Napísal 10. augusta 2019

Odpustová slávnosť v Prievidzi

V nedeľu 28. júla 2019 sa konala odpustová slávnosť ku cti svätých Sedmopočetníkov, patrónov Gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi. Archijerejskú svätú liturgiu v mariánskom chráme v Prievidzi pri tejto príležitosti slávil bratislavský vladyka Peter (Rusnák) o 10:30 hod.

Odpustovú slávnosť sme začali sláviť už v sobotu 27. júla 2019, teda v deň, kedy v liturgickom kalendári oslavujeme sviatok svätých Sedmopočetníkov. Od 15:30 mali veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 16:00 hod. bola v mariánskom chráme cirkevnoslovanská sv. liturgia, ktorej predsedal a na ktorej kázal o. Ján Burda SJ z Bratislavy. Po sv. liturgii bola veľká večiereň s lítiou.

Nedeľnú odpustovú sv. liturgiu koncelebrovali spolu s vladykom Petrom o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie, o. Igor Cingeľ z Trenčína, ktorý spravuje túto farnosť exccurendo, o. Ján Burda SJ z Bratislavy, o. Jaroslav Pasok, súdny vikár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie sui iuris z Prešova, ako aj o. Dominik Kučera, kaplán a o. Martin Garaj, diakon, obaja z prievidzskej rímskokatolíckej farnosti.

Vladyka Peter vo svojej homílii vychádzal z nedeľného sv. evanjelia, v ktorom sa čítala udalosť o uzdravení dvoch slepcov a nemého človeka (Mt 9, 27-35). Slepci, ktorým Ježiš otvoril oči, dostali od neho napomenutie: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ No po ich príchode domov, každý musel vidieť, že už nie sú slepí. Nemohli sa utajiť a ľudia sa ich dozaista pýtali: Čo sa Vám stalo? Vladyka nás na tejto skutočnosti povzbudil k pravidelným stretnutiam s Kristom a k volaniu: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Ak to budeme robiť, na našom živote bude vnímateľné jeho svetlo. Iní sa nás budú pýtať, čo sa s nami stalo a my budeme môcť svedčiť o Kristovi.

Na záver kazateľ vyzval k plnosti Božieho života v nás, k pokore a obráteniu srdca, aby sme sa podľa vzoru sv. Sedmopočetníkov mohli stať soľou, svetlom a kvasom Božej lásky. Aby sme, ako oni, boli svedectvom o Kristovi pre naše okolie.

Slávnosť sa zakončila myrovaním, poďakovaním zo strany veriacich, sprievodom okolo chrámu s čítaním štyroch svätých evanjelií a spoločným odpustovým farským obedom, na ktorom sa zúčastnili okrem pozvaných hostí aj farníci z prievidzskej a zvolenskej farnosti.
Nech sa naši nebeskí patróni, svätí Sedmopočetníci – Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Sáva, Naum a Angelár mocne prihovárajú u nebeského Otca za nás a za našu farnosť, aby sme to, k čomu nás vladyka v homílii povzbudzoval, mohli zrealizovať v našom každodennom živote. Bohu vďaka!

Zároveň vyjadrujeme poďakovanie všetkým za akúkoľvek pomoc pri príprave odpustovej slávnosti.

Svätí Sedmopočetníci prihovárajte sa za nás!

o. Igor Cingeľ
Foto: Mikuláš Sigeti

Kategória: Zo života Cirkvi