Home Zo života eparchie Vladyka udelil nižšie svätenia

Vladyka udelil nižšie svätenia

by Stano Gabor
0 comment

V nedeľu svätých otcov (22. decembra 2019) vladyka Peter (Rusnák) udelil nižšie svätenia dvom bohoslovcom bratislavskej eparchie: Michalovi Janočkovi a Petrovi Sahajdovi. Obrad sa konal v bratislavskej katedrále o 10:30 h. pred sv. liturgiou. Prítomní boli viacerí kňazi a tiež bohoslovci z Prešova.

Slávnosť sa začala predstavením kandidátov. Ich krátke životopisy prečítal miestny farár o. Rastislav Čižik.

Ing. Peter Sahajda sa narodil v roku 1982 vo Svidníku, kde ukončil stredoškolské vzdelanie na gymnáziu. Od roku 2001 študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave, odbor elektronika, ktorú v roku 2007 úspešne ukončil. Po ukončení štúdia pracoval v Bratislave ako softvérový vývojár. Počas štúdia aj zamestnania sa zapájal do života farnosti v katedrále a v Univerzitnom pastoračnom centre. V roku 2016 vstúpil do Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove a začal študovať na tamojšej Gréckokatolíckej teologickej fakulte; v súčasnosti je vo štvrtom ročníku.

Bc. Michal Janočko sa narodil v roku 1992 v Bratislave. Jeho starý otec Mikuláš Janočko bol  gréckokatolíckym kňazom. Michal Janočko pochádza z mnohopočetnej rodiny; má piatich súrodencov. Stredoškolské vzdelanie ukončil na Gymnáziu Matky Alexie v Bratislave. Ďalej pokračoval v štúdiu na fakulte Matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v odbore aplikovaná informatika, kde dosiahol bakalársky titul. V minulom akademickom roku  absolvoval pastoračný ročník v Jazykovo-katechetickom inštitúte v Rakúskom Gamingu.  Aktuálne študuje v štvrtom ročníku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a v prešovskom seminári bl. Petra Pavla Gojdiča absolvuje duchovnú formáciu.

Nižšie svätenia (cirkevnoslovansky Postriženije na čteca, pivca a sviščenosca ) sú prvým stupňom svätení, pri ktorom svätiteľ (biskup) zveruje svätencovi službu čteca (lektora), pivca (kantora) a svišcenosca (svieconosiča). Podstatnou časťou nižších svätení je postrihnutie vlasov na hlave, čím svätenec dáva najavo svoje zasvätenie sa službe Bohu.

V latinskej cirkvi po reforme Druhého vatikánskeho koncilu nižšie svätenia ako také zanikli a ostali dve služby (ministériá): lektorát a akolytát. Gréckokatolícka cirkev a všetky východné cirkvi zachovali tieto svätenia hlavne preto, aby zvýraznili okrem kňazskej služby aj iné služby pri oltári a vo svätyni.

Súčasťou obradu boli modlitby, ktoré svätiteľ prednášal nad svätencami a odovzdanie sviece, Apoštolára a sticharionu. Udelením nižších svätení je svätenec prijatý do duchovného (klerického) stavu a koná službu v chráme – číta Božie Slovo, spieva žalmy a nosí sviecu.

Vo svojej homílii vladyka poukázal na to, že Boh stvoril svet ako harmóniu, kde všetko chválilo Boha a bolo v súzvuku. Hriech však túto harmóniu narušil a človek ju vlastnými silami nedokázal obnoviť, akokoľvek by sa bol snažil. Preto prichádza na svet Boží Syn, aby – ako spievame v tropári predsviatku – aby obnovil v nás hriechom zničený (Boží) obraz.

V závere liturgie svätenci vyjadrili svoje odhodlanie byť Kristovými svedkami vo svojom živote a vladykovi poďakovali za jeho dôveru a udelenie nižších svätení.

Vladyka svätencov Michala a Petra povzbudil a privítal v spoločenstve tých, ktorí konajú službu pri prestole, službu svieconosičov a službu čitateľov a vyjadril im svoje želanie, aby boli v harmónii, v súzvuku v Božou vôľou. „Často krát sa presviedčame o tom, že z tohto sveta voči Bohu zaznieva strašne veľa „falošných tónov“, ktoré protestujú, ba až nenávidia… A priznajme si, že v istých obmenách, možno menších či väčších, to platí aj v Cirkvi.“

„Tváriť sa, že som liberál, že mne nikto nebude rozkazovať, a že ja som slobodný v zmýšľaní, je teraz veľmi moderné a nebyť v jednote, či už s predstavenými, so spolubratmi, to sa považuje za prejav iste autonómie – teologickej, morálnej, dogmatickej, atď. A náprava – zdôraznil vladyka – spočíva v tom, že Ježiš, hoci je Boží Syn a nemyslel si, žeby túto hodnosť vlastnil neprávom, stal sa poslušným, a to poslušným až na smrť. Kiež by sa nám táto poslušnosť stala základom tej symfónie v Eucharistii; veď v nej sa modlíme, aby sme jedným srdcom, jednou mysľou.., aby sme spoločne vyznávali Otca i Syna, a tak sa milovali navzájom. A potom bude naše svedectvo pred ľuďmi hodnoverné.“

V závere vladyka vyzval všetkých prítomných, aby sa modlili za jednotu a svätencom zaželal , aby boli „v symfónii“, „harmónii“ s Božou vôľou, s Božím slovom, a tak skutočne vytvárali Cirkev. „Že zo sveta vychádzajú falošné tóny, to je normálne. Len aby nevychádzali z Cirkvi – dodal eparcha – , aby nevychádzali z nášho slávenia Eucharistie, lebo tu sme prišli preto, aby sme vzdávali vďaku Bohu jedným hlasom a jedným srdcom. Slávnosť sa zavŕšila spevom „Mnoho rokov“ novopostaveným svätencom.

Fotografie zo slávnosti sú vo Fotogalérii.

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava