Home Rada hierarchov Za účasti apoštolského nuncia rokovala v Prešove Rada hierachov

Za účasti apoštolského nuncia rokovala v Prešove Rada hierachov

by admin
0 comment
mitra

Po prvýkrát za účasti arcibiskupa Mons. Maria Giordanu, apoštolského nuncia na Slovensku, sa v pondelok 22. februára stretla na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove na svojom 5. riadnom zasadaní Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku.

Najprv zaznel príhovor apoštolského nuncia členom Rady hierarchov – vladykom Jánovi Babjakovi SJ, Milanovi Chauturovi CSsR a Petrovi Rusnákovi. Vyznal sa v ňom zo svojho obdivu voči Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, „ktorá je tak bohatá svojou tradíciou a svojimi odvážnymi plánmi do budúcnosti.“ Okrem iného ďalej povedal: „Gréckokatolícku cirkev na Slovensku vnímam ako veľmi živú. Keď hovorím «živá», nemám na mysli iba vonkajšiu stránku. Skôr «živá» vnútorne, plná úprimnej viery, ktorá má svoj základ v utrpení minulých generácií a v obetovaní života mnohých osôb, ako znamenie ich vernosti. Ale je pekné vidieť aj to, ako sa tá viera potom prejavuje navonok, napríklad pri liturgických sláveniach.“ Medzi ďalšími znakmi spomenul aj ikony, najmä tie, ktoré sa nachádzajú na ikonostasoch. Zdôraznil aj skutočnosť, že „úprimne prežívaná viera sa tu premieta aj do každodenného života a premieňa ho, udržiava tie hodnoty, ktoré dávajú ľudskému životu zmysel.“
V ďalšom programe zasadania sa otcovia biskupi venovali návrhu znenia Základného dokumentu Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku. Ustanovili spoločnú metropolitnú komisiu cirkevných právnikov, ktorá sa ním bude podrobne zaoberať. Zároveň sa bude venovať redigovaniu slovenského prekladu Kódexu kánonov východných cirkví a jeho príprave k vydaniu.

Členovia Rady hierarchov ocenili štedrosť a obetavosť veriacich, ktorí aj napriek kríze preukázali pri zbierke pre zemetrasením postihnuté Haiti skutočnú kresťanskú lásku. V Gréckokatolíckej metropolii na Slovensku sa na tento účel vyzbieralo vyše 68 000 eur (teda vyše 2 050 000 Sk).

Vladyka Ján predstavil projekt stavby chrámu s kapacitou 126 miest na sedenie, s možnosťou priestorov aj pre pastoračné centrum, alebo farský byt. Ide o kanadský spôsob stavby z dreva. Po finančnej stránke je veľmi vhodný v tomto čase krízy.
Vladyka Milan informoval o príprave Family Day (Dňa rodiny), ktorý sa v tomto roku v rámci celého Slovenska uskutoční na eparchiálnej či diecéznej úrovni. Pre Košickú eparchiu sa bude konať v Košiciach v sobotu 8. mája 2010 a pre Prešovskú archieparchiu v nedeľu 16. mája 2010 v Prešove.

Rada hierarchov sa zaoberala aj návrhmi, ktoré jej zaslal Spolok sv. Jána Krstiteľa (Obščestvo sv. Joana Krestiteľa), konkrétnymi záležitosťami ohľadom pastoračného ročníka gréckokatolíckych seminaristov, ako aj Metropolitnou púťou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. mája 2010.

Gréckokatolícka metropolitná cirkev na Slovensku 30. januára 2010 začala 3. rok svojej existencie, do ktorého vstupuje s neochvejnou nádejou v Božiu pomoc a ochranu Presvätej Bohorodičky. Pôsobenie Rady hierarchov je veľmi charakteristickým znakom tejto novej etapy života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Predstavuje princíp synodality v jej metropolitnom usporiadaní. Jej prvé riadne zasadanie sa uskutočnilo 1. októbra 2008.

Zdroj: TK KBS / Ľubomír Petrík

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava