Home Zo života eparchie Šestnáste výročie bratislavskej eparchie

Šestnáste výročie bratislavskej eparchie

by Stano Gabor
0 comment

Šestnáste výročie bratislavskej eparchie

Bratislava (30. januára 2024) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si v utorok 30. januára 2024 pripomína šestnáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava. Počas pätnástich rokov existencie mladej eparchie v diaspóre sa v plnej miere potvrdila opodstatnenosť jej zriadenia a jej potenciál pre ďalší rozvoj, ako to ukázalo aj ostatné sčítanie obyvateľov (2021), podľa ktorého má eparchia takmer 30.000 gréckokatolíkov.

Prešovská metropolia. Ustanovenie bratislavskej eparchie (30. 1. 2008) súviselo s reorganizáciou štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorením metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie) s metropolitným sídlom v Prešove. Hlavou metropolie bol od jej zriadenia (2008) do 25. apríla 2022 Mons. Ján Babjak, kedy sa vzdal svojho úradu; dňa 26. októbra 2023 bol za nového prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenovaný kňaz-mních Jonáš (Jozef Maxim), ihumen (predstavený) Svätouspenskej lavry studitských mníchov v Unive (Ukrajina); biskupskú chirotóniu prijal v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 27. januára 2024 a v ten istý deň bol aj intronizovaný.

Mons. Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätiteľ – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ. Biskup Rusnák je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku ako aj členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej je predsedom Sociálnej subkomisie a Subkomisie pre bioetiku, ďalej predsedom Rady Iustitia et Pax, ako aj predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia. Počas obdobia, keď bol uprázdnený prešovský biskupský stolec (apríl 2022 – január 2024), vladyka Peter Rusnák bol zároveň apoštolským administrátorom prešovskej archieparchie.

Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska. Eparchia má 15 farností, a to v krajských a okresných mestách. Tieto farnosti v diaspóre boli postupne zriaďované v rámci vtedajšej Prešovskej eparchie od r. 2003, okrem dvoch tradičných historických farností na Horehroní – Šumiac a Telgárt. Najstaršou gréckokatolíckou farnosťou na západnom Slovensku je farnosť Bratislava – Staré Mesto, ktorá bola zriadená r. 1934 prešovským biskupom Pavlom Gojdičom.

Najnovšie má eparchia aj pomocného biskupa v osobe vladyku Milana Lacha SJ, ktorého Svätý Otec František dňa 23. januára 2023 vymenoval za pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Vladyka Milan Lach, SJ predtým pôsobil v Eparchii Parma pre Ruténov (USA).

Eparchia v číslach. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v ostatnom sčítaní obyvateľstva v r. 2021 prihlásilo na území stredného a západného Slovenska ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu 29.594 obyvateľov (t.j. v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenčianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji). Ide o veľmi potešiteľný nárast oproti minulosti. Pri vzniku eparchie v r. 2008 žilo na jej území okolo 15.000 gréckokatolíkov (v sčítaní v r. 2001 sa tu prihlásilo 14.614 gréckokatolíkov a v roku 2011 to bolo 16.841 gréckokatolíkov). Do pastoračnej služby v eparchii je v súčasnosti zapojených 23 kňazov prevažne mladšieho veku a dvaja diakoni.

Celkovo na Slovensku sa ku Gréckokatolíckej cirkvi v r. 2021 prihlásilo 218 235 obyvateľov, čo tvorí 4 % populácie.

Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): Banská Bystrica, Bratislava-Trnava, Nitra-Trenčín a Žilina. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti prisťahovali z východného Slovenska z dôvodu štúdia, za prácou, rodinou, či z iných dôvodov. Trend migrácie z východného Slovenska naďalej trvá, a to hlavne kvôli väčším pracovným príležitostiam, čo sa odzrkadľuje aj na výraznom náraste veriacich.

Patrónmi eparchie sú apoštoli sv. Peter a Pavol. Katedrálou je Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave (na Ondrejskom cintoríne, ul. 29. augusta), v ktorom sa uchovávajú pravé relikvie Kristovho kríža ako aj relikvie sv. Petra a Pavla.

Duchovenstvo. V súčasnosti v eparchii pôsobí 24 kňazov a dvaja diakoni. Pri svojom vzniku mala 16 kňazov a jedného diakona. Biskup Peter Rusnák za uplynulé roky vysvätil pre eparchiu siedmych kňazov. Minulý rok (25. marca 2023) bol vysvätený o. Milan Sírny, ktorý pôsobí v žilinskej farnosti. Gréckokatolícky Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline má výsadu duchovného puta s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a privilégium úplných odpustkov.

Rehole. V bratislavskej eparchii aktuálne pôsobia dve ženské a jedna mužská rehoľa. Rehoľné sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky), ktoré prišli zo Sečoviec, pôsobia na Eparchiálnom úrade v Bratislave od r. 2009. Vykonávajú rozličné služby: administratíva v kancelárii, v kuchyni, v starostlivosti o katedrálu, o bohoslužobné rúcha; podľa potreby vypomáhajú v bratislavskej farnosti pri katechéze detí a kantorovaní.

Rehoľné sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (služobnice) začali pôsobiť v eparchii od augusta 2014, a to vo farnosti Trenčín. V septembri r. 2015 otvorili v Trenčíne Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície, ktorá je vôbec prvou a jedinou cirkevnou školou v eparchii.

Mužské rehole sú v eparchii zastúpené Spoločnosťou Ježišovou (jezuiti byzantského obradu). Okrem toho v eparchii príležitostne vypomáhajú aj ďalší rehoľníci, pôvodom gréckokatolíci, ktorí v rámci svojich reholí pôsobia v pastorácii (napr. redemptoristi, či saleziáni).

V ostatných rokoch (pred pandémiou) sa zaužívala tradícia sláviť Deň zasväteného života spolu s kňazským dňom, a to blízko sviatku Stretnutia Pána (2. februára).

Mládež. Pre deti a mládež z farností eparchie sa každoročne organizuje letný eparchiálny tábor (LET), ktorý vedú kňazi, bohoslovci a animátori, a koná sa vždy na inom mieste. Týždňový tábor je zameraný na aktuálne témy z Posolstva Svätého Otca k Svetovému dňu mládeže alebo na biblické témy s cieľom priblížiť deťom Božie slovo v dejinách spásy. Pozornosť sa venuje aj liturgickej formácii a katechéze s cieľom hlbšie spoznať byzantsko-slovanský obrad. V roku 2022 eparchia otvorila Eparchiálnu animátorskú školu, ktorá je zameraná na výchovu a vzdelávanie animátorov. Pre túto službu sa aktuálne pripravuje 10 animátorov.

Pre mládež sa tiež organizuje Zimný eparchiálny tábor (ZET), ktorý sa koná už pravidelne v dňoch medzi Vianocami a Novým rokom, naposledy v pastoračnom centre v Trenčíne.

Odpustové slávnosti. Každoročne sa v Bratislavskej eparchii konajú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti, a to v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave (29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla, 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža) a v Šaštíne (na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky).

Špecifická pastorácia. Pastorácia v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať evanjelium – dobrú zvesť Ježiša Krista. To sa uskutočňuje cez katechizáciu a sviatostnú pastoráciu vo farnostiach. Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským spolunažívaním a rodinnou atmosférou. Vo viacerých farnostiach sa ujala tradícia organizovať každoročne „Deň farnosti“, farský ples alebo karneval pre deti. Tiež sa rozvíja spolupráca medzi susediacimi farnosťami z blízkych miest (napr. Bratislava a Trnava, Zvolen a Banská Bystrica, Trenčín a Prievidza, Šumiac a Telgárt), a to napr. organizovaním spoločných pútí.

Od 1. apríla 2021 sa začala v rámci eparchie vykonávať aj systematická a stabilná pastorácia gréckokatolíkov ukrajinskej národnosti. Vladyka Peter ustanovil pre nich kňaza o Igora M. z Ukrajiny a vymenoval ho za rektora Kostola sv. Rozálie v Bratislave-Lamači, kde sa už od r. 2019 slávili bohoslužby v ukrajinskom jazyku.

Perspektívy a výzvy. Dlhodobou výzvou pre eparchiu je mapovať prítomnosť gréckokatolíkov v diaspóre na strednom a západnom Slovensku, hlavne vo väčších mestách, a ak je to možné, zriaďovať nové misijné stanice, filiálky či farnosti. V ostatnom čase sa začali sláviť gréckokatolíckej bohoslužby v niektorých menších mestách a obciach na západnom Slovensku (Malacky, Pezinok, Bernolákovo, Lehnice).

Projekt v Trenčíne. Pre ďalší rozvoj eparchie by bolo užitočné, aby v niektorých väčších rozvíjajúcich sa farnostiach boli vytvorené pastoračné centrá s miestami kultu. V decembri 2021 bolo dokončené pastoračné centrum v Trenčíne (vladyka Peter Rusnák slávnostne posvätil 18. decembra 2021). Toto centrum je súčasťou nového Chrámu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa začal stavať v r. 2014. Vďaka štedrosti farníkov, dobrodincov a dobročinných organizácií z domova i zo zahraničia sa podarilo minulý rok výstavbu chrámu úspešne dokončiť. Slávnostná posviacka nového chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne sa konala v júli 2022 a bola pre eparchiu historickou udalosťou.

Koronakríza. Podobne, ako v ostatných partikulárnych cirkvách, aj život eparchie bol v predchádzajúcich rokoch poznačený koronakrízou, ktorá obmedzila riadnu pastoráciu vo farnostiach. V tejto pre Cirkev novej a náročnej situácii sa ukázala vynachádzavosť a kreativita mnohých duchovných pastierov (online prenosy bohoslužieb, individuálna pastorácia, slávenia bohoslužieb pre malé skupiny osôb, osobné stretnutia a vysluhovanie sviatosti zmierenia, či duchovný rozhovor, atď.).

Synodálna cesta. Aktuálnou výzvou v eparchii je zapojenie sa do Synody o synodalite. V roku 2022 sa uskutočnili synodálne stretnutia v jednotlivých farnostiach. Synodálna cesta je príležitosťou, aby sa naša partikulárna cirkev ako celok i miestne farské spoločenstvá zamýšľali nad prežívaním svojej viery, vydávaní svedectva o Kristovi, a nad spoločným kráčaním v misii. Spoločné kráčanie po synodálnej ceste a pohľad do budúcna zaiste prinesie veľa podnetov pre rozvoj duchovného a pastoračného života a načrtne víziu našej partikulárnej cirkvi do nasledujúcich rokov. Tieto podnety boli sformulované do Eparchiálnej syntézy publikovanej v júli 2022.

Ochrana maloletých. Bratislavská eparchia tiež v uplynulom roku zintenzívnila opatrenia na posilnenie ochrany maloletých a zraniteľných osôb v rámci svojej pastoračnej starostlivosti. Všetci kňazi a zamestnanci eparchie absolvovali školenie, ktoré poskytuje Centrum na ochranu maloletých z Košíc pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. V rámci eparchie bola určená kontaktná osoba na nahlásenie zneužívania v Cirkvi a zverejnené kontaktné údaje. Okrem toho je možné nahlásiť skutočnosti tohto druhu (z prostredia eparchie) aj na Úrade pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi, ktorý patrí pod Bratislavskú arcidiecézu a slúži aj pre bratislavskú eparchiu. Eparchia uplatňuje Smernicu, ktorú prijala Konferencia biskupov Slovenska r. 2022 a usiluje sa o zvýšenie povedomia a podporu bezpečného prostredia pre deti, mládež a zraniteľné osoby zapojené do činnosti vo farnostiach, protopresbyterátoch a na eparchiálnej úrovni. Eparchia má svoje zastúpenie aj v Komisii KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, ktorá koordinuje aktivity v tejto oblasti naprieč slovenskými diecézami.

Ad limina. Eparchiu v tomto roku čaká významná udalosť: návšteve ad limina apostolorum vo Vatikáne, na ktorej sa zúčastnia vladyka Peter a vladyka Milan v dňoch 2.-8. júna 2024. Cieľom tejto návštevy je uctiť si hroby svätých apoštolov Petra a Pavla; stretnúť sa s Petrovým nástupcom, rímskym biskupom a podať správu o stave eparchie za uplynulé roky na príslušných dikastériách Svätej stolice.

Na mnohaja i blahaj ľita!

Text: Stanislav Gábor
Foto: Janka Mašlejová / Eparchiálny kňazský deň v Badíne, november 2023

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava