Napísal 22. apríla 2020

Sviatky Paschy 2020 v bratislavskej katedrále

Bratislava – Tohtoročné paschálne sviatky v bratislavskej katedrále sa tak ako na iných miestach konali bez fyzickej účasti Božieho ľudu, ktorý mal možnosť duchovne sa spájať so slávenými obradmi prostredníctvom online stremingu cez TV LOGOS. Bratislavský eparcha zároveň vydal usmernenie k domácemu sláveniu Kvetnej nedele a Veľkej noci, ktoré umožňovalo, aby otec – hlava rodiny doma bez kňaza posvätil vetvičky ako aj paschálne jedlá. Inštrukcia obsahovala aj texty na uctenie si plaščenice na Veľký piatok bez kňaza.

V zmysle odporúčania východnej kongregácie sa na Veľký štvrtok neslávila archijerejská liturgia s duchovenstvom eparchie, pri ktorej sa tradične svätí myro, antimenziony a koná sa obrad umývania nôh.

Slávenie paschálneho trojdnia sa začalo liturgiou sv. Bazila Veľkého s večierňou vo štvrtok večer, ktorej predsedal vladyka Peter, za účasti niekoľkých kňazov a posluhujúcich. Vo svojej homílii poukázal na to, ako nám chýbajú bohoslužby, ako sme si to možno ani nevážili a prepojil to s Ježišovými slovami z evanjelia: „Túžobne som si želal jesť s vami, stolovať s vami, pripraviť vám túto hostinu!“. Vladyka povzbudil k tomu, aby – ak dá Boh a táto situácia pominie –, „sme si už nedali nikdy zobrať a nikdy nešomrali v tomto slova zmysle: „Musím ísť do cerkvi. Musím sa modliť. Musím takto žiť. Musím dodržiavať nejaké morálny princípy.“ A dodal: „Lebo keď sa nám to vezme, potom nám to bude chýbať. A Ježiš Kristus chce, aby nám nechýbal. Aby ten chlieb bol každodenný. Lebo i keď sa aj v tej modlitbe modlíme za ten pozemský chlieb, určite je to myslené aj na tento nebeský chlieb. Aby sme potom nebanovali za tým časom, kedy sme mohli slobodne a kedykoľvek prísť na sväté prijímanie, na svätú liturgiu a brali sme to ako samozrejmosť. To nie je samozrejmosť. To je dar z neba, to je dar pre človeka. Ježiš Kristus prichádza, aby obdaroval teba a mňa. A bolo by veľmi smutné, ak človek nemá o tento kráľovský dar, o tento Boží dar záujem a mávne nad ním rukou. Ako keby mu to nechýbalo. Ježiš preto ustanovil túto sviatosť, aby sa jedla, aby ju človek prijímal, aby z nej človek žil.“

Novinkou pri slávení Veľkého štvrtku bolo, že Veľká utiereň s čítaním strastných evanjelií (tzv. Strasti) sa neslúžila hneď po liturgii, ako je zvykom, ale v noci, presnejšie od polnoci do asi druhej hodiny nadránom. Tomuto nočnému sláveniu za účasti vladyku Petra predsedal protosynkel o. V.Skyba. Pre mnohých, ktorí sa rozhodli sledovať Strasti online a počúvať proklamovanie dvanástich evanjelií, to bola noc bdenia a meditácie o utrpení a umučení Pána prevolávajúc: Sláva tvojim strastiam Pane, sláva dolhoterpiniju Tvojemu…

Veľký piatok doobeda patril tradične sláveniu Kráľovských hodiniek a poobede o 16.00 h. vladyka Peter predsedal veľkej večierni s uložením plaščenice. Rešpektujúc usmernenie kongregácie, tradičný sprievod s plaščenicou okolo chrámu sa nekonal. Veriaci však mali možnosť prísť individuálne do chrámu (pri dodržaní prísnych hygienickcýh opatrení a podľa nahláseného rozpisu v obmedzenom počte), aby si uctili Kristov hrob a zotrvali v modlitbe, a to v piatok večer, ako aj na Veľkú sobotu. V túto sobotu doobeda sa tradične slúžila aj Jeruzelemská utiereň a podvečer patril sláveniu Večierne s Liturgiou sv. Bazila Veľkého, pri ktorej sa už číta evanjelium o vzkriesení Pána.

Ďalšou novinkou, ktorá obohatila tohtoročné paschálne bohoslužby, bolo čítanie celých Skutkov svätých apoštolov (so začiatkom o tretej hodine skoro ráno), ktoré striedavo čítal vladyka Peter a niekoľkí kňazi, pričom prenos bol vysielaný online. Aj keď sa tento chvályhodný zvyk (uvedený v typikone) v našich farnostiach len málo praktizuje, je vynikajúcou príležitosťou, ako bdieť pri Pánovom hrobe v očakávaní jeho slávneho zmŕtvychvstania. Ako sa postupne blížila šiesta hodina ráno, počet pozerajúcich divákov sa zvyšoval na niekoľko sto. Krátko pred šiestou hodinou už katedrálou zaznelo radostné Christos voskrese a slávila sa voskresná utiereň s Kánonom sv. Jána Damascenského.

Aj po celý svetlý týždeň, počas ktorého sa nechávajú otvorené cárske dvere, zaznieval v katedrále nespočente krát spev Christos voskrese. Okrem tradičnej večernej liturgie, po ktorej vždy nasledovala večiereň so stichirami Paschy, sv. liturgia sa slávila aj každé ráno (cez rok ranné liturgie nie sú zavedené okrem sviatočných dní) a navyše bola pred rannou liturgiou slávená aj utiereň. Bohatstvo liturgických slávení sa teda tohtoročnú Paschu zaskvelo v našej katedrále v plnej žiari. Aj keď sme zostali doma, neraz sme si v zborníku, či modlitebnej knižke nalistovali príslušné stichiry, či menlivé časti a spolu s kantorom (či kantorkou) fyzicky prítomými v katedrále, sme sa doma pripojili k tomuto spevu.

Vladyka Peter, ako aj protosynkel o. Vladimír Skyba využili možnosť, akú poskytujú médiá, a prihovorili sa kňazom a veriacim eparchie aj aj prostredníctvom videoposolstviev zverejnených na internetovej stránke eparchie.

Na záver myšlienka vladyku Petra z jeho videoposolstva adresovaného kňazom a veriacim eparchie: „Kiež by sme na ten spev, na ten pozdrav, ktorý budeme počas týchto sviatkov a potom po nich stále zdôrazňovať – Christos voskrese! – mali naň skutočne tú odpoveď: Voistinu voskrese! Pán naozaj vstal z mŕtvych! Prežili sme to v rodinách, prežili sme to v spoločenstvách, prežili sme to doma.“

-sg-

Kategória: Zo života eparchie