Napísal 29. júla 2021

Rok 2021 je rokom výročí Mukačevskej eparchie

Mukačevská gréckokatolícka eparchia oslavuje tohto roku celý rad výročí.

Hlavným výročím pre eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Cisárovná Mária Terézia dosiahla zriadenie eparchie u pápeža Klimenta XIV, ktorý ju zriadil 19. septembra 1771 bulou Eximia Regalium Principum. Mukačevská eparchia je matkou gréckokatolíckych cirkvi na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v USA (metropolia Pittsburgh) i slovenskej eparchie v Kanade. Jej veriacich, či priamych, či nepriamych, však možno nájsť roztrúsených po celom svete.  

Rok výročí bude pripomínať aj nové logo, ktoré publikovala Mukačevská eparchia.

V strede loga je trojramenný kríž. Ten dáva zmysel celému životu kresťana a je Kristovou víťaznou zbraňou, ktorou premohol smrť a chce premôcť aj našu smrť v hriechu. Okrem toho kríž jasne poukazuje na nedávne osudy tejto ťažko sužovanej cirkvi v 20. storočí, ktorá sa obdobne ako naša cirkev môže nazývať cirkvou mučeníkov. Z nich najznámejší je vladyka Teodor Romža (1911-1947), ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname. Súčasne si pripomíname 85 rokov jeho kňazskej vysviacky a 20 rokov od jeho blahorečenia svätým otcom Jánom Pavlom II. Jeho ostatky sa nachádzajú v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode, čím sa symbol kríža stáva aj symbolom katedrály ako hlavného chrámu biskupstva. Súčasne tohto roku si veriaci pripomínajú 30 rokov od navrátenia tohto katedrálneho chrámu do rúk gréckokatolíkov, aby ich v ňom mohli spínať k modlitbe.

Okolo loga sú tri hviezdy ako symbol Presvätej Bohorodičky, ktorá je pod sviatkom Ochrany – Pokrovu osobitne uctievaná v Mukačevskej eparchii. Rovnako tak aj číslica 1 z roku 2021 tvorí súčasť päty kríža.

Tento rok navyše pripomína 375 rokov od Užhorodskej únie a teda obnovenia jednoty s Apoštolským stolcom. 200 rokov uplynie od smrti J. J. Baziloviča (1742-1821), jednej z najvýznamnejších osobností mníšstva nášho kraja pod Karpatami. V tomto roku uplynie storočnica od narodenia bývalých vladykov eparchie – Ivana Semediho (1921-2008) a Ivana Margityča (1921-2003), ako aj sto rokov od príchodu sestier baziliánok do eparchie a začiatku vydávania časopisu Blahovistnik.

Počas nedávnych dejín spájala Mukačevskú eparchiu s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku aj osoba vladyku Milana Šašika, ktorého 45 rokov od kňazskej vysviacky uplynie roku 2021, a súčasne aj 25 rokov kňazskej vysviacky vladyku Nila.

Počas celých týchto dejín sa mnohokrát Boh zjavil svojmu ľudu, a aj preto vladyka Nil ako apoštolský administrátor pozýva veriacich miestnej cirkvi k výnimočnej vďačnosti za všetky tieto dejinné udalosti a Božiu prítomnosť v nich. Preto sa počas liturgií v eparchii budú pridávať na tento úmysel osobitné prosby a po nich sa pomodlí osobitná modlitba. Ako píše archimandrita P. P. Bereš, rektor kňazského seminára, vďačnosť je jednou z najvyšších foriem modlitby. Osobitne v týchto ťažkých časoch sužovaných pandémiou je pohľad do minulosti veľmi potrebný, aby sme si uvedomili, že máme za čo byť vďační, a že Boh pôsobil a pôsobí stále uprostred svojho ľudu.  

Tešíme sa z týchto jubileí, ktoré formovali a formujú aj naše vlastné dejiny a vladykovi Nilovi, duchovenstvu i veriacim eparchie prajeme požehnaný jubilejný rok 2021!

Zdroj: Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia

 

Kategória: Zo života eparchie