Home Zo života eparchie Pozvánka na mariologickú konferenciu: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

Pozvánka na mariologickú konferenciu: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska

by Stano Gabor
0 comment

rok_sedembolestnejBratislavská gréckokatolícka eparchia a Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied (SAV) pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku pod názvom Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, v utorok, 16. septembra 2014 (deň po sviatku Sedembolestnej) v aule Eparchiálneho úradu  v Bratislave, ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne).

Anotácia konferencie

Kult sedembolestnej Bohorodičky je symbolom slovenského národa. Tento symbol nesie nielen obraz bolesti, utrpenia, zneváženia vlastnými i cudzími, ale je to predovšetkým dar znovuzrodenia národného i kresťanského života obyvateľov Slovenska.

Cieľom konferencie je priblížiť úctu k bolestnej Bohorodičke na území Slovenska v historickom, literárnom, liturgickom i širšom kultúrnom kontexte. Oslava Márie úzko súvisí s tradičným kresťanským prostredím, ktorého počiatky siahajú už do najstaršieho obdobia našich národných a kultúrnych dejín. Odraz tohto kultu vidno napríklad v patrocíniách chrámov na Slovensku, v ikonografických zobrazeniach, symboloch, v prejavoch ľudovej úcty, v lyrickej, piesňovej i prozaickej písomnej tradícii, v ktorých sa zračí aj úcta k bolestiam Bohorodičky. Jej úloha v kresťanských dejinách Slovenska tak nesie znaky národného a kultúrneho priestoru, ktorý zjednocuje západnú i východnú tradíciu na Slovensku.

 

Program konferencie

10:00 – 10:15               Otvorenie konferencie
 J. E. Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha
10:15 – 11:00  I. blok referátov
 10:15 –10:30  Úcta k Sedembolestnej Panne Márii ako patrónke Slovenska a Slovákov
 prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.,  Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 10:30 –10:45  Mariánske sviatky latinskej cirkvi s prihliadnutím na územie Uhorska
 prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
 10:45 –11:00 Mariánske patrocíniá v Košickej arcidiecéze s osobitným zreteľom na patrocínium
Sedembolestnej/Bolestnej Panny Márie
 Mons. HELic. Jozef Krištof, Štátny sekretariát, Vatikán
 11:00 –11:15 Diskusia
 11:15 –11:30 Prestávka
11:30 – 12:15               II. blok referátov
 11:30 –11:45  Duchovne aspekty úcty, kultu a tzv. pellegrinatio v živote Bohorodičky a v mentalite Slovanov i Slovákov
 prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD., Filozofická fakulta TU
 11:45 –12:00  Špecifické rysy teologického obrazu Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska
 prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., Filozofická fakulta KU v Ružomberku
 12:00 – 12:15  Šaštínska „Mater dolorosa“ v novolatinskej literatúre na Slovensku
 Mgr. Svorad Zavarský, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
 12:15 – 12:30  Diskusia
 12:30 – 14:00  Prestávka na obed
  14:00 – 14:45 III. blok referátov
  14:00 – 14:15 Vývin mariánskeho kultu v gréckokatolíckej cirkvi v karpatskom prostredí
Doc. PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD., Centrum spirituality Východ-Západ M. Lacka v Košiciach, TF TU
 14:15 – 14:30 Patrocíniá a ikony Bohorodičky na východnom Slovensku
Doc. Vladislav Grešlík, ArtD., Filozofická fakulta PU v Prešove
 14:30 – 14:45 Úcta k trpiacej Bohorodičke v Mukačevskej a Prešovskej eparchii
ThLic. Marek Durlák, Rada Iustitia et Pax, Prešovská archieparchia
 14:45 – 15:00 Diskusia
 15:00 – 15:15 Prestávka
 15:15 – 16:15  IV. blok referátov
 15:15 – 15:30 Utrpenie presvätej Bohorodičky v bohoslužobných textoch Gréckokatolíckej cirkvi
ThLic. Andrej Škoviera, PhD., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
 15:30 –15:45 Akatisty k úcte Presvätej Bohorodičky v rukopisnom akatistníku Jána Juhaseviča-Skliarskeho z roku 1789
ThLic. Michal Glevaňák, Univerzitná knižnica PU v Prešove
 15:45 – 16:00 Mariánske paraliturgické piesne v 18. a 19. storočí v rukopisných cyrilských spevníkoch na Slovensku
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., Slavistický ústav J. Stanislava SAV v Bratislave
 16:00 –16:15 Mária – viac ako len jeden časopis. Mariánska úcta u gréckokatolíckych Slovákov v Kanade
SEODr. Daniel Černý, PhD., Pápežský východný ústav v Ríme
 16:15 –16:45 Diskusia
 16:45    Záver konferencie
 17:00 – 18:30 Liturgia v. Jána Zlatoústeho v katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža

 

Konferencia je otvorená pre odbornú i laickú verejnosť.  Z príspevkov, ktoré odznejú na konferencii, bude vydaný zborník.

   

Organizačný tím:

o. Mgr. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava