hovoriť o reálnej prítomnosti gréckokatolíkov). Eparchia Parma má v súčasnosti 25 farností, 4 misie, 25 kňazov (z nich 10 kňazi prišli z Európy, z nich 6 zo Slovenska) a 15 trvalých diakonov; povolania, žiaľ, nie sú. Ďalej uviedol, že v USA existujú štyri gréckokatolícke jurisdiskcie: ukrajinská, rumunská, melchitská a ruténska.

Ťažiskom pastorácie je nedeľa, pričom ľudia cestujú do farnosti aj hodinu po diaľnici. Farnosti sú z 50-60% tvorené 3.-4. generáciou pôvodných migrantov zo severovýchodného Slovenska (z bývalého Uhorska). Zvyšnú časť tvoria konvertiti z neveriacich, či protestantov. Eparchia Parma má jednu cirkevnú škôlku.

Ako ďalej uviedol, každá farnosť má farskú a ekonomickú radu, pričom výber kandidátov je zverený farárovi a ich nomináciu musí schváliť biskup. Farnosti sú financované veriacimi (dbá sa na transparentnosť a zverejňovanie výšky zbierok v týždennom bulletine); od štátu cirkev nedostáva žiadnu podporu).

Ďalší blok bol venovaný liturgickým a ekonomickým otázkam. Vladyka Peter poukázal na vhodnejšie časové rozvrhnute liturgických slávení počas paschálneho trojdnia. A. Škoviera predstavil novú publikáciu, ktorej redaktorom je Samuel Škoviera. Ide o skúšobnú verziu (ad experimentum) ktorá obsahuje všetky liturgické texty na veľkopôstne obdobie. Biskup Rusnák, ktorý je zároveň apoštolským administrátorom sede vacante prešovskej archieparchie informoval kňazov o pripravovanom kňazskom dni, ktorý sa bude konať 21. marca v Ľutine, a to na metropolitnej úrovni. Generálny vikár o. Vladimír Skyba predstavil ďalej výsledky reálneho sčítania nedeľnej účasti na bohoslužbách v jednotlivých farnostiach, ktoré sa konalo počas troch nedieľ.

Synoda o synodalite

Po modlitbe šiestej hodinky a spoločnom obede nasledoval popoludňajší blok, v ktorom vystúpila ako hostka Renáta Ocilková, ktorá bola za Gréckokatolícku cirkev členkou národnej delegácie na kontinentálnom synodálnom stretnutí v Prahe (5.-9. februára 2023). S prítomnými sa podelila o svoju skúsenosť z podujatia, skúsenosť prítomnosti Svätého Ducha, i o výzvy, napätia a problémy, ktoré na podujatí rezonovali. Eparchiálny synodálny koordinátor, Stanislav Gábor, ktorý sa na pražskom stretnutí zúčastnil formou online-účastníka sa tiež podelil o svoju skúsenosť a zvlášť poukázal na rozdielnu situáciu a trendy v cirkvi v západných a vo východných, postkomunistických krajinách.

Plánované pastoračné podujatia

Ďalší blok bol venovaný administratívnym záležitostiach a aktuálnym pastoračným otázkam. R. Čižik, zodpovedný za pastoráciu rodín, informoval o pripravovanom stretnutí rodín, ktoré nadväzuje na minuloročné stretnutie v Šaštíne a je spojené s eparchiálnou púťou na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky v národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (17. júna 2023).

Igor Cingeľ informoval o registrácii a prípravách na Svetové stretnutie mládeže v Lisabone, ktoré sa uskutoční od 1. do 6. augusta 2023 a o možnosti pre mladých spoločne putovať s gréckokatolíckou mládežou z ostatných eparchií. A. Škoviera informoval o Animátorskej škole, ktorá bola v rámci eparchie otvorená v októbri 2022 a v ktorej sa pripravuje 12 animátorov na prácu s mládežou. S. Gábor informoval o aktuálnych otázkach spojených s prevenciou a ochranou maloletých, ktorej je potrebné venovať v budúcnosti v rámci eparchie viac pozornosti.

Ocenenie  – Medaila sv. Petra a Pavla

Kňazský deň bol tiež príležitosťou pripomenúť si 15. výročie zriadenia eparchie. Pri tejto príležitosti vladyka Peter ocenil zlatou medailou svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré vedú Cirkevnú materskú škôlku bl. Tarzície v Trenčíne, ako aj sestry baziliánky, ktoré pôsobia na Eparchiálnom úrade v Bratislave. Ocenený bol aj hovorca eparchie Stanislav Gábor. Biskup Rusnák im poďakoval za ich dlhoročnú a obetavú službu v jednotlivých oblastiach ich pôsobenia. Na záver celodenného kňazského dňa sa prítomní pomodlili veľkopôstnu večiereň v katedrále a rozišli sa do svojich farností.

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava