Napísal 24. júna 2021

Košická eparchia má nového sídelného biskupa – arcibiskupa Cyrila Vasiľa

Vatikán 24. jún (TK KBS) Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie predložené vladykom Milanom Chauturom CSsR a zároveň menoval za košického eparchu vladyku Cyrila Vasiľa SJ, doterajšieho apoštolského administrátora sede plena spomenutej eparchie, pričom mu ponechal titul arcibiskup.

Tlačovú kanceláriu KBS o tom informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie eparchu je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé partikulárne cirkvi a jeho snahy zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečné vedenie na ceste ku spáse. Táto správa je zároveň pozvaním k modlitbe za nového pastiera Košickej eparchie.

Na mnohaja i blahaja ľita!

Životopis

Arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach (Slovensko). V rokoch 1982 až 1987 študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a za kňaza bol vysvätený v roku 1987. Po krátkej pastoračnej službe sa mu so súhlasom vtedajšieho ordinára podarilo tajne ujsť do Ríma, aby mohol pokračovať v štúdiách; študoval  kanonické právo a v roku 1990 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, v ktorej zložil slávnostné sľuby (profesiu) v roku 2001.

Po dosiahnutí doktorátu bol v roku 2000 menovaný za dekana Fakulty východného kánonického práva na Pápežskom východnom inštitúte, kde bol potom prorektorom (2004 – 2007) a rektorom až do svojho vymenovania za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, ktorá sa uskutočnilo 7. mája 2009; biskupské svätenie prijal 14. septembra 2009 v Ríme.

Redigoval množstvo vedeckých publikácií a článkov najmä z oblasti východného kánonického práva a prednášal na rôznych pápežských fakultách i na Slovensku. V Ríme bol niekoľko rokov duchovným asistentom skupiny sprievodcov a skautov Európy a neskôr bol aj federálnym radcom tohto združenia.

Dňa 20. januára 2020 ho Svätý Otec vymenoval za apoštolského administrátora košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu.

Je členom kolégia na skúmanie odvolaní vo veciach delicta graviora na Kongregácii pre náuku viery, Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry, konzultorom Kongregácie pre náuku viery, konzultorom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Pápežskej rady pre legislatívne texty.

Okrem slovenčiny hovorí po taliansky, anglicky, rusky, ukrajinsky, francúzsky.

Zdroj: Vatikána / TK KBS

Kategória: Zo života Cirkvi